Інформація про кафедру психології, соціальної роботи та педагогіки

Кафедра психології та педагогіки є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, що проводить освітню, навчально-методичну, науково-дослідну, виховну та організаційну роботу щодо підготовки фахівців із галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (денна і заочна форми навчання) та 23 «Соціальна робота» (денна форма навчання).

До складу Кафедри входить 12 науково-педагогічних працівників, для одинадцяти з яких Кафедра є основним місцем роботи, з них: 3 – доктори психологічних наук, професори; 1 – кандидат педагогічних наук, доцент;  7 – кандидатів психологічних наук, доцентів; 1 – старший викладач.

Кафедра забезпечує освітній процес  та державну атестацію здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

053 – «Психологія», перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівень вищої освіти;

231  – «Соціальна робота», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Проводиться підготовча робота щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти  спеціальності 053 – «Психологія», освітнього ступеня доктора філософії.

Кафедра здійснює керівництво навчальною і виробничою практикою, науковими роботами студентів та аспірантів, курсовими та кваліфікаційними роботами на здобуття  ступеня вищої освіти «Бакалавр із психології», «Бакалавр із соціальної» і «Магістр психології».

Кафедра також забезпечує психолого-педагогічну підготовку за іншими спеціальностями, які є в Університеті.

У своїй діяльності кафедра керується «Положенням про кафедру психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського».

Провідною метою діяльності Кафедри є забезпечення належних умов для формування в студентів відповідних професійних якостей, загальних і фахових компетентностей.

Кафедра спрямовує свою діяльність щодо реалізації таких основних завдань:

– організація, координація і контроль щодо освітньої, науково-дослідної, навчально-методичної та виховної роботи серед учасників освітнього процесу;

– вдосконалення навчального та науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

– сприяння науковим дослідженням та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

– координація та всебічне сприяння науковим пошукам здобувачів вищої освіти;

– надання всебічної підтримки студентським науковим гурткам за профілем Кафедри;

– проведення навчально-методичних, наукових семінарів, науково-практичних конференцій;

– оприлюднення своїх здобутків у наукових фахових виданнях, електронних ресурсах, монографіях, навчальних підручниках і посібниках тощо.

З метою розробки спільних проектів та програм проведення наукових досліджень, обговорення сучасних актуальних проблем психології і педагогіки, тенденцій та перспектив розвитку освіти в Україні Кафедра здійснює наукові зв’язки із спорідненими кафедрами, науковими лабораторіями, науково-методичними центрами науково-методичними підрозділами інших закладів вищої освіти України та зарубіжжя.