БІБЛІОТЕКА

ПРО БІБЛІОТЕКУ

ЗАВАНТАЖИТИ  (файл .docx)

 

Книжкові видання

Друкована книга. 1-3 автори

 • Біла І. М. Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти: підручник / І. М. Біла. – Київ: Гельветика, 2020. – 278 с.
 • Данькевич Ю. В. Практикум з фаху для студентів освітнього рівня «Бакалавр»: навч.-метод. посіб./ Ю. В. Данькевич, М. М. Головченко. – Київ: Ліра-К, – 72 с.

 

Електронна книга. 1-3 автори

 • Майборода Р. Є. Комп’ютерна статистика : підручник. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 589 с. URL: http://probability.univ.kiev.ua/userfiles/mre/cscolor.pdf(дата звернення: 14.04.2022)

Друкована книга. 4 та більше авторів

 • Вища математика : конспект лекцій / Ткачук Т. С. [та ін.]. – Київ, 2015. – 82 с.

Автор(и) та редактор(и) / упорядники / перекладачі / без автора

 • Англійська мова для фізіотерапевтів та ерготерапевтів: навчальний посібник для студентів 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія» / упоряд. Т. Ю. Поджіо, А. В. Шеремет. – Житомир: НОВОград, 2023. – 92 с

 

Наукові видання

Дисертації

 • Гайда Т. Ю. Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості : дис. … канд. екон. наук. : 08.00.04 / Гайда Т. Ю.; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – 244 с.

 

Автореферати дисертації

 • Кухарик В. В. Механізми управління транскордонними природними ресурсами : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Кухарик В. В. – Рівне, 2015. – 20 с.

 

 

Статті  періодики

Стаття з періодичного друкованого видання (журналу). 1-3 автори                  

 • Коломоєць Т. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України, 2017. – № 5. – С. 71–79.

Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу). 1-3 автори

 • Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору // Молодий вчений, 2019. № 10. С. 675−679. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-142 (дата звернення: 14.04.2022).

Стаття з друкованої версії газети

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи / Л. Коваль // Урядовий кур’єр, 2017. – 1 листоп. – С. 5.

Стаття з електронної версії газети

 

Матеріали конференцій

 

 • Громко Т. В. Текстографічна презентація говірки як складова українського діалектного корпусу / Т. В. Громко // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 грудня 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 8.
 • Massum E. E. Economic problems of tourism industry development during the COVID-19 pandemic / наук. кер. С. С. Зайцева // Наука і вища освіта : матеріали ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. – С. 102.

Кваліфікаційні роботи

Магістерські

 • Малиш М. М. Проблеми редагування перекладного публіцистичного тексту: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська/ М. М. Малиш.- Київ, 2021.- 85 с.

Бакалаврські

 • Гаращенко П. В. Установка для зварювання листових конструкцій з маловуглецевих сталей : дипломний проект … бакалавра : 131 Прикладна механіка / П. В. Гаращенко – Київ, 2021. – 45 с.

 Патенти

 • Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну: пат. 76915 UA, МПК А61К 31/198. № а 200503501; заявл. 14.04.2005; опубл. 15.09.2006. Бюл. № 9.

 

 

 

Виступ відео

 • Виступ Ліни Костенко в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова 20 вересня 2011 р. про братство українських шістдесятників та свою надію на когорту майбутніх поколінь : [Відеозапис] / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – відео дані. – Київ : звук; 27 хв, 23 с.

Посібник

 • Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. Л. Ющенко ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.73 Мбайт). – Чернігів : Черніг. нац. технолог. ун-т, 2016. – 277 с.
Вміст акордеона
 • Положення про репозитарій

 • Авторський договір

 • Інструкція як зареєструватися в репозитарії

 • Інструкція із розміщення робіт у репозитарії

Послуги
Ресурси

Передплачена періодика на 2023 рік

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ПСИХОЛОГІЯ I СУСПІЛЬСТВО

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

БІОЕНЕРГЕТИКА / BIOENERGY

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ / ECONOMY OF UKRAINE

СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

CYBERNETICS AND COMPUTER ENGINEERING

 

ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ. PROBLEMS IN PROGRAMMING

НЕЙРОNEWS: ПСИХОНЕВРОЛОГІЯ ТА НЕЙРОПСИХІАТРІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

 

 

ПОРАДИ ЗДОРОВ’Я

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор бібліотеки