БІБЛІОТЕКА

ПРО БІБЛІОТЕКУ

    Бібліотека Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського була заснована в 1918 році разом з Таврійським університетом в Сімферополі.

Назва бібліотеки змінювалася відповідно до змін назви Університету.

Бібліотека мала унікальне зібрання документів. У її фондах була література із зібрань  проф. А. Маркевича, Є Пєтухова, М. Гудзія, В. Палладіна, прижиттєві видання І. Котляревського та ін.

    Під час Другої світової війни фашисти знищили частину бібліотеки.

Після анексії Криму бібліотека Таврійського національного університету розпочинає новий розділ своєї історії в місті Київ.

 В 2016 році розпочато формування фонду бібліотеки. В цьому ж році відновлено обслуговування користувачів у бібліотеці. Створено електронний каталог бібліотеки.

    Сьогодні бібліотека має два читальних зали,  два абонементи.

Триває робота по формуванню актуального бібліотечного фонду.

Години роботи бібліотеки:

понеділок-п’ятниця
з 09.00 до 17.00
субота та неділя  – вихідні
 
Під час повітряної тривоги бібліотека користувачів не обслуговує.
Просимо негайно пройти в найближче укриття.

ЗАВАНТАЖИТИ  (файл .docx)

 

Книжкові видання

Друкована книга. 1-3 автори

 • Біла І. М. Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти: підручник / І. М. Біла. – Київ: Гельветика, 2020. – 278 с.
 • Данькевич Ю. В. Практикум з фаху для студентів освітнього рівня «Бакалавр»: навч.-метод. посіб./ Ю. В. Данькевич, М. М. Головченко. – Київ: Ліра-К, – 72 с.

 

Електронна книга. 1-3 автори

 • Майборода Р. Є. Комп’ютерна статистика : підручник. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 589 с. URL: http://probability.univ.kiev.ua/userfiles/mre/cscolor.pdf(дата звернення: 14.04.2022)

Друкована книга. 4 та більше авторів

 • Вища математика : конспект лекцій / Ткачук Т. С. [та ін.]. – Київ, 2015. – 82 с.

Автор(и) та редактор(и) / упорядники / перекладачі / без автора

 • Англійська мова для фізіотерапевтів та ерготерапевтів: навчальний посібник для студентів 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія» / упоряд. Т. Ю. Поджіо, А. В. Шеремет. – Житомир: НОВОград, 2023. – 92 с

 

Наукові видання

Дисертації

 • Гайда Т. Ю. Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості : дис. … канд. екон. наук. : 08.00.04 / Гайда Т. Ю.; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – 244 с.

 

Автореферати дисертації

 • Кухарик В. В. Механізми управління транскордонними природними ресурсами : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Кухарик В. В. – Рівне, 2015. – 20 с.

 

 

Статті  періодики

Стаття з періодичного друкованого видання (журналу). 1-3 автори                  

 • Коломоєць Т. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України, 2017. – № 5. – С. 71–79.

Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу). 1-3 автори

 • Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору // Молодий вчений, 2019. № 10. С. 675−679. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-142 (дата звернення: 14.04.2022).

Стаття з друкованої версії газети

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи / Л. Коваль // Урядовий кур’єр, 2017. – 1 листоп. – С. 5.

Стаття з електронної версії газети

 

Матеріали конференцій

 

 • Громко Т. В. Текстографічна презентація говірки як складова українського діалектного корпусу / Т. В. Громко // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 грудня 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 8.
 • Massum E. E. Economic problems of tourism industry development during the COVID-19 pandemic / наук. кер. С. С. Зайцева // Наука і вища освіта : матеріали ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. – С. 102.

Кваліфікаційні роботи

Магістерські

 • Малиш М. М. Проблеми редагування перекладного публіцистичного тексту: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська/ М. М. Малиш.- Київ, 2021.- 85 с.

Бакалаврські

 • Гаращенко П. В. Установка для зварювання листових конструкцій з маловуглецевих сталей : дипломний проект … бакалавра : 131 Прикладна механіка / П. В. Гаращенко – Київ, 2021. – 45 с.

 Патенти

 • Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну: пат. 76915 UA, МПК А61К 31/198. № а 200503501; заявл. 14.04.2005; опубл. 15.09.2006. Бюл. № 9.

 

 

 

Виступ відео

 • Виступ Ліни Костенко в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова 20 вересня 2011 р. про братство українських шістдесятників та свою надію на когорту майбутніх поколінь : [Відеозапис] / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – відео дані. – Київ : звук; 27 хв, 23 с.

Посібник

 • Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. Л. Ющенко ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.73 Мбайт). – Чернігів : Черніг. нац. технолог. ун-т, 2016. – 277 с.

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ!

До фондів бібліотеки ТНУ надійшло 84 примірники книг.

Дякуємо нашим викладачам, студентам за подаровані видання.

Книги можна взяти на абонементі (вул. Джона Маккейна. 33)

До вашої уваги пропонуємо перелік отриманих видань.

 1. Алгоритми : навчальний посібник  / О.М.  Васильєв. – Київ : Ліра – К, 2023. – 424 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Програмування мовою РНР : навчальний посібник / О. Васильєв. – Київ : Ліра – К, 2022. – 368 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Програмування на С ++ в прикладах і задачах : навчальний посібник / О. Васильєв. – Київ : Ліра – К, 2023. – 382 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Основи загальної медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування : підручник / І.Я. Губенко, О.С. Карнацька, О.Т. Шевченко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ: Медицина, 2021. – 312 с.

Кільк. прим.: 7

 

 1. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навчальний посібник / А.Ц. Капська, І.В. Пєша; Нац. Педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 232 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Основи психокорекції : навчальний посібник / С. Кузікова. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Академія, 2021. – 336 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2

 

 1. Психологія особистості : навчально-методичний посібник / С.В. Мітіна; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, – 274 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Загальна психологія : підручник / В.П. Москалець . – Київ : Ліра-К, – 564 с. – Бібліогр. в кінці кн.

Кільк. прим.: 3

 

 1. Теоретична фонетика англійської мови = Theoretical English Phonetics : посібник / Н.М. Нестеренко. – Київ : Ліра – К, 2022. – 146 с. – Бібліогр. в кінці кн.

Кільк. прим.: 3

 

 1. Турецька мова : навчальний посібник для студентів ОС «бакалавр» / І.Л. Покровська. – Київ : Ліра-К, 2021. – 304 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Менеджмент : навчальний посібник / А.М. Балашов,  Г. Є. Мошек,  А.С. Соломко,  Ю. О. Соломко,  М.В. Ковальчук,  Ю.В. Поканєвич, С.П. Сердюк ; заг. ред. А.М. Балашова,  Г. Є. Мошека; Всеукраїнська академія наук публічного управління . – Київ : Діра-К, 2022. – 646 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Загальна психологія : підручник / М.В. Савчин. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Академія, 2020. – 344 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1

 

 1. Вікова психологія : навчальний посібник / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – 5-те вид., перероб., доповн. – Київ: Академія, 2021. – 376 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2

 

 1. Психологія сім’ї : навчальний посібник / К. Седих. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Академія, 2021. – 192 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1

 

 1. Маркетинг сталого туризму : навчальний посібник / І.Г. Смирнов, О.О. Любіцева. – Київ : Ліра-К, 2021. – 256 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Фізіологія людини : підручник / В.І. Філімонов. – 4-те вид. – Київ : Медицина, 2021. – 488 с.

Кільк. прим.: 2

 

 1. Основи журналістики : навчальний посібник / О.В. Чекмишев. – Київ : Академія, 2021. – 168 с.

Кільк. прим.: 2

 

 1. Конституція України : чинне законодавство станом на 01 лютого 2022 р. – Офіційний текс. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2022. – 64 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України 6 чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 03 квітня 2023 р. / Україна. Закони. – Джерело документа: https//zakon.rada.gov.ua. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2023. – 516 с. – (Кодекси України).

Кільк. прим.: 1

 

 1. Генеза творчих здібностей видатних науковців (В.І. Вернадського, І.І. Мечникова, К. Д. Ушинського) : монографія / В.Є Виниградова; Таврійський національний університет В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, 2020. – 238 с.

Кільк. прим.: 2

 

 1. Стратегічне управління : навчальний посібник / О.Л. Євмєшкіна; Таврійський нац. університет імені В.І. Вернадського. – Київ : Аванпост-Прим, 2020. – 150 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Берестечко : історичний роман / Л.В. Костенко; авт. післямов. І. Дзюба, В. Панченко; іл. С. Якутовича. – Київ : Либідь, 2010. – 232 с. : іл.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Історія місцевого самоврядування України : підручник / Ю.М. Мальчин, В.А. Чумак. – Київ : 7БЦ, 2023. – 512 с.

Кільк. прим.: 10

 

 1. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / Н.О. Мартинович, В.Г. Горник, Е.Б. Бойченко; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Київ :Видавництво Людмила, 2021. – 237 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Енологія : Словник основних понять / І.О. Петровська; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Київ : Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2023. – 70 с.

Кільк. прим.: 5

 

 1. Адміністративно-правова реформа в Україні : навчальний посібник / Н.О. Армаш, Ю.В. Борисова, К.В. Бортняк, І.Є. Іванов, К.В. Катеринчук, Г.Р. Матухно, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь, Л.В. Спицька, О.С. Ховпун, Т.О. Часова, В.М. Шкабаро, Г.П. Щедрова, Г.В. Щолокова; за заг. ред. С.В. Пєткова; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Київ : КНТ, 2022. – 180 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища : монографія / О.О. Резнікова; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2022. – 456 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності Державного бюро розслідувань : монографія / Р.М. Труба. – Одеса : Фенікс, 2021. – 200 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Фільманаліз у роботі психолога : практичний посібник / Ю.С. Чаплінська; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 96 с.

Кільк. прим.: 5

 

 1. 30 перемог українського війська / упоряд. В. Лободаєв; кер. Проєкту А. Островський; Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. – Київ : Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, 2021. – 64 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя : матеріали наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів (25листопада 2022 р.) / за ред. Т.П. Гарник, Л.В. Андріюка, Н.А. Добровольської, С.В. Абрамова; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – 202 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми :збірник статей / кер. авт. колективу О.М. Майборода; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021. – 704 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : колективна монографія / авт. кол.: Г.І. Зеленько ( керівник, наук. ред.), Т.А. Бевз, С.Г. Брехаря, М.С. Кармазіна, В.О. Ковалевський, О.Ю. Кондратенко, Н.В. Кононенко, Т.М. Ляшенко, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕнД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – 416 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Відповідальна політика в сучасній Україні : ілюзії та реалії : колективна монографія / за ред. О.М. Майбороди; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕнД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – 252 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Українсько-перський словник / уклад.: Реза Салімі Хамід, В.А. Храновський, О.В. Мазепова, А.М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 376 с.

Кільк. прим.: 5

 

 1. Англійська мова для фізіотерапевтів та ерготерапевтів: навчальний посібник для студентів 1курсу освітнього рівня «Магістр» спец. «227 Фізична терапія, ерготерапія» / Т.Ю. Поджіо, А.В. Шеремет; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Житомир : НОВОград, 2023. – 92 с.

 Кільк. прим.: 5

 

 1. Улюблені українські пісні з нотами / упоряд.: О.Барабан, Т. Філатова; ідея та іл. Т. Філатової. – Київ : Видавець Філатова Т.Ф., 2016. – 152 с.

Кільк. прим.: 1

 • Положення про репозитарій

 • Авторський договір

 • Інструкція як зареєструватися в репозитарії

 • Інструкція із розміщення робіт у репозитарії

Послуги
 
 • Користування фондом бібліотеки
 • Користування електронним каталогом
 • Організація та проведення соціокультурних та інформаційно-просвітницьких заходів
 • Консультаційна допомога з пошуку та відбору джерел інформації
Ресурси

Передплачена періодика на 2023 рік

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ПСИХОЛОГІЯ I СУСПІЛЬСТВО

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

БІОЕНЕРГЕТИКА / BIOENERGY

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ / ECONOMY OF UKRAINE

СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

CYBERNETICS AND COMPUTER ENGINEERING

 

ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ. PROBLEMS IN PROGRAMMING

НЕЙРОNEWS: ПСИХОНЕВРОЛОГІЯ ТА НЕЙРОПСИХІАТРІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

 

 

ПОРАДИ ЗДОРОВ’Я

 

 

 

 

Вільний доступ в інтернеті

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

Повні тексти авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 по 2011 р. і з 2019 р. по сьогодні.

Політематична

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

Бібліотека відкритого доступу періодики НАНУ. Архів містить 484 назв журналів, 8998 випусків, понад 171 тис. статей.

Політематична

Наукова періодика України («Асоціація УРАН»)

Реєстр наукових періодичних видань України на платформі Open Journal Systems (OJS).

Політематична

Наукова періодика України (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

Українські наукові періодичні видання, представлені в фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Політематична

Реферативна база даних «Україніка наукова» (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

Національні реферативні ресурси, представлені у галузевих серіях Українського реферативного журналу «Джерело». Охоплює природничі, технічні, суспільні, гуманітарні та медичні науки.

Політематична

Acronym Finder

Довідкова база даних акронімів та абревіатур, яка містить понад 1 млн. скорочень та їхніх розшифровок. Пропонує можливість пошуку або перегляду скорочень за наступними категоріями: інформаційні технології, військова справа та уряд, бізнес і фінанси, наука і медицина, організації і школи, сленг та поп-культура.

Політематична

AMS Open Math Notes

Відкритий архів робіт з математики, створений Американським математичним товариством на підтримку дослідників, вчителів та студентів. Містить курсові роботи, підручники, результати досліджень тощо.

Математика

arXiv

Відкритий архів електронних публікацій наукових статей та їх препринтів з фізики, математики, астрономії, інформатики та біології, створений на базі бібліотеки Корнельського університету.

Фізика, Математика

BioMed Central

Близько 300 рецензованих журналів у галузі біології, клінічної медицини та охорони здоров’я, представлених у відкритому доступі.

Медицина

BioOne

Містить новітні наукові дослідження в галузі біології, екології та наук про довкілля. Налічує понад 200 назв журналів (25 з яких відкритого доступу).

Біологія, екологія та науки про довкілля

Cogprints (Cognitive Sciences E-Print Archive)

Відкритий репозитарій електронних документів з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія та інші науки, що мають відношення до вивчення пізнання.

Соціальні науки

Europeana

Європейська цифрова бібліотека надає доступ до понад 50 мільйонів оцифрованих об’єктів – книг, музики, фото, аудіо, відео, творів мистецтва тощо.

Гуманітарні науки

Офіційні документи

 

Base (Bielefeld Academic Search    Engine)

один із найбільших наукових пошукових систем (60 млн. документів з 3 000 джерел, близько 70% документів знаходяться у відкритому доступі). (http://www.base-search.net/

DOAB (Directory of Open Access Books)

12696 академічних рецензованих книг з 280 видавництв.  http://www.doabooks.org/

DOAJ

колекція журналів відкритого доступу (9 744 журналів, 1 573 847 статей) з усіх дисциплін та всіма мовами світу. http://www.doaj.org/

ecosfera.com.ua

сайт присвячений альтернативній енергетиці та природозберігаючим технологіям в Україні. http://ecosfera.com.ua/

Google books

світова електронна бібліотека книг. http://books.google.com/

Google Scholar

пошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів та дисциплін; має  більшість рецензованих онлайнових журналів з найбільших наукових видавництв Європи та Америки.   http://scholar.google.com.ua/

IMF Publication

документи Міжнародного валютного фонду (IMF): World Economic Outlook, IMF Survey, Working Papers, Country Reports, тощо. http://www.imf.org/external/pubind.htm

Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories)

доступ до репозитаріїв відкритого доступу усього світу (перелік, пошук репозитаріїв та їх вмісту). http://www.opendoar.org/

Open Ukrainian Citation Index

це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-b. https://ouci.dntb.gov.ua/en/

Scirus

найбільш повний науковий дослідницький інструмент у мережі Інтернет, який дозволяє науковцям здійснювати пошук не тільки за змістом відкритих журналів, але у межах домашніх сторінок вчених, навчальних програм, неопублікованих матеріалів, патентів, інституційних репозитаріїв та інформації з сайтів. http://www.scirus.com/srsapp/

Springer

Видавець Springer дозволив безкоштовно скачувати свої книги з науки, досліджень і математики, яким понад 10 років. Ідеться про понад 50 тисяч різних книжок. Книги доступні у вигляді файлів PDF – їх можна сортувати за темами, авторами тощо.

 http://link.springer.com/search/page/8?facet-language=%22En%22&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false

 

SpringerOpen

доступ до 200 рецензованих журналів відкритого доступу; статі, книги відкритого доступу з усіх галузей науки докладніше http://www.springeropen.com/

 

WebEc (World Wide Web Resources in Economics)

віртуальна бібліотека з питань економіки для вчених-економістів. http://www.salford.ac.uk/library/access-to-e-resources/library-databases/webec-world-wide-web-resources-in-economics

WorldWideScience.org

глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації у міжнародних наукових базах даних та порталах. http://worldwidescience.org/

Електронна бібліотека “Культура України”

містить електронні аналоги друкованих видань та творів образотворчого мистецтва, які відповідають темі «Культура України». http://elib.nplu.org/

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)

перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.
Станом на 2019 рік видруковано 20 томів ЕСУ (А–Кок) з 30-ти запланованих. http://esu.com.ua/

Європіана

європейська цифрова бібліотека. http://www.europeana.eu/portal/

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України)

здійснює  фундаментальні наукові дослідження  у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного http://mari.kiev.ua/news

сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістерських напрямів наукової діяльності Інституту. http://mari.kiev.ua/news

Наукова періодика України

електронний архів наукових періодичних видань України. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=

Національна юридична бібліотека

електронні колекції – юристам. http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001502

Національний екологічний центр України

доступ до публікацій НЕЦУ з питань навколишнього середовища, екології, сільського господарства тощо. https://necu.org.ua/chytalnya/

Національний репозитарій

загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. http://nrat.ukrintei.ua/?fbclid=IwAR3dJgpSL6L3k7jXvg6kpLOffmRUmhf-U_RsqgXWWLuAWmNq1wDl4hf_Gw0

Національний центр підготовки банківських працівників України

готує та випускає аналітичні звіти, прес-релізи Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), прес-релізи з інших питань світової економіки, бухгалтерської справи. http://www.nctbpu.org.ua/

Світова цифрова бібліотека

міжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США. http://www.wdl.org/ru

Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM)

доступ до зареєстрованих репозитаріїв відкритого доступу України. http://oai.org.ua/index.php/browse

Уран

джерела наукової інформації Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі. http://www.uran.net.ua/

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (електронні колекції)

електронні колекції оцифрованих документів із фондів НБУВ (газети, історичний Київ, право України, постанови уряду, історія науки, культура, мова та література). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21CNR=20&Z21ID=

НАШІ КОНТАКТИ

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33
Бібліотека Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського

СОЦМЕРЕЖІ


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор бібліотеки