БІБЛІОТЕКА

ПРО БІБЛІОТЕКУ

    Бібліотека Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського була заснована в 1918 році разом з Таврійським університетом в Сімферополі.

Назва бібліотеки змінювалася відповідно до змін назви Університету.

Бібліотека мала унікальне зібрання документів. У її фондах була література із зібрань  проф. А. Маркевича, Є Пєтухова, М. Гудзія, В. Палладіна, прижиттєві видання І. Котляревського та ін.

    Під час Другої світової війни фашисти знищили частину бібліотеки.

Після анексії Криму бібліотека Таврійського національного університету розпочинає новий розділ своєї історії в місті Київ.

 В 2016 році розпочато формування фонду бібліотеки. В цьому ж році відновлено обслуговування користувачів у бібліотеці. Створено електронний каталог бібліотеки.

    Сьогодні бібліотека має два читальних зали,  два абонементи.

Триває робота по формуванню актуального бібліотечного фонду.

Години роботи бібліотеки:

понеділок-п’ятниця
з 09.00 до 17.00
субота та неділя  – вихідні
 
Під час повітряної тривоги бібліотека користувачів не обслуговує.
Просимо негайно пройти в найближче укриття.

ЗАВАНТАЖИТИ  (файл .docx)

 

Книжкові видання

Друкована книга. 1-3 автори

 • Біла І. М. Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти: підручник / І. М. Біла. – Київ: Гельветика, 2020. – 278 с.
 • Данькевич Ю. В. Практикум з фаху для студентів освітнього рівня «Бакалавр»: навч.-метод. посіб./ Ю. В. Данькевич, М. М. Головченко. – Київ: Ліра-К, – 72 с.

 

Електронна книга. 1-3 автори

 • Майборода Р. Є. Комп’ютерна статистика : підручник. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 589 с. URL: http://probability.univ.kiev.ua/userfiles/mre/cscolor.pdf(дата звернення: 14.04.2022)

Друкована книга. 4 та більше авторів

 • Вища математика : конспект лекцій / Ткачук Т. С. [та ін.]. – Київ, 2015. – 82 с.

Автор(и) та редактор(и) / упорядники / перекладачі / без автора

 • Англійська мова для фізіотерапевтів та ерготерапевтів: навчальний посібник для студентів 1 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія» / упоряд. Т. Ю. Поджіо, А. В. Шеремет. – Житомир: НОВОград, 2023. – 92 с

 

Наукові видання

Дисертації

 • Гайда Т. Ю. Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості : дис. … канд. екон. наук. : 08.00.04 / Гайда Т. Ю.; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – 244 с.

 

Автореферати дисертації

 • Кухарик В. В. Механізми управління транскордонними природними ресурсами : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Кухарик В. В. – Рівне, 2015. – 20 с.

 

 

Статті  періодики

Стаття з періодичного друкованого видання (журналу). 1-3 автори                  

 • Коломоєць Т. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України, 2017. – № 5. – С. 71–79.

Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу). 1-3 автори

 • Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору // Молодий вчений, 2019. № 10. С. 675−679. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-142 (дата звернення: 14.04.2022).

Стаття з друкованої версії газети

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи / Л. Коваль // Урядовий кур’єр, 2017. – 1 листоп. – С. 5.

Стаття з електронної версії газети

 

Матеріали конференцій

 

 • Громко Т. В. Текстографічна презентація говірки як складова українського діалектного корпусу / Т. В. Громко // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 грудня 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 8.
 • Massum E. E. Economic problems of tourism industry development during the COVID-19 pandemic / наук. кер. С. С. Зайцева // Наука і вища освіта : матеріали ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. – С. 102.

Кваліфікаційні роботи

Магістерські

 • Малиш М. М. Проблеми редагування перекладного публіцистичного тексту: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська/ М. М. Малиш.- Київ, 2021.- 85 с.

Бакалаврські

 • Гаращенко П. В. Установка для зварювання листових конструкцій з маловуглецевих сталей : дипломний проект … бакалавра : 131 Прикладна механіка / П. В. Гаращенко – Київ, 2021. – 45 с.

 Патенти

 • Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну: пат. 76915 UA, МПК А61К 31/198. № а 200503501; заявл. 14.04.2005; опубл. 15.09.2006. Бюл. № 9.

 

 

 

Виступ відео

 • Виступ Ліни Костенко в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова 20 вересня 2011 р. про братство українських шістдесятників та свою надію на когорту майбутніх поколінь : [Відеозапис] / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – відео дані. – Київ : звук; 27 хв, 23 с.

Посібник

 • Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. Л. Ющенко ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.73 Мбайт). – Чернігів : Черніг. нац. технолог. ун-т, 2016. – 277 с.

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ!

До фондів бібліотеки ТНУ надійшло 84 примірники книг.

Дякуємо нашим викладачам, студентам за подаровані видання.

Книги можна взяти на абонементі (вул. Джона Маккейна. 33)

До вашої уваги пропонуємо перелік отриманих видань.

 1. Алгоритми : навчальний посібник  / О.М.  Васильєв. – Київ : Ліра – К, 2023. – 424 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Програмування мовою РНР : навчальний посібник / О. Васильєв. – Київ : Ліра – К, 2022. – 368 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Програмування на С ++ в прикладах і задачах : навчальний посібник / О. Васильєв. – Київ : Ліра – К, 2023. – 382 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Основи загальної медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування : підручник / І.Я. Губенко, О.С. Карнацька, О.Т. Шевченко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ: Медицина, 2021. – 312 с.

Кільк. прим.: 7

 

 1. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навчальний посібник / А.Ц. Капська, І.В. Пєша; Нац. Педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 232 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Основи психокорекції : навчальний посібник / С. Кузікова. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Академія, 2021. – 336 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2

 

 1. Психологія особистості : навчально-методичний посібник / С.В. Мітіна; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, – 274 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Загальна психологія : підручник / В.П. Москалець . – Київ : Ліра-К, – 564 с. – Бібліогр. в кінці кн.

Кільк. прим.: 3

 

 1. Теоретична фонетика англійської мови = Theoretical English Phonetics : посібник / Н.М. Нестеренко. – Київ : Ліра – К, 2022. – 146 с. – Бібліогр. в кінці кн.

Кільк. прим.: 3

 

 1. Турецька мова : навчальний посібник для студентів ОС «бакалавр» / І.Л. Покровська. – Київ : Ліра-К, 2021. – 304 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Менеджмент : навчальний посібник / А.М. Балашов,  Г. Є. Мошек,  А.С. Соломко,  Ю. О. Соломко,  М.В. Ковальчук,  Ю.В. Поканєвич, С.П. Сердюк ; заг. ред. А.М. Балашова,  Г. Є. Мошека; Всеукраїнська академія наук публічного управління . – Київ : Діра-К, 2022. – 646 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Загальна психологія : підручник / М.В. Савчин. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Академія, 2020. – 344 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1

 

 1. Вікова психологія : навчальний посібник / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – 5-те вид., перероб., доповн. – Київ: Академія, 2021. – 376 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2

 

 1. Психологія сім’ї : навчальний посібник / К. Седих. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Академія, 2021. – 192 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1

 

 1. Маркетинг сталого туризму : навчальний посібник / І.Г. Смирнов, О.О. Любіцева. – Київ : Ліра-К, 2021. – 256 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Фізіологія людини : підручник / В.І. Філімонов. – 4-те вид. – Київ : Медицина, 2021. – 488 с.

Кільк. прим.: 2

 

 1. Основи журналістики : навчальний посібник / О.В. Чекмишев. – Київ : Академія, 2021. – 168 с.

Кільк. прим.: 2

 

 1. Конституція України : чинне законодавство станом на 01 лютого 2022 р. – Офіційний текс. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2022. – 64 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України 6 чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 03 квітня 2023 р. / Україна. Закони. – Джерело документа: https//zakon.rada.gov.ua. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2023. – 516 с. – (Кодекси України).

Кільк. прим.: 1

 

 1. Генеза творчих здібностей видатних науковців (В.І. Вернадського, І.І. Мечникова, К. Д. Ушинського) : монографія / В.Є Виниградова; Таврійський національний університет В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, 2020. – 238 с.

Кільк. прим.: 2

 

 1. Стратегічне управління : навчальний посібник / О.Л. Євмєшкіна; Таврійський нац. університет імені В.І. Вернадського. – Київ : Аванпост-Прим, 2020. – 150 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Берестечко : історичний роман / Л.В. Костенко; авт. післямов. І. Дзюба, В. Панченко; іл. С. Якутовича. – Київ : Либідь, 2010. – 232 с. : іл.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Історія місцевого самоврядування України : підручник / Ю.М. Мальчин, В.А. Чумак. – Київ : 7БЦ, 2023. – 512 с.

Кільк. прим.: 10

 

 1. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / Н.О. Мартинович, В.Г. Горник, Е.Б. Бойченко; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Київ :Видавництво Людмила, 2021. – 237 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Енологія : Словник основних понять / І.О. Петровська; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Київ : Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2023. – 70 с.

Кільк. прим.: 5

 

 1. Адміністративно-правова реформа в Україні : навчальний посібник / Н.О. Армаш, Ю.В. Борисова, К.В. Бортняк, І.Є. Іванов, К.В. Катеринчук, Г.Р. Матухно, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь, Л.В. Спицька, О.С. Ховпун, Т.О. Часова, В.М. Шкабаро, Г.П. Щедрова, Г.В. Щолокова; за заг. ред. С.В. Пєткова; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Київ : КНТ, 2022. – 180 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища : монографія / О.О. Резнікова; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2022. – 456 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності Державного бюро розслідувань : монографія / Р.М. Труба. – Одеса : Фенікс, 2021. – 200 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Фільманаліз у роботі психолога : практичний посібник / Ю.С. Чаплінська; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 96 с.

Кільк. прим.: 5

 

 1. 30 перемог українського війська / упоряд. В. Лободаєв; кер. Проєкту А. Островський; Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. – Київ : Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, 2021. – 64 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпеченні здорового способу життя : матеріали наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів (25листопада 2022 р.) / за ред. Т.П. Гарник, Л.В. Андріюка, Н.А. Добровольської, С.В. Абрамова; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – 202 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми :збірник статей / кер. авт. колективу О.М. Майборода; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021. – 704 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : колективна монографія / авт. кол.: Г.І. Зеленько ( керівник, наук. ред.), Т.А. Бевз, С.Г. Брехаря, М.С. Кармазіна, В.О. Ковалевський, О.Ю. Кондратенко, Н.В. Кононенко, Т.М. Ляшенко, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕнД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – 416 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Відповідальна політика в сучасній Україні : ілюзії та реалії : колективна монографія / за ред. О.М. Майбороди; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕнД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – 252 с.

Кільк. прим.: 1

 

 1. Українсько-перський словник / уклад.: Реза Салімі Хамід, В.А. Храновський, О.В. Мазепова, А.М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 376 с.

Кільк. прим.: 5

 

 1. Англійська мова для фізіотерапевтів та ерготерапевтів: навчальний посібник для студентів 1курсу освітнього рівня «Магістр» спец. «227 Фізична терапія, ерготерапія» / Т.Ю. Поджіо, А.В. Шеремет; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Житомир : НОВОград, 2023. – 92 с.

 Кільк. прим.: 5

 

 1. Улюблені українські пісні з нотами / упоряд.: О.Барабан, Т. Філатова; ідея та іл. Т. Філатової. – Київ : Видавець Філатова Т.Ф., 2016. – 152 с.

Кільк. прим.: 1

 • Положення про репозитарій

 • Авторський договір

 • Інструкція як зареєструватися в репозитарії

 • Інструкція із розміщення робіт у репозитарії

Послуги
 
 • Користування фондом бібліотеки
 • Користування електронним каталогом
 • Організація та проведення соціокультурних та інформаційно-просвітницьких заходів
 • Консультаційна допомога з пошуку та відбору джерел інформації
Ресурси

Передплачена періодика на 2023 рік

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ПСИХОЛОГІЯ I СУСПІЛЬСТВО

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

БІОЕНЕРГЕТИКА / BIOENERGY

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ / ECONOMY OF UKRAINE

СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

CYBERNETICS AND COMPUTER ENGINEERING

 

ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ. PROBLEMS IN PROGRAMMING

НЕЙРОNEWS: ПСИХОНЕВРОЛОГІЯ ТА НЕЙРОПСИХІАТРІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

 

 

ПОРАДИ ЗДОРОВ’Я

 

 

 

 

 

 Тема

Автор

Рік

УДК


1

Становлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України

Краснейчук Алла Олександрівна

2007

351:35.073.354

2

Механізми державного управління демографічними процесами в Автономній Республіці Крим

Сімоненко Віктор Володимирович

2007

353.2:314

 

 

 

 

 

3

Розвиток стимулюючої функції державного управління зовнішньоекономічною діяльністю

Бондарчук Наталія Олександрівна

2008

339.54:339.9

 

 

 

 

 

 4

Механізми реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації (регіональний рівень)

Горник Андрій Володимирович

2008

35:366.636

 5

Регулювання міжбюджетних стосунків в розвитку місцевого самоврядування

Ільченко Наталія Михайлівна

2008

336.1:352

 6

Механізми вдосконалення державної системи захисту прав споживачів

Мойсейченко Павло Олександрович

2008

351:354:366.5

 7

Маркетинговий підхід в муніципальному управлінні

Розметова Олена Григорівна

2008

352.075.1

 8

Державне регулювання відтворювальних процесів у промисловості

Семенко Сергій В`ячеславович

2008

351.824.1:658.011

 9

Державне регулювання інвестиційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону

Темиргалієв Рустам Ільмирович

2008

351.82:330.322.379.85

10

Державна політика Чехії в галузі освіти: стан і тенденції розвитку

Чебан Олександр Іванович

2008

351.851(437.1/2)

 11

Державне регулювання інноваційної реструктуризації промислового комплексу України

Шибірін Олександр Якович

2008

352.07.336.132

 

 

 

 

 

12

Державне Регулювання розвитку корпоративного сектора в Україні

Янишев Денис Олександрович

2009

354:339.13:338.43

13

Формування та функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні

Андрєєв Олексій Васильович

2009

352:342.553

14

Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрній сфері

Бабко Віктор Миколайович

2009

351.823.1:338.43

15

Розвиток державної інвестиційної політики в Україні

Бєлоусова Олена Станіславівна

2009

354:334.772

16

Державне регулювання розвитку рибного господарства України

Вороніни Юлія Євгенівна

2009

351.82:639

17

Розвиток державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки

Гіндес Олена Григорівна

2009

354:339.923:061.1

18

Державне регулювання розвитку автомобілебудування в Україні

Гринь Євген Леонідович

2009

351.824.1

19

Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону

Зайцев Володимир Миколайович

2009

353.2

20

Удосконалення організації надання туристичних послуг в малому історичному місті

Кармазіна Наталія Вячеславівна

2009

352.07:338.482.22

21

Урядовий PR: принципи організації та засоби забезпечення

Качний Олександр Сталінолевович

2009

35.072:659.44

22

Механізми державного управління соціальним захистом інвалідів в Україні

Коврига Олена Сергіївна

2009

351:364

23

Механізми державного регулювання продовольчого ринку в Україні

Кожина Алла Василівна

2009

354:338.439.5(477)

24

Державне регулювання розвитку агробізнесу

Корягіна Тетяна Вікторівна

2009

351:338

25

Удосконалення фінансового контролю в системі державного управління

Лазор Андрій Олегович

2009

336.025:351.72

26

Формування механізмів антимонопольної політики держави в України

Матійко Сергій Анатолійович

2009

354:339.9:330.35

27

Державне регулювання розвитку лізингу в Україні

Мінаєва Владислава Олексіївна

2009

351:336.71+334.716

28

Державне управління лізинговим процесом в Україні

Міщенко Катерина Семенівна

2009

351:35.073.513.131

29

Організаційне забезпечення переходу до інноваційного державного управління науково-технічної діяльності

Нараєвська Ірина Сергіївна

2009

351

30

Державне регулювання розвитку легкої промисловості в Україні

Рибчинська Людмила Василівна

2009

351.013:330.322

31

Досвід становлення системи місцевого самоврядування в республіці Італія та його адаптація для України

Стригун Віталій Олексійович

2009

352.07:303.05(450)+(477)

32

Державне регулювання розвитку транспортної системи України

Чулаков Петро Ігоревич

2009

354:656.078

33

Механізм оцінювання державного управління за чинником людського виміру

Шелепницька Ірина Петрівна

2009

35.08

 

 

 

 

 

 34

Формування і реалізація державної промислової політики на регіональному рівні

Андрієвський Дмитро Йосифович

2010

351.330.141:338.45

35

Механізм реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції

Баровська Анастасія Валеріївна

2010

351:659.3:061.1ЄС

36

Механізми управління державним майном в Україні

Биков Роман Юрійович

2010

351:332.025.28

37

Розвиток державної екологічної політики України в умовах глобалізації

Ветвитцький Дмитро Олександрович

2010

354:338.242:334.012.644

38

Пріоритети та інструментарій державної політики зайнятості населення в Україні

Ґаман Наталія Олександрівна

2010

354:331.5

39

Державне управління процесами модернізації житлово-комунального господарства в Україні

Драган Іван Олександрович

2010

351:64

40

Економічний механізм управління трансактільними витратами в трансформаційній економіці

Зосуменко Тетяна Іванівна

2010

005:[336.716.063:338.5]

41

Становлення та розвиток корпоративного сектора в національному господарстві

Кавтиш Оксана Петрівна

2010

[338:334.722.8.012.36]

42

Державний антимонопольний контроль економічної діяльності

Карпенко Наталя Миколаївна

2010

354:339.9:330.35

43

Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління

Карпенко Олександр Валентинович

2010

351:004.413

44

Формування державної інвестиційно-промислової політики в регіоні

Клименко Оксана Миколаївна

2010

351:330.322:332.12

45

Державне регулювання розвитку малого підприємства в ринкових умовах

Комірний Анатолій Віталійович

2010

351:65

46

Система стратегічного державного управління аграрним сектором  в умовах реформування

МашурянАрмен Григорович

2010

354.025.12:338.43

47

Державна політика залучення іноземних інвестицій як чинника розвитку територіальної громади

Решевець Олеся Володимирівна

2010

325.455:352/330.322

48

Удосконалення системи державного регулювання та підтримки аграрного виробництва в Україні

Сахаров Олексій Володимирович

2010

351:338.432

49

Розвиток  інформаційного забезпечення системи державного управління

Соколов Андрій Васильович

2010

354:349(477)

50

Державна політика розвитку судової влади в Україні

Татаренко Вікторія Борисівна

2010

351:347.962

51

Механізми державного регулювання стоматологічної допомоги населенню України

Федак Наталія Миколаївна

2010

354.369:223.213

52

Державне регулювання інфраструктури регіональної інноваційної діяльності

Червякова Ольга Володимирівна

2010

35:338.45

53

Розвиток державної інвестиційної політики України

Шевченко Наталія Іванівна

2010

351:336

54

Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні України

Штурхецький Сергій Володимирович

2010

352:316.77

55

Державне регулювання формування і розвитку міжрегіональної агропромислової інтеграції в Україні

Юрченко Вікторія Іллівна

2010

354:338.242:334.012.64

56

Громадська думка в системі механізмів державного управління

Яценко Володимир Архипович

2010

351:316

 

 

 

 

 

57

Економічне регулювання розвитку регіональних промислових комплексів

Беглиця Володимир Петрович

2011

338.45.45:332.14

58

державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства

Безугла Людмила Сергіївна

2011

351.82

59

Розвиток механізмів державного регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції

Бібленко Сергій Борисович

2011

354:65.014.1.477

60

Державне регулювання розвитку ринку послуг вищої освіти в Україні

Біла Ірина Сергіївна

2011

351.851

61

Державне управління еколого-економіною безпекою держави та її регіонів

Близнюк Владислав Володимирович

2011

351.131.1:332.1 (043.3)

62

Комплексна система забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні

Бова Тетяна Вячеславівна

2011

354:331.5

63

Державне регулювання підприємництва у трансформаційній економіці України

Боднарчук Володимир Дмитрович

2011

338.246.025.2:330.342

64

Реагування використання  земель як основи розвитку середніх і малих міст

Бронікова Світлана Анатоліївна

2011

332.3-711.4(477.83)

65

Розвиток державного регулювання банківської системи в умовах глобалізації

Война Галина Георгіївна

2011

351.824.1

66

Підвищення ефективності державного регулювання сільського господарства України

Горник Володимир Ґнатович

2011

351.131.7:631.15

67

Удосконалення механізмів функціонування державного технічного нагляду на регіональному рівні

Грещук Галина Ігорівна

2011

352:303(327)

68

Розвиток державної інноваційно-інвестиційної політики України

Жарая Світлана Борисівна

2011

351.823.1

69

Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в умовах модернізації економіки України

Застрожнікова Ірина Володимирівна

2011

33.025:339.727.22(477)

70

Розвиток регіональної економічної політики в ринкових умовах

Іванова Тамара Вікторівна

2011

332.146.2

71

Механізми державного управління підвищення конкурентоспроможності промисловості регіону

Ільченко Наталія Вікторівна

2011

338.45:621

72

Удосконалення механізму державного управління земельними ресурсами в Україні

Кандаґура Катерина Сергіївна

2011

351.82:332(477)

73

Державне регулювання інтелектуальної власності в Україні

Клименко Юрій Леонідович

2011

338.27:45.01

74

Державне регулювання інноваційного розвитку регіону

Ковальский Максим Романович

2011

354:353:352.07

75

Механізми удосконалення державної інвестиційної політики в Україні

Козловська Ольга Семенівна

2011

354:338.24:330.322

76

Механізми впровадження комунікативних проектів у побудові взаємовідносин влади з громадськістю

Комірна Віталіна Віталіївна

2011

35.01(477)

77

Формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні в контексті євроінтеграції: регіональний аспект

Кузьменко Ганна Геннадіївна

2011

353.2:332.025

78

Формування та розвиток місцевих запозичень в Україні

Любімов Віталій Іванович

2011

351:336.76:352

79

Державне регулювання розвитку інформаційного ринку в Україні

Малець Анна Володимирівна

2011

354:303.725.37

80

Розвиток державної політики забезпечення конкурентоспроможності національної економіки

Мірко Наталія Вікторівна

2011

351:330.34.009.12

81

Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості

Невінчаний Ігор Сергійович

2011

351.013:330.322

82

Теоретико-методологічні засади соціокомунікативного механізму державного управління

Обушна Наталія Іванівна

2011

354:376

83

Державна інноваційно-інвестиційна політика у промислових регіонах України

Порвін Микола Юрійович

2011

351:330.322

 

 

 

 

 

84

Вдосконалення системи державного управління комунальним комплексом регіону

Борецька Наталя Олександрівна

2012

338:64

85

Формування та реалізація державної житлової політики України та її регіонів

Галайчук Богдан Васильович

2012

352:331.5

86

Державне управління інвестиційно-будівельною діяльністю в умовах економічної кризи

Герасименко Іван Сергійович

2012

354:334.772

87

Механізми державного регулювання соціально-територіального розвитку агропромислових регіонів України

Глеба Віктор Юрійович

2012

334.021:330.342.146(477)

88

Формування механізмів розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Дергалюк Богдан Володимирович

2012

353.45:621

89

Державне регулювання використання ресурсного потенціалу промисловості в умовах макроекономічної нестабільності

Жук Вікторія Петрівна

2012

351:330.341:338.45

90

Механізми державного регулювання ринку освітніх послуг в Україні

Клуб Іван Іванович

2012

351.851

91

Механізми державного управління містобудівним розвитком міських поселень України ( на прикладі київського регіону)

Кобець Анатолій Степанович

2012

353:711.2

92

Формування механізму державного управління сталим екологічним розвитком регіону в системі раціонального природокористування

Костерін Володимир Анатолійович

2012

353.502.824

93

Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні

Лисов Ігор Володимирович

2012

351.82:332.12

94

Розвиток державної політики інтеграції освіти і науки України в системі інноваційної економіки

Литвин Юрій Олексійович

2012

354:65.014

95

Державне регулювання лізингових відносин в національному господарстві

Лієв Олександр Сергійович

2012

338.246.025.06(477)

96

Формування системи державного управління інноваційним розвитком регіону

Панін Артем Геннадійович

2012

351:338

97

Розвиток державного регулювання системи охорони здоров`я в умовах модернізації економіки України

Приходько Володимир Панасович

2012

351.77(061.1)

98

Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні та напрями її вдосконалення

Равлюк Віталій Васильович

  

99

Механізми державного управління інвестиційними процесами в комплексному розвитку регіонів

Семенчук Тетяна Борисівна

2012

330.322:332.12

100

Механізми модернізації системи державного управління регіональним розвитком в Україні

Солов`ян Юлія Олегівна

2012

658.1:338.6

101

Формування ефективних механізмів державного управління земельно-майновими комплексами в Україні

Судоргин Микола Геннадійович

2012

332.3:504.064.3

102

Розвиток системи управління державними корпоративними правами в Україні

Темиргалієв Рустам Ільмирович

2012

33.012.332:334.78(477)

103

Управління розвитком стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів

Тищенко Василь Олександрович

2012

338.49:021.18(332.055.2)

104

Державне управління регіональною соціально-економічною системою

Толуб`як Віталій Семенович

2012

351:332.012.2

105

Удосконалення механізмів соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном

Холоднюк Зеновій Васильович

2012

353.9:330.111.66

106

Державне управління банківською системою: антикризовий аспект

Цьвок Володимир Іванович

2012

351.822:336.7

107

Трансформація фінансових механізмів державного управління пенсійною системою в Україні

Чернов Сергій Іванович

2012

351:304:364-646.2

108

Інвестиційний розвиток територіально-виробничих комплексів у регіональній економіці

Чупріна Маргарита Олександрівна

2012

330.332.14

109

Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку регіонів України

Чурсін Василь Петрович

2012

332.12(477)

110

Механізми державного управління у сфері цивільного захисту України

Шпачук Віталій Васильович

2012

354.588:347.132.15

111

Форма забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування

Яцук Ігор Петрович

2012

352.075

 

 

 

 

 

112

Державне регулювання функціонування та розвитку залізничного транспорту

Барвіненко Віталій Дмитрович

2013

338:24:00

113

Механізми управління державним сектором шкільної освіти США та їх адаптація для України

Булковський Тарас Олегович

2013

351.85:37.018.5(73:477)

114

Формування регіональної промислової стратегії в контексті модернізації національного господарства

Денисенко Станіслав Аркадійович

2013

338.45:021.18(043.3)

115

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Канаді: досвід для України

Дутко Наталія Георгіївна

2013

352(71)

116

Забезпечення державно-приватного партнерства на місцевому рівні

Євсюкова Оксана Володимирівна

2013

352.07:061.21/26(477)

117

Організація діяльності представницьких органів місцевої влади в адміністративному районі України

Козюра Ігор Валерійович

2013

352:342

118

Удосконалення управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статутом

Кравченко Вікторія Володимирівна

2013

352.07:005.6-048.78

119

Фонди регіонального розвитку у системі реалізації державної регіональної політики

Кучерина Лілія Анатоліївна

2013

354-027.541:336.563

120

Державне регулювання зовнішньо-економічної діяльності регіону (на прикладі Житомирської області)

Марковський Сергій Сергійович

2013

338.242:339.9.012

121

Розвиток державно-молодіжної політики Російської Федерації: досвід для України

Молоканов Юрій Анатолійович

2013

354:323.3-053.6/.81](470+571)(045.3)

122

Теоретико-методологічні засади управління містом в умовах самоврядності

Наконечний Володимир Васильович

2013

351:303(327)

123

Удосконалення державного управління науково-професійною ступеневою освітою України

Немирівська Олена Яківна

2013

354.2

124

Механізми державного регулювання стійкого розвитку продовольчого ринку в Україні

Орлов Микола Михайлович

2013

354:338.439

125

Державна політика розвитку конкурентного середовища в аграрній сфері

Пінчук Аліна Олександрівна

2013

336.82:631.1

126

Управління якістю надання адміністративних послуг міністерством Внутрішніх Справ України

Пішеніна Катерина Костянтинівна

2013

351.74:35.07/08:005.6

127

Державно-управлінська взаємодія регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку

Рибачук Валентин Леонідович

2013

35.353.9+351.74

128

Економічне регулювання відтворювальних процесів в умовах сталого розвитку регіонів країни

Рогова Олена Володимирівна

2013

332:330.3(477)

129

Удосконалення механізмів імплементації політичних рішень в державному управлінні

Туча Вікторія Володимирівна

2013

 

130

Механізми державного управління економічним розвитком України в умовах глобалізації

Ульянченко Юрій Олександрович

2013

351.82:338.2

131

Механізм державного управління сферою житлово-комунальних послуг в Україні

Чала Ніна Дмитрівна

2013

354.338.46(477)

132

Економічний розвиток регіонів України на засадах реалізації єврорегіонального співробітництва

Шафранова Катерина Володимирівна

2013

332.135:339.192

 

 

 

 

 

133

Організаційні-економічні засади формування системи управління якістю в сфері туризму

Баєв Вадим Вікторович

2014

796.5:330.567.324

134

Інституційні засади розвитку фінансового контролю в системі державного управління України

Баранова Діна Анатоліївна

2014

351.9.72

135

інвестиційна інфраструктура розвитку аграрного сектору економіки регіонів

Бахматюк Олег Романович

2014

330.322.4

136

Формування інформаційного забезпечення системи надання електронних державних послуг

Бричук Костянтин Григорович

2014

354.824:332.14

137

Формування наукоємної індустрії як складової інноваційного розвитку економіки

Буторіна Вероніка Борисівна

2014

330.341.1:338.45](043.3)

138

Теоретико-методологічні засади формування та розвитку системи надання адміністративних послуг на регіональному рівні

Васильєва Наталія Вікторівна

2014

351:35.07/.08:353

139

Механізми державного управління формування та розвитку національної інноваційної системи

Власенко Олександра Степанівна

2014

354:338.28

140

Формування механізмів державного управління природокористуванням на засадах сталого розвитку

Гіндес Олена Григорівна

2014

351:502

141

Розвиток системи державного регулювання якості продукції

Грудцина Юлія Валетинівна

2014

338:354

142

Удосконалення механізмів державного регулювання авіаційних перевезень в Україні

Демченко Дмитро Олександрович

2014

351:656. 7

143

Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку національної системи вищої освіти

Дьякон Денис Романович

2014

330.341.1

144

Забезпечення економічної стійкості малих підприємств на основі реінжинірингу бізнес-процесів

Ковова Ірина Сергіївна

2014

338.2

145

Адміністративна реформа в Україні як механізм протидії корупції

Козак Вячеслав Іванович

2014

35.072.2:35.072.5

146

Державні механізми забезпечення доступу громадян до офіційної інформатизації в органах влади

Кормілецькиц Олексій Миколайович

2014

352/354.073.533 (477)

147

Реалізація механізмів державного управління розвитком системи освіти в Україні

Кудрейко Олександр Миколайович

2014

351.851

148

Формування та розвиток іміджевої політики держави

Кулеба Олексій Володимирович

2014

35.078 (477)

149

Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку аграрного підприємства в Україні

Кулик Олег Григорович

2014

354.824:332.14

150

Державне регулювання організаційно-фінансової підтримки зовнішньоекономічної діяльності суб`єктів господарювання в Україні

Литвин Наталія Юріївна

2014

338.246.027:339.5.012

151

Зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах впливу глобалізації

Мартиненко Валентина Віталіївна

2014

[33(477)+316.32] (043.3)

152

Удосконалення механізмів державного регулювання аграрного сектора України в умовах системної модернізації

Ніжніков Михайло Леонідович

2014

351:338.432

153

Інституціональні механізми державного регулювання розвитку промислових корпорацій

Оліфіренко Лілія Дмитрівна

2014

351.824:334.78:347

154

Реалізація державної політики у сфері культури України

Панченко Валерій Валентинович

2014

351.488.22

155

Реалізація соціальної функції держави як чинник демократичного державотворення в Україні

Парубчак Іван Орестович

2014

351.84:35.072.2:342.5 (477)

156

Нововведення в системі органів публічної влади: стратегічний підхід

Попов Серій Афанасович

2014

351:001.895:303.4(043.3)

157

Соціально-економічні механізми України та розвитку трудового потенціалу України

Ратушенко Ольга Ігорівна

2014

331.522.4:314

158

Розвиток механізмів державного регулювання ринку освітніх послуг в Україні

Скок Павло Олександрович

2014

354:65.017

159

Розвиток механізму державного управління інтеграційними процесами у сфері надання освітніх послуг

Скок Павло Олександрович

2014

51.851:372:](477)(043.3)

160

Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів України

Тульчинська Світлана Олександрівна

2014

330.341.1:332.122

161

Організаційно-економічні засади інституційно-інноваційного механізму державного регулювання розвитку аграрної сфери

Узунова Ніна Степанівна

2014

338.24:338.432

162

Державні механізми управління соціально-правовим захистом дітей, позбавлених батьківського піклування

Харченко Юлія Петрівна

2014

351.763:(343.639(043.31.5)

163

Механізми державного управління сферою культури в Україні

Черба Віта Миколаївна

2014

351.482.22

164

Економічне регулювання розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів

Шпак Любов Олександрівна

2014

338.486:332.14 (477)

 

 

 

 

 

165

Механізми державного врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру в Україні

Бєлай Сергій Вікторович

2015

35.078.7

166

Структурно-функціональні механізми державного управління територіальних підсистем цивільного захисту

Биков Олексій Сергійович

2015

354.588:347.132.15

167

Розвиток механізмів реалізації економічної безпекової стратегії держави

Бондар Андрій Олегович

2015

351.824.1

168

Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій

Ґнатюк Ярослав Ігорович

2015

332.14.+655.41.

169

Формування та розвиток механізмів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем

Карташов Євген Григорович

2015

351:502

170

Механізми реалізації державної регіональної політики в Україні

Кімщак Алла Вікторівна

2015

351.824.1

171

Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі України

Клименченко Сергій Леонідович

2015

351.823.1

172

Удосконалення механізмів державного управління розвитком системи освіти в Україні

Кудрейко Олександр Миколайович

2015

351.851

173

Механізми державного регулювання розвитку фізичної культури та спорту України

Ліщук Сергій Володимирович

2015

351.796:799

174

Розвиток державного управління соціально-економічними процесами у регіоні

Майорова Людмила Вікторівна

2015

353:331.5

175

Розвиток механізмів державного регулювання земельних відносин в Україні

Малихін Дмитро Михайлович

2015

351.482.22

176

Удосконалення державного управління соціально-культурною сферою в умовах розвитку корпоративної відповідальності

Мирвода Світлана Іванівна

2015

354.2

177

Оптимізація причинно-наслідкового зв`язку функцій держави та механізмів державного управління в Україні

Михайлов Артем Олексійович

2015

351.321:35.002.8

178

Механізми державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України

Сіцінський Назарій Анатолійович

2015

351.746.1:341.24(477)

179

Механізми державного управління в сфері економічного співробітництва з країнами Європи

Тихонович Віталій Володимирович

2015

354.1:339.9

180

Формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів України

Узунов Володимир Володимирович

2015

354:65.014.1.477

181

Удосконалення механізмів державного регулювання пенсійної системи України

Філоненко Оксана Анатоліївна

2015

351.304:363-646.2

182

Механізми державного управління земельними ресурсами на місцевому рівні

Чувпило Вадим Вікторович

2015

351.82:332.33(477)

183

Державне управління розвитком еколого-економічної системи регіону

Шанаєва-Цимбал Людмила Олексіївна

2015

354.824:332.142.6

184

Механізми державного управління у сфері фізичної культури і спорту на регіональному рівні

Шевчук Інна Володимирівна

2015

342.951

185

Розвиток та підвищення якості державних послуг в Україні

Щербаківська Людмила Михайлівна

2015

354:332.025.12

186

Удосконалення механізмів державного регулювання ціноутворення в господарській сфері

Юрченко Олег Вікторович

2015

351.82:334.723(043.3)

 

 

 

 

 

187

Вдосконалення механізмів громадського моніторингу та контролю в системі державного управління України

Березовський Данило Олегович

2016

351.9

188

Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції

Відлер Ольга Миколаївна

2016

351.756:314.15:343.343.6

189

Розвиток механізмів випереджаючого державного управління

Галушка Віта Юріївна

2016

354:002.8

190

Розвиток екологізації державного управління в Україні

Жихарєва Анна Борисівна

2016

354:349.6

191

Розвиток соціальної інфраструктури в регіонах України

Кириченко Сергій Олександрович

2016

330.3:332.122+364.48(477)

192

Розвиток сільських територій регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів

Колесников Вячеслав Ігорович

2016

332.1:332.5:338.43(477)

193

Формування галузевої структури економіки регіонів України в умовах нестійкого економічного середовища

Куценко Володимир Ігорович

2016

332.12:338.12

194

Механізми державного управління процесами соціального благополуччя дітей в умовах реалізації владних повноважень

Олифіренко Юлія Іванівна

2016

351.84:364.4-053.2(043.3)

195

Формування системи наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України

Пугач Андрій Миколайович

2016

351:65.014.1.477

196

Модернізація механізмів державного управління закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Ромін Андрій Вячеславович

2016

351.862:378(477)

197

Розвиток регіонального форсайту як засобу територіального управління

Цедік Марія Герасимівна

2016

353.073.533:005.21](477)(043.3)

198

Маркетинговий механізм у системі державного управління

Чаплай Ірина Віталіївна

2016

339.138:351

199

Розвиток механізмів трансформації державного управління в контексті суспільних змін

Червякова Ольга Володимирівна

2016

35:316.3/.422

200

Розвиток механізму знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі державного управління

Шмагун Антоніна Вікторівна

2016

351:002.9

201

Механізми державного управління у сфері зовнішньополітичної діяльності України в умовах зовнішньої агресії

Юрковський Дмитро Юрійович

2016

351.86(477):327

 

 

 

 

 

202

Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України в умовах глобалізації т. 2

Жученко Андрій Михайлович

2019

332.14(477);339.97

203

Модернізація економіки регіону на основі його стійкого розвитку

Криштопа Максим Валерійович

2019

332.146.2-048.78

204

Соціальна інфраструктура регіонів України: сучасний інструментарій інформаційного забезпечення

Панасюк Валентина Миколаївна

2019

332.14:364.48

205

Комплексний розвиток людських ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації: регіональний вимір

Переверзиєва Анна Василівна

2019

331.5:353:005.591.3:005.591.46(477)(043.5)

206

Розміщення підприємств в контексті реструктуризації економіки регіону

Франів Ігор Андрійович

2019

332.132

 

 

 

 

 

 

 207

Розвиток регіональних економічних систем на інноваційних засадах

Мельниченко Григорій Миколайович

2020

353:332.1

 208

Формування регіональної політики, регулювання інноваційного розвитку сфери туризму

Підвальна Оксана Григорівна

2020

332.122:338.48-048.35

 

 

 

 

 

 209

Розвиток інклюзивного туризму в регіонах України: соціально-економічний концепт

Бєлоусова Наталія Володимирівна

2021

330.15:332.12(043.3)

210

Формування і розвиток інтелектуального потенціалу регіону в умовах глобалізації економіки

Білоус Світлана Петрівна

2021

332.1:[331.522.4:005.336.4](043.5)

211

Ресурсне забезпечення сталого регіонального розвитку: методологічно-практичні аспекти

Богуславська Світлана Іванівна

2021

330.15:332.12(043.3)

212

Управління організаційно-економічним розвитком території на основі кластерного підходу

Бондаренко Олексій Володимирович

2021

332.133.6:005.3:330.34(043.3/.5)

213

Становлення біоекономіки в умовах просторового розвитку регіону

Василюк Софія Володимирівна

2021

332.132

214

Теоретико-методологічні засади сталого просторового розвитку регіонів України

Гончаренко Михайло Федорович

2021

351:332.14

215

Розвиток системи державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні

Клименко Ольга Вікторівна

2021

338.242.4.025.2:368](477)(043.5)

216

Формування інвестиційної привабливості економіки регіону

Лаглер Клаус

2021

332.146:330.322

217

Формування та реалізація регіональної політики в умовах стійкого розвитку

Лучин Олег Миколайович

2021

332.14

218

Регіональні аспекти модернізації економіки: теоретико-методологічні проблеми та концепція реалізації

Миленький Владислав Миколайович

2021

330.111.4:332.14

219

Організаційно-економічні засади формування й розвитку інтеграційних процесів регіону

Пархоменко Наталія Миколаївна

2021

338.2:339.924:332.142

220

Державне управління в умовах надзвичайного стану: теоретичні аспекти

Пристайко Валерій Володимирович

2021

354.338.24

221

Організування малого бізнесу в аграрній сфері: регіональний аспект

Радченко Андрій Анатолійович

2021

338.436(477)

222

Регулювання процесів інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації

Степанець Іван Володимирович

2021

332.145:336.027

223

Реалізація маркетингових стратегій агропромислового виробництва в регіоні

Трапаізде Софія Мурадівна

2021

332.14:338

224

Управління економічним розвитком та формування регіональної політики

Чуріканова Олена Юріївна

2021

330.332.05(330.322)

225

Особливості регулювання інноваційного розвитку плодово-ягідного виробництва в регіоні

Шахїєва Лейла Ґачаївна

2021

330.341.1:634.1(477)

  

 

  

226

Реалізація державної соціально-економічної політики на основі інструментарію стратегічного планування

Науменко Володимир Дмитрович

2023

351:65.012.2(075.9)

 

Вільний доступ в інтернеті

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

Повні тексти авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 по 2011 р. і з 2019 р. по сьогодні.

Політематична

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

Бібліотека відкритого доступу періодики НАНУ. Архів містить 484 назв журналів, 8998 випусків, понад 171 тис. статей.

Політематична

Наукова періодика України («Асоціація УРАН»)

Реєстр наукових періодичних видань України на платформі Open Journal Systems (OJS).

Політематична

Наукова періодика України (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

Українські наукові періодичні видання, представлені в фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Політематична

Реферативна база даних «Україніка наукова» (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

Національні реферативні ресурси, представлені у галузевих серіях Українського реферативного журналу «Джерело». Охоплює природничі, технічні, суспільні, гуманітарні та медичні науки.

Політематична

Acronym Finder

Довідкова база даних акронімів та абревіатур, яка містить понад 1 млн. скорочень та їхніх розшифровок. Пропонує можливість пошуку або перегляду скорочень за наступними категоріями: інформаційні технології, військова справа та уряд, бізнес і фінанси, наука і медицина, організації і школи, сленг та поп-культура.

Політематична

AMS Open Math Notes

Відкритий архів робіт з математики, створений Американським математичним товариством на підтримку дослідників, вчителів та студентів. Містить курсові роботи, підручники, результати досліджень тощо.

Математика

arXiv

Відкритий архів електронних публікацій наукових статей та їх препринтів з фізики, математики, астрономії, інформатики та біології, створений на базі бібліотеки Корнельського університету.

Фізика, Математика

BioMed Central

Близько 300 рецензованих журналів у галузі біології, клінічної медицини та охорони здоров’я, представлених у відкритому доступі.

Медицина

BioOne

Містить новітні наукові дослідження в галузі біології, екології та наук про довкілля. Налічує понад 200 назв журналів (25 з яких відкритого доступу).

Біологія, екологія та науки про довкілля

Cogprints (Cognitive Sciences E-Print Archive)

Відкритий репозитарій електронних документів з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія та інші науки, що мають відношення до вивчення пізнання.

Соціальні науки

Europeana

Європейська цифрова бібліотека надає доступ до понад 50 мільйонів оцифрованих об’єктів – книг, музики, фото, аудіо, відео, творів мистецтва тощо.

Гуманітарні науки

Офіційні документи

 

Base (Bielefeld Academic Search    Engine)

один із найбільших наукових пошукових систем (60 млн. документів з 3 000 джерел, близько 70% документів знаходяться у відкритому доступі). (http://www.base-search.net/

DOAB (Directory of Open Access Books)

12696 академічних рецензованих книг з 280 видавництв.  http://www.doabooks.org/

DOAJ

колекція журналів відкритого доступу (9 744 журналів, 1 573 847 статей) з усіх дисциплін та всіма мовами світу. http://www.doaj.org/

ecosfera.com.ua

сайт присвячений альтернативній енергетиці та природозберігаючим технологіям в Україні. http://ecosfera.com.ua/

Google books

світова електронна бібліотека книг. http://books.google.com/

Google Scholar

пошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів та дисциплін; має  більшість рецензованих онлайнових журналів з найбільших наукових видавництв Європи та Америки.   http://scholar.google.com.ua/

IMF Publication

документи Міжнародного валютного фонду (IMF): World Economic Outlook, IMF Survey, Working Papers, Country Reports, тощо. http://www.imf.org/external/pubind.htm

Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories)

доступ до репозитаріїв відкритого доступу усього світу (перелік, пошук репозитаріїв та їх вмісту). http://www.opendoar.org/

Open Ukrainian Citation Index

це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-b. https://ouci.dntb.gov.ua/en/

Scirus

найбільш повний науковий дослідницький інструмент у мережі Інтернет, який дозволяє науковцям здійснювати пошук не тільки за змістом відкритих журналів, але у межах домашніх сторінок вчених, навчальних програм, неопублікованих матеріалів, патентів, інституційних репозитаріїв та інформації з сайтів. http://www.scirus.com/srsapp/

Springer

Видавець Springer дозволив безкоштовно скачувати свої книги з науки, досліджень і математики, яким понад 10 років. Ідеться про понад 50 тисяч різних книжок. Книги доступні у вигляді файлів PDF – їх можна сортувати за темами, авторами тощо.

 http://link.springer.com/search/page/8?facet-language=%22En%22&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false

 

SpringerOpen

доступ до 200 рецензованих журналів відкритого доступу; статі, книги відкритого доступу з усіх галузей науки докладніше http://www.springeropen.com/

 

WebEc (World Wide Web Resources in Economics)

віртуальна бібліотека з питань економіки для вчених-економістів. http://www.salford.ac.uk/library/access-to-e-resources/library-databases/webec-world-wide-web-resources-in-economics

WorldWideScience.org

глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації у міжнародних наукових базах даних та порталах. http://worldwidescience.org/

Електронна бібліотека “Культура України”

містить електронні аналоги друкованих видань та творів образотворчого мистецтва, які відповідають темі «Культура України». http://elib.nplu.org/

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)

перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.
Станом на 2019 рік видруковано 20 томів ЕСУ (А–Кок) з 30-ти запланованих. http://esu.com.ua/

Європіана

європейська цифрова бібліотека. http://www.europeana.eu/portal/

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України)

здійснює  фундаментальні наукові дослідження  у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного http://mari.kiev.ua/news

сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістерських напрямів наукової діяльності Інституту. http://mari.kiev.ua/news

Наукова періодика України

електронний архів наукових періодичних видань України. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=

Національна юридична бібліотека

електронні колекції – юристам. http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001502

Національний екологічний центр України

доступ до публікацій НЕЦУ з питань навколишнього середовища, екології, сільського господарства тощо. https://necu.org.ua/chytalnya/

Національний репозитарій

загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. http://nrat.ukrintei.ua/?fbclid=IwAR3dJgpSL6L3k7jXvg6kpLOffmRUmhf-U_RsqgXWWLuAWmNq1wDl4hf_Gw0

Національний центр підготовки банківських працівників України

готує та випускає аналітичні звіти, прес-релізи Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), прес-релізи з інших питань світової економіки, бухгалтерської справи. http://www.nctbpu.org.ua/

Світова цифрова бібліотека

міжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США. http://www.wdl.org/ru

Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM)

доступ до зареєстрованих репозитаріїв відкритого доступу України. http://oai.org.ua/index.php/browse

Уран

джерела наукової інформації Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі. http://www.uran.net.ua/

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (електронні колекції)

електронні колекції оцифрованих документів із фондів НБУВ (газети, історичний Київ, право України, постанови уряду, історія науки, культура, мова та література). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21CNR=20&Z21ID=

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ

https://nrat.ukrintei.ua/


Том Бінгем. Правовладдя

Електронна версія англійського видання книги доступна за цим посиланням:https://ia800102.us.archive.org/27/items/tom_bingham_the_rule_of_law/Tom%20Bingham-The%20Rule%20of%20Law-Penguin%20UK%20%282011%29.pdf 


Журнал Ресторатор

https://www.restorator.ua/


Журнал Східний світ

https://oriental-world.org.ua/

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

НАШІ КОНТАКТИ

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33
Бібліотека Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського

СОЦМЕРЕЖІ


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор бібліотеки