Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

➡посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

➡дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

➡надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

➡контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

➡об’єктивне оцінювання результатів навчання.

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

➡самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

➡посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

➡дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

➡надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

 

Порушенням академічної доброчесності вважається:

➡академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

➡самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

➡фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

➡фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

➡списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

➡обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

➡хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

➡необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

➡надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;

➡вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

 

Відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності:

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

➡відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєнні вченого звання;

➡позбавлення присудженого ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєного вченого звання;

➡відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

➡позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

➡повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

➡повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

➡відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);

➡позбавлення академічної стипендії;

➡позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

 

Базовими нормативними документами в Університеті є:

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: начальник навчально-методичного відділу, начальник інформаційно-обчислювального центру