Переведення/Поновлення

Переведення студентів може бути здійснене:

 

 • з одного закладу вищої освіти до іншого;
 • з одного напряму підготовки на інший напрям підготовки;
 • з однієї форми навчання на іншу;
 • з однієї форми фінансування на іншу.

 

 

Переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого

Переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки та спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох закладів вищої освіти.

Переведення студентів, які навчаються за освітнім рівнем магістр, з одного закладу вищої освіти до іншого або з однієї форми навчання на іншу можливе, лише за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалася їхня підготовка.

Переведення студентів, які навчаються за освітнім рівнем «магістр», з однієї спеціальності на іншу не допускається.

Переведення студентів, які навчаються на першому курсі освітнього рівня «бакалавр», забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатися Міністерством освіти і науки України.

Поновлення до складу студентів Університету здійснюється ректором і  можливе незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування та форми навчання. Визначальним при цьому є лише здатність претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення студентів на перший курс закладів вищої освіти забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені (з дозволу ректора) на другий курс, за умови ліквідації ними відповідно  академічної різниці до початку навчальних занять, або, як виняток, – не пізніше за 20 днів після початку занять у семестрі.

Студенти, які навчаються або навчались в недержавному акредитованому закладі вищої освіти, можуть бути переведені або поновлені до Університету на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються на договірній основі за кошти фізичних або юридичних осіб.

Студенти, які вступили до закладів вищої освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом під час переведення та поновлення на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць. При цьому переведення або поновлення студентів на вакантні місця державного замовлення повинно здійснюватися виключно на конкурсній основі, за рейтингом успішності студентів з урахуванням їхнього соціального статусу і обов’язкової участі органів студентського самоврядування.

У виключних випадках, за відсутності вакантних місць державного замовлення на певному напрямі підготовки, для переведення на безоплатне навчання студентів, які під час навчання отримали таке право, можуть бути використані вакантні місця з інших напрямів у межах державного замовлення відповідного року.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезазначені студенти (за їх згодою) можуть бути переведені або поновлені на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Студенти, які навчаються або навчалися в державному закладі вищої освіти на договірній основі за кошти фізичних або юридичних осіб можуть бути переведені або поновлені на навчання на таких же умовах до Університету. Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в Університеті на конкурсній основі. Такі переведення (поновлення) можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку за контрактом.

При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство (організація, установа), або тристоронніх угод (студент, заклад освіти і підприємство (організація, установа) переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, з однієї спеціальності на іншу, з однієї форми навчання на іншу, або з одного закладу вищої освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних змін до цих угод згідно з чинним законодавством.

Переведення студентів та поновлення до числа студентів осіб, які були відраховані з закладів вищої освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул, а для студентів-заочників – в міжсесійний період, у відповідно встановлені для даного навчального року терміни.

Поновлення відрахованих осіб, переведення в межах Університету та з інших закладів вищої освіти можливе тільки після повної ліквідації академічної різниці.

Порядок переведення та поновлення на навчання

Переведення та поновлення до Університету з іншого навчального закладу:

– претенденти, які бажають перевестись або поновитися на навчання в Університет, повинні в міжсесійний період, звернутися до секретаріату приймальної комісії Університету з відповідною заявою (форма заяви наведена в Додатку 12), яка має бути розглянута в Університеті протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

До заяви про переведення або поновлення необхідно додати наступні документи:

 При переведенні:

 • оригінал заяви про надання дозволу на переведення з письмовою згодою ректора закладу вищої освіти, в якому навчається студент, завіреною гербовою печаткою;
 • мотивована заява на ім’я ректора Університету;
 • оформлена залікова книжка (печатка, підпис директора інституту) в оригіналі (або витяг із залікової книжки (копія) – належно завірений);
 • документ про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту;
 • копія трудової книжки (для тих, хто має стаж роботи);
 • копія документа про рівень акредитації закладу вищої освіти, завірена гербовою печаткою, у разі переведення студентів з недержавних навчальних закладів;
 • офіційна довідка, яка підтверджує форму фінансування, за якою навчається студент;
 • додаткові документи, що підтверджують причини переведення до університету (за наявності таких);
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду.

При поновленні:

 • мотивована заява на ім’я ректора Університету;
 • оригінал академічної довідки;
 • документ про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту;
 • копія трудової книжки (для тих, хто має стаж роботи);
 • копія документа про рівень акредитації закладу вищої освіти, завірена гербовою печаткою, у разі поновлення студентів з недержавних навчальних закладів;
 • офіційна довідка, яка підтверджує форму фінансування, за якою навчається студент;
 • додаткові документи, що підтверджують необхідність поновлення до Університету (за наявності таких);
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду.

Секретаріат приймальної комісії реєструє заяву, приймає подані документи та передає їх до деканату інституту, в який планується переведення/поновлення.

Директор інституту при наявності відповідних вакантних місць проводить порівняння навчального плану з певного напряму підготовки (спеціальності) та академічної довідки або витягу із залікової книжки претендента і приймає рішення щодо перезарахування дисциплін або визначення академічної різниці. У разі необхідності, для прийняття рішення щодо можливості перезарахування навчальної дисципліни директор залучає завідувачів кафедр (викладачів відповідних дисциплін).

При відсутності вакантних місць директор інституту пише відповідну резолюцію на заяві претендента і доводить до секретаріату приймальної комісії цю інформацію. Максимально допустимий обсяг академічної різниці під час переведення або поновлення студентів в Університет не повинен перевищувати 10 навчальних дисциплін нормативних і вибіркових дисциплін, що є базовими для здобуття певного фаху (професійного спрямування).

У разі перевищення максимально допустимих обсягів академічної різниці директор інституту пише резолюцію щодо відмови через суттєву невідповідність навчальних планів на заяві претендента і доводить до секретаріату приймальної комісії цю інформацію.

У разі визначення допустимої академічної різниці:

а) готується розпорядження по інституту із зазначенням переліку відсутніх дисциплін (обсягу годин, кредитів ЄКТС, форм підсумкового контролю) та термінів ліквідації академічної різниці, узгоджених із завідувачами кафедр. Відповідно до розпорядження, претендент допускається до ліквідації академічної різниці;

б) завідувач кафедри (викладач відповідної дисципліни) визначає студенту конкретні навчальні завдання для підготовки до ліквідації академічної різниці та необхідне методичне забезпечення;

в) ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять, але не пізніше за 20 календарних днів після початку семестру.

Результати складання академічної різниці заносяться до відомості індивідуального складання підсумкового контролю знань, яку студент одержує в дирекції на період складання академічної різниці.

Після завершення термінів, визначених для складання академічної різниці претендентами на переведення або поновлення, проводиться засідання інституту, на якому обговорюються питання щодо можливості допуску претендентів до участі в конкурсі на зарахування (поновлення) або аргументованої відмови за змістом заяви, наприклад, через незадовільне складання академічної різниці.

 На підставі рішення приймальної комісії щодо допуску претендентів, які пройшли конкурс, до навчальних занять дирекцією інституту готується проект наказу:

 • під час поновлення – про зарахування претендентів до складу студентів Університету;
 • під час переведення – про допуск претендентів до навчальних занять, а до закладів освіти, в якому вони навчалися раніше, направляється запит щодо одержання в тижневий термін їхніх особових справ. Після одержання Університетом особових справ претендентів видається наказ про їхнє зарахування до складу студентів Університету

Порядок поновлення та переведення на навчання осіб з тимчасово окупованих територій України після 20 лютого 2014 року визначається Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016 року № 537 «Про затвердження Порядку проходження атестації для визначення здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року».

Переведення студентів в межах Університету

У межах Університету студенти можуть перевестися:

 • з одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань освітнього рівня «бакалавр»;
 • з однієї форми навчання на іншу;
 • з однієї форми фінансування на іншу.

Переведення в межах Університету здійснюється, як правило, після завершення екзаменаційної сесії у терміни, відповідно встановлені для певного навчального року.

З одного напряму підготовки на інший в межах однієї галузі знань можливе переведення студентів освітнього рівня бакалавр на ІІ – ІІІ курсах при наявності відповідних вакантних місць.

З однієї форми навчання на іншу можливе переведення студентів ІІ – IV курсів освітнього рівня «бакалавр» в межах однієї галузі знань та освітнього рівня «магістр» у межах спеціальності при наявності відповідних вакантних місць.

Переведення в межах Університету здійснюється на підставі обґрунтованої заяви студента на ім’я ректора, яка узгоджується з директором інституту, на якому навчається студент, і подається до дирекції інституту, куди планується переведення.

До заяви додаються:

 • Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (або витяг (копія) – належно завірений);
 • документи, які підтверджують необхідність переведення.

При наявності вакантних місць директор інституту на основі аналізу залікової книжки студента та навчального плану відповідної спеціальності приймає рішення щодо перезарахування дисциплін та визначення академічної різниці.

У разі успішної ліквідації академічної різниці та проходження за конкурсом на вакантні місця дирекцією інституту готується проект наказу про переведення студента, згідно з яким студент допускається до занять.

На підставі наказу студент відраховується з контингенту студентів попереднього місця навчання і зараховується до нового.

Виписка з наказу про переведення вкладається до особової справи студента.

При переведенні студента, який навчається на контрактній основі, з ним укладається новий контракт з умовами оплати, встановленими для поточного навчального року певної освітньої програми.

 

Переведення з однієї форми фінансування на іншу

Переведення студентів на навчання з однієї форми фінансування на іншу здійснюється при наявності вакантних місць на цій формі фінансування. Відповідно до чинних нормативно-правових актів, заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх виникнення, є обов’язковим.

Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється виключно на конкурсних засадах, за рейтингом успішності студентів та з урахуванням їхнього соціального статусу і обов’язкової участі органів студентського самоврядування.

Процедура переведення студентів з однієї форми фінансування на іншу здійснюється відповідно до заяви студента на ім’я ректора Університету, яку студентам Університету необхідно подати до деканату інституту протягом 10 днів після завершення семестрової підсумкової атестації.

Заяви розглядаються на вченій раді інституту. За рішенням вченої ради інституту щодо можливості переведення претендентів на вакантні місця державного замовлення інститутом готується проект відповідного наказу.

Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету відповідно до чинного законодавства користуються наступні категорії студентів:

 • учасники бойових дій, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років,
 • студенти, що належать до категорії осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право позаконкурсного вступу у вузи України,
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків,
 • студенти з багатодітних сімей, до складу яких входять п’ятеро і більше дітей;
 • студенти, які мають вищий середній бал за весь період навчання в Університеті та беруть участь в науковій роботі та громадському житті Університету, є призерами Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей;
 • студенти, які мають скрутне матеріальне становище, що підтверджується відповідними документами.

При виникненні запитань стосовно реєстрації, Ви можете звернутись до приймальної комісії за телефонами:

Телефони для довідок та консультацій:

(044) 529-00-58,

+38 (095) 888-48-69,

+38 (096) 488-54-86

e-mail:pk@tnu.edu.ua

Чекаємо на вас за адресою:
01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.108

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії