Платні послуги

Перелік платних освітніх та інших послуг,
що надаються Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського

 

  1. У сфері освітньої діяльності:

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів, аспірантів і докторантів;

2) навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
3) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

4) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

5) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

6) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством;
7) прийом кандидатських іспитів;

8) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;
9) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;

10) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації;
11) видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному навчальному закладі або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);
12) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання.

 

  1. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та метеріалів метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

3) проведення лабораторних аналізів і дослідження зразків;
4) проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організація та наукового обслуговування;

41) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;
5) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету;
6) організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

7) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.

 

  1. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1) забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення спортивно-оздоровчому таборі, санаторії-профілакторії, у тому числі перевезення;
2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
3) організація, проведення індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у структурних підрозділах університету (музеях, ботанічному саду тощо);

4) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
5) організація, проведення концертно-видовищних заходів;

6) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

 

  1. У сфері побутових послуг:

1) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;
2) надання у тимчасове користування культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, експозиційного обладнання, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
3) надання перукарських послуг;

4) ремонт, технічне обслуговування, налагодження копіювальної, офісної, комп’ютерної техніки; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;
5) виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, власної сувенірної продукції;

6) облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляд за ними;
7) створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляд за ними.

 

  1. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання гуртожитків університету для проживання осіб, які навчаються або працюють в університеті, та надання комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;

2) надання гуртожитків університету для проживання осіб, які навчаються в інших навчальних закладах, працівників інших навчальних закладів, установ, організацій і проживають у гуртожитках університету згідно з рішенням ректора та надання комунальних послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

 

  1. Інші послуги:

1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
2) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в університеті;

3) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

4) надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;
41) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;
5) виробництво та реалізація продукції громадського харчування;
6) надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної ветеринарної експертизи;
7) здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж для осіб, які не працюють і не навчаються в університеті;
8) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;

9) забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договоорів, укладених з фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в університеті;
10) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

11) виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;

12) виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку);

13) надання навчально-виробничими, виробничими, дослідницькими підрозділами послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, зокрема проведення лісосічних робіт, робіт з ремонту, відновлення, технічного обслуговування транспортних засобів і технологічного обладнання, з облаштування трав’яних газонів, елементів ландшафтного дизайну, догляду за ними, із створення лісових насаджень, ділянок зеленого будівництва, висаджування саджанців деревних та чагарникових порід, догляду за ними; з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяурожайних робіт, проведення сільськогосподарських та промислових робіт з використанням автомобілів, тракторів, інших механізмів;

14) надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);

15) надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, аеродромів, місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);
16) перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;

17) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

18) надання метеорологічної інформації на замовлення фізичних та юридичних осіб;
19) надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам;

20) проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у встановленому законодавством порядку;

21) проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів;

22) проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних систем, телефонних мереж, системи єдиного часу та дзвінків у встановленому законодавством порядку;

23) розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе;

24) надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: начальник планово-фінансового відділу