Інформація про Юридичну клініку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ

Юридична клініка є струкурним підрозділом Навчально-наукового гуманітарного інстиутуту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Юридична клініка створена з метою підготовки фахівців за напрямом “Право”, для закріплення студентами теоретичних знань та набуття ними практичних умінь і навичок, формування у них поваги до принципів права, підвищення рівня правової культури населення, а також надання безоплатної правової допомоги громадянам соціально-вразливих верств населення та проходження практики на базі Юридичної клініки.

У своїй діяльності Юридична клініка керується «Положенням про Юридичну університету імені В.І. Вернадського (протокол Вченої ради №15 від 06 травня 2022 р.).

Основною метою діяльності Юридичної клініки:

  • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти за напрямом “Право”;
  • забезпечити доступ представникам  соціально-вразливим верст населення суспільства правовою безоплатною допомогою з питань захисту прав і свобод людини відповідно до чинного законодавства України;
  • формування рівня правової культури громадян;
  • залучення практикуючих працівників для надання консультацій для допомоги при вирішенні питань (ситуацій), що потребують роз’яснень;

Юридична клініка спрямовує свою діяльність щодо ралізації таких завдань:

  • створення умов для проходження здобувачам вищої освітипрактики та набуття навичок практичної діяльності за фахом;
  • взаємодіклініку Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного я практикуючих працівників законодавчої, виконавчої та судової гілок влади із здобувачами вищої освіти
  • надання громадянам соціально-вразливих верств населення безоплатних юридичних консультацій;
  • проведення заходів з правової освіти населення.

Консультантами Юридичної клініки є здобувачі вищої освіти старших курсів, які надають правову допомогу під керівництвом науково-педагогічних працівників, практикуючих працівників та завідувача Юридичної клініки.