НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ТА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ШАРАГІНА Ольга Володимирівна

Посада на кафедрі:  завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук.

Освіта:  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Українська мова і література, 2009 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: «Феномен української ‟тихої лірики” 60–80-х рр. ХХ століття».

Коло наукових інтересів:історія української літератури другої половини ХХ ст., сучасна українська література, стилістика, риторика, семіотика.

Викладає дисципліни:«Історія української літератури», «Історична граматика та історія української мови», «Старослов’янська мова»,
«Український літературний процес», «Література : значення і розуміння», «Сучасна українська література», «Практична риторика»,
«Методика вивчення літератури в закладах середньої освіти», «Літературна критика», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Контакти: sharagina.olga@tnu.edu.ua.

 

ВЕЛИЧКОВСЬКА Юлія Федорівна

Посада на кафедрі: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук

Почесне звання: 

Освіта: Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 

  • Філолог. Вчитель української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури. Спеціаліст, 2014.
  • Філолог. Викладач української мови і літератури. Магістр, 2014.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Антиколоніальний дискурс в українській літературі XVIII – першої половини ХІХ століть”, 2021 р., 10.01.01 – українська література

Коло наукових інтересів: Антиколоніальний дискурс в українській літературі.

Стаж педагогічної роботи: 4 роки, 2 місяці.

Викладає дисципліни: «Історія української літератури (Давня українська література)», «Історія української літератури», «Міфокритика та
неоміфологізми в літературі», «Сучасна література країн першої іноземної мови (французької)».

Контакти: velychkovska.yuliia@tnu.edu.ua

ВОЛОШИНОВА Марина Олексіївна

Посада на кафедрі: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент

Почесне звання:

Освіта: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Спеціаліст, 2006 р.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Динаміка традиційної предметної лексики в українських східнослобожанських говірках”, 2014 р., 10.02.01 – українська мова

Коло наукових інтересів: українська діалектологія, ономастика, соціолінгвістика

Стаж педагогічної роботи: 16 років

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Культура мовлення: академічний та діловий дискурс української мови»,
«Українська діалектологія», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Соціолінгвістика».

Контакти: voloshynova.maryna@tnu.edu.ua

ГОНЧАРЕНКО Богдана Богданівна

Посада на кафедрі: доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філолог. Польська мова та літератури, української мови та літератури. Спеціаліст, 2000 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: « Моделі польського позитивізму в українській літературі ХІХ століття»,  2017 рік, спеціальність 10.01.05 порівняльне літературознавство

Коло наукових інтересів: полоністика, літературознавство, компаративістика

Стаж педагогічної роботи: 17 років

Викладає дисципліни: «Польська мова», «Друга слов’янська мова: комунікативно-перекладознавчі стратегії (польська мова)», «Практичний
курс польської мови», «Друга слов`янська мова», «Польська мова (початковий курс)».

Контакти: goncharenko.bogdana@tnu.edu.ua

КОЛОМІЄЦЬ Олена Вікторівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. Філолог. Викладач. Російська мова та література,1990 рік; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Викладач. Українська мова та література, 1996 рік; Інститут соціальних технологій Університету „Україна”. Магістр психології, 2018 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Проблемно-тематичні та жанрово-стильові 

особливості прози Докії Гуменної” (10.01.01 – українська література). 2007 р.

Коло наукових інтересів: філологія, історія української літератури, історія українського еміграційного письменства, поетика ідентичності,
культура українського ділового мовлення.
Стаж педагогічної роботи: 38 років, з них науково-педагогічного: 22 роки.
Викладає дисципліни: «Теорія літератури», «Методика навчання літературознавчих дисциплін у старшій та вищій школі», «Історія
української літератури (кінця XIX – поч. XX ст.)», «Методика вивчення української літератури в закладах середньої школи», «Історія
української літератури (І пол. XIX ст.)», «Історія української літератури (ІІ пол. XX ст.)», «Жанрово-тематична парадигма української і
зарубіжної літератур».
Контакти: kolomiets.olena@tnu.edu.ua

СЛИВА Тетяна Василівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Київський державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Учитель російської мови і літератури, 1993 рік.

Тема кандидатської дисертації: «Ассоциативно-семантическая группа как форма парадигматической организации лексики (на материале названий сезонов в русском языке)», 2005, спеціальність 10.02.02 – російська мова

Коло наукових інтересів: лінгвістична семантика.
Стаж педагогічної роботи: 26 років.
Викладає дисципліни: «Сучасна російська літературна мова», «Історія російської мови», «Порівняльно-історична граматика».
Контакти: slyva.tetyana@tnu.edu.ua.

ЮЛДАШЕВА Людмила Петрівна.

Посада на кафедрі:  старший викладач.

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук.

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Грамоти МОН України, Подяка МОН України, Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».
Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут. Учитель української мови і літератури,1995 рік; Черкаський державний педагогічний інститут. Учитель російської мови та літератури. Методист, 1995 рік; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Магістр філології. Германські мови та літератури (переклад включно) перша мова – англійська, 2020 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Структурно-семантичні та прагматичні особливості заголовків художніх творів кінця ХХ – початку ХХІ ст.” (07 червня 2018 р.)

Коло наукових інтересів: компаративна граматика, теорії номінації, загальне мовознавство, лінгвістика тексту, дитяча література.
Стаж педагогічної роботи: 23 роки.
Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Порівняльно-історична граматика», «Загальне мовознавство», «Друга
слов`янська мова», «Сучасні технології навчання української мови і літератури», «Методика вивчення української мови в закладах середньої
освіти», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Українська мова», «Вступ до педагогічної спеціальності», «Основи педагогіки та лінгводидактики».
Контакти: yuldasheva.lyudmyla@tnu.edu.ua.

ХОМА Катерина Миколаївна

Посада на кафедрі: доцент кафедри 
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.
Освіта: Університет Григорія Сковороди в Переяславі.
Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, методист з виховної роботи (Спеціаліст, 2003 рік). Викладач української мови
та літератури (Магістр, 2004 рік). Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури, викладач англійської мови і зарубіжної літератури
(Магістр, 2020 рік).
Тема кандидатської дисертації: Художній хронотоп історичної романістики Р. Іваничука (на матеріалі романів «Мальви», «Журавлиний
крик», «Орда»)», 2010 р., спеціальність 10.01.01 – українська література.
Коло наукових інтересів: Теоретичні аспекти дослідження художнього часопростору історичної романістики, вивчення художньої
специфіки творів української і світової літератури ХХ-ХХІ ст.
Стаж педагогічної роботи: 15 років 6 місяців.
Викладає дисципліни:
Контакти: khoma.kateryna@tnu.edu.ua

КАЙТАН Наталія Вікторівна

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри
Освіта: Київський лінгвістичний університет Філолог.Вчитель англійської мови та літератури. Спеціаліст ,1998р.
Стаж педагогічної роботи: 25 років.
Викладає дисципліну: “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.
Контакти: kaitan.nataliia@tnu.edu.ua

ТИМОХІНА Віра Сергіївна
Посада на кафедрі: старший викладач кафедри 
Освіта: Коломийський педагогічний інститут.
Викладач англійської мови
Коло наукових інтересів: методика викладання ділової англійської мови, особливості викладання англійської мови для студентів
економічних спеціальностей, використання інформаційних технологій під час викладання іноземних мов
Стаж педагогічної роботи: 23 роки
Викладає дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Ділова іноземна мова”, “Іноземна мова”.
Контакти: tymokhina.vira@tnu.edu.ua
ШЕРЕМЕТ Анна Віталіївна
Посада на кафедрі: викладач кафедри 
Науковий ступінь, вчене звання: ні
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Філолог. Бакалавр філології. Фахівець з російської мови і літератури, англійської мови.
Бакалавр, 2014 р.
Філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (російська мова і література, англійська мова), науковий редактор
Магістр, 2016 р.
Тема кандидатської (докторської) дисертації: «Фемінативи у функціонально-стильових сферах української мови: норма і перспективи»
Коло наукових інтересів: лінгвогендерологія, психолінгвістика, дискурсологія, лінгвістична концептологія, семіотика.
Стаж педагогічної роботи: 2 роки, 2 місяці.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Практичний курс 2 іноземної мови (англійської)»,
«Ділова іноземна мова»
Контакти: sheremet.anna@tnu.edu.ua
БОСА Віта Петрівна
Посада на кафедрі: доцент кафедри 
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук.
Освіта: Київський державний лінгвістичний університет
магістр філології, викладач іспанської та англійської мов і зарубіжної літератури.
Магістр, 2001 р.
Тема кандидатської (докторської) дисертації: “ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ” 2018р.,спеціальність 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти .
Коло наукових інтересів: Сучасні тенденції розвитку мови в іспаномовних країн в умовах мовної інтеграції; розвиток депресивного
стану та передача їх у вербальному та невербальному мовленні; зовнішні та внутрішні фактори впливу на виникнення депресії.
методика професійної освіти, сучасні засоби інформаційних технологій
Стаж педагогічної роботи: 20 роки, 9 місяці.
Викладає дисципліни: “Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова)”, “Теоретична фонетика (іспанська мова)”,
“Друга іноземна мова (іспанська)”, “Література іспаномовних країн”.
Контакти: bosa.vita@tnu.edu.ua.
МИРОНЧУК Марина Володимирівна
Посада на кафедрі: доцент кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук.
Освіта: Горлівський Державний Педагогічний Інститут Іноземних мов, Горлівка Донецької області
Вчитель англійської та німецької мов, спеціаліст, 1997 р.
Тема кандидатської дисертації: «СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ
ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ», 2006 р., спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне
мовознавство
Коло наукових інтересів: когнитивна семантика, інформаційна війна, порушення аутичного спектру
Стаж педагогічної роботи: 21 рік
Викладає дисципліни: «Практика усного та письмового мовлення (перша іноземна мова
(англійська)», «Участь у міжнародних конференціях», «Особливості інклюзивної освіти».
Контакти: myronchuk.maryna@tnu.edu.ua
ІВАНУСА Ольга Степанівна
Посада на кафедрі: викладач кафедри 
Навчальний заклад: Курси підвищення кваліфікації в Національному
транспортному університеті.
Стаціонарні курси : «Педагогічні процеси: структура, взаємозв’язок та специфіка»
Період навчання: грудень 2017- березень 2018 р.
Отримала ІІ педагогічну кваліфікаційну категорію.
Навчальний заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка
Аспірант ЛНУ імені Івана Франка
Період навчання: з 2015р.
Навчальний заклад: Національний університет «Львівська політехніка».
Ступінь: магістр
Назва спеціальності: «Прикладна лінгвістика» Здобула кваліфікацію професіонала в галузі перекладу (англійської та
німецької мови) та комп’ютерної обробки мовної інформації.
Період навчання: 2011 – 2012р.
Навчальний заклад: Національний університет «Львівська політехніка».
Ступінь: бакалавр
Назва спеціальності: Філологія. Германські мови(англійської та німецької мова).
Викладає дисципліни: “Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови (англійська мова)”, “Практична граматика першої іноземної мови (англійська мова)”.
Контакти: ivanusa.olha@tnu.edu.ua