Наукова діяльність викладачів кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

 

 1. Drobot, O. (2017).  Development of professional consciousntss from the viewpoint of preparation of future specialists. Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation: collected articles. – Warsaw: ANAGRAM; Kharkiv: KRPOCH, 2017. –  pp. 38-42. doi:10.26697/9789669726094.2017.38
 2. Drobot, O. (2019). Психосемантичні особливості змісту професійної свідомості інженерів. ПСИХОЛІНГВІСТИКА, 25(1), 72-89. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-72-89 Web of Sciense
 3. Irkhin, Y. B. ., Bielavina, T. I. ., Kostyuchenko, O. V. ., Bryl, M. M. ., Orlovska, O. A. ., & M. Bila, I. . (2021). Actitudes disfuncionales en el panorama general del bienestar psicológico. Apuntes Universitarios, 12(1), 316–334. https://doi.org/10.17162/au.v12i1.972 .
 4. Kostina, Т., Drozdova, D. & Bulakh, I. Psycholinguistic Features of University Students’ Verbal Representation of the Concept “Gender Inequality”. East European Journal of Psycholinguistics. Volume 9. (Scopus; Category A) accepted for publication
 5. Kostina, Т., Drozdova, D. & Bulakh, I.Ukrainian Translation and Linguistic Validation of the Gender Bias Quiz Questionnaire. The Open Psychology Journal. Volume 14, pp.258-265 DOI: 10.2174/1874350102114010258 (Scopus; Category A)
 6. Trofimov, A., Drobot, O., Kоkа, Maksymova, N., Lovochkina, A., & Kozytska, I. (2019). THE INFLUENCE OF MANAGEMENT STYLE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE FORMATION OF EMPLOYEES’ COMMITMENT AND LOYALTY. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(5), 393-404. Scopus https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7544 Scopus
 7. Trofimov, A., Miliutina, K., Drobot, O., Lyuta, L., Otych, D., Pustovyi, S., & Karamushka, T. (2019). A STUDY ON PSYCHOLOGICAL CAPITAL BY A METHOD OF SEMANTIC DIFFERENTIAL. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(5), 387-392. Scopus https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7543 Scopus
 8. Бєлавін С.П., Бєлавіна Т.І. Соціально-психологічна адаптація особистості в умовах деприваційної соціальної ситуації .Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Видавничий дім «Гельветика» Серія «Психологія. Педагогіка».том 32 (71).№6,2021 С. 63-67
 9. Біла І.М. Діагностика творчого мислення студентів // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2020. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 27. – С. 25-36.

в Web of Science: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2225-7136&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal ;(Emerging Sources Citation Index (ESCI)). Посилання на сайт журналу: https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes Посилання на статю:https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/972. Випуск: Vol 12 No 1 (2022)

 1. Біла І.М. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0054-22
 2. Виноградова В. Є. Сертифікат (0.1 кредити ECST) від 06.04.2022 №204/22Д: “Психологічна підтримка особистості в умовах війни”
 3. Виноградова В. Є. Сертифікат (0.1 кредити ECST) від 13.04.2022 №204/22Д: “Психологічна підтримка особистості в умовах війни/ Як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни?”
 4. Виноградова В. Є. Чинники розвитку творчого мислення особистості в університетському середовищі (на прикладі видатних науковців). Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2020. Вип. 16. С. 156 – 163.

Гендерна компетентність у соціальній роботі. Київ, 223 с. 

 1. Виноградова В.Є.Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія сН № 02070967/0055-22
 2. Виноградова В. Є. Генеза творчих здібностей видатних науковців (В. І. Вернадського, І. І. Мечникова, К. Д. Ушинського). Монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 238 с.
 3. Виноградова В. Є. Розвиток творчої особистості В. І. Вернадського як шлях у ноосферу. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. Київ – Кременчук: ПП Щербатих О. В. 2021. Т.1. С. 191–207.
 4. Виноградова В. Є. Формування творчих здібностей
 5. І. І. Мечникова у дитячі та юнацькі роки. Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. VІ, вип. 17. Київ – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2020. С. 70 – 76.
 6. Виноградова В. Є. Чинники розвитку творчого мислення особистості в університетському середовищі (на прикладі видатних науковців). Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2020. Вип. 16. С. 156 – 163.
 7. Vynohradova V. Influence of sociocultural factors on formation of V.I. Vernadsky’s personal qualities. InternationalJournalofScienceAnnais, 3(1), – doi: 10.26697/ijsa. 2020. 1.4
 8. Виноградова В. Є. Феномен наукового таланту В. І. Вернадського. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2020. №1. С. 15 – 21.
 9. Виноградова В. Є. Психологічний портрет особистості В.І. Вернадського. Міжнародний журнал освіти і науки. 2020. Том 3, № 2. С. 45.
 10. Виноградова В. Є. Вплив соціальних факторів на формування особистості І. І. Мечникова. Наука і освіта. 1/CLXXXII, 2020. С. 34 – 40.
 11. Виноградова В. Є. Роль сімейних цінностей у розвитку творчих здібностей особистості (на прикладі видатних науковців). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 20 Виноградова В. Є. Формування наукової творчості
 12. І. І. Мечникова у юнацькі роки. Науковий журнал з соціології та психології Габитус. 2020. № 12. С. 18 – 22.
 13. Виноградова В. Є. Вплив соціально-політичної ситуації в країні на становлення поглядів К. Д. Ушинського. Науковий журнал з соціології та психології Габитус. 2020. № 13. С. 105 – 109.
 14. Виноградова В. Є. Вплив сім’ї на розвиток особистості В.І. Вернадського.Науковий журнал з соціології та психології Габитус. 2020. № 14. С. 101 – 105.
 15. Виноградова В. Є. Характеристика психологічного профілю творчої особистості науковця (на прикладі В. І. Вернадського та І. І. Мечникова). Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 2020. № С. 213 – 224.
 16. Виноградова В. Є. Вплив психологічних факторів на формування творчих здібностей дитини. Науковий журнал з соціології та психології Габитус. 2020. № 15. С. 68 – 71.20. № 3. С. 170 – 177.
 17.        Гулько Ю.А Дитяче експериментування як показник розумової діяльності дошкільника                Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016.  Т.VI.  Психологія обдарованості.  Випуск 12.  С.69 –76. 0,6                           
 18. Гулько Ю.А Навчаємо дітей домовлятися, або Розробляємо стратегії творчої поведінки.  Практичний психолог: Дитячий садок, 2016, №10. С. 26– 35.  
 19. Гулько Ю.А Не готовые к школе шестилетки.Современный детский сад, М.  2016, № 2. С.77 – 79.0,5 
 20. Гулько Ю.А, Дитячі переживання та психологічні захисти в романі Марі Од-Мюрай «Oh, boy». Філологічні науки в системі гуманітарного знання ХХ століття.  Одеса, 2021. С.35 – 38.
 21. Гулько Ю.А, Дошкільник на перших сходинках професійного спорту             стаття Практичний психолог: дитячий садок, 2018, № 6. С. 29-36                                                              
 22. Гулько Ю.А, Дошкільник образливий. Особливості прояву, причини, способи впливу.   стаття     Практичний психолог: дитячий садок, 2020, №4. С.18- 23.      
 23. Гулько Ю.А, Експериментальні дії в структурі дослідницької діяльності дошкільників.. Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи:  збірник наукових праць за заг. редакцією Г.В. Бєлєнької, В.І. Бондар, І.М. Шоробури. Хмельницький, 2020. С. 117-124       
 24. Гулько Ю.А, Основні напрями і цілі психотерапевтичної роботи з батьками, що мають дітей з розладами аутистичного спектру.   Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. Т. 31 (70), №6, 2020. – C. 196-201.
 25. Гулько Ю.А, Особливості діагностики процесу розв’язування дошкільниками задач, спрямованих на розуміння емоцій  стаття Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.  К.: Видавництво «Фенікс», 2018.  Т ХІІ. Психологія творчості. Вип. 24.  С. 58-68.
 26. Гулько Ю.А, Особливості розумової діяльності дошкільників в ситуаціях інформаційної невизначеності     стаття Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. ХІІ. Психологія творчості. Випуск 25. К: Видавництво «Фенікс», 2019. С. 84 – 93.
 27. Гулько Ю.А, Перцептивно мислєннєві стратегії конструювання молодшими дошкільниками нових знань   Розділ монографії Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності : монографія / В. О. Моляко, Ю. А. Гулько, Н. А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В. О. Моляко.  К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. С 32 – 47 Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/712092      
 28. Гулько Ю.А, Приховани мотиви ябедництва Практичний психолог дитячий садок, 2019, № 5. С. 23-29
 29. Гулько Ю.А, Психологічний супровід дітей зі спортивною обдарованістю.Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 травня 2019 року, с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. С. 27-37         0,5                   Гулько Ю.А, Развитие творческого мышления дошкольников в ситуациях морально-нравственной неопределенности               тези                Сборник материалов I Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных работников «ВЕКТОРЫ ПСИХОЛОГИИ» 27 июня 2019 г. Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2019. С. 486-492                  Гулько Ю.А, Застосування тренінгової системи КАРУС на заняттях з конструювання у середній групі дитячого саду                   Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. ХІІ. Психологія творчості. Випуск 26. К: Видавництво «Фенікс», 2019. С. 94-102
 30. Гулько Ю.А, Розвиток емоційної сфери дошкільників з ознаками інтелектуальної обдарованості     стаття                         Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали XІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 1–8 липня 2019 року, м. Чорноморськ, Одеська область. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. С. 90 – 96                   
 31. Гулько Ю.А, Розвиток мислення на заняттях з образотворчого мистецтва засобами тренінгу КАРУС. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Вип. 7. Серія: Педагогічні науки. Серія: Психологічні науки. Серія: Охорона навколишнього середовища. Серія: Сільськогосподарські науки. 2019. №1. К.: «НЕНЦ».С.91 – 107
 32. Гулько Ю.А, Спонтанні прояви мислення дошкільників в ситуаціях інформаційної невизначеності. Розділ монографії Функціонування творчого мислення в інформаційно- віртуальному просторі суб’єкта: монографія / В. О. Моляко, Ю. А. Гулько, Н. А. Ваганова [та ін.]; за ред. В. О. Моляко. Київ – Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2021. С. 47 – 57
 33. Гулько Ю.А, Як приборкати дитячу заздрість                               стаття             Практичний психолог дитячий садок, 2019, № 1. С. 11-18   
 34. Гулько Ю.А,Стратегиальная природа детского конструирования: концептуальные положення.   стаття             Современный детский сад. М., 2019. С. 13-17
 35. Гулько Ю.А.               Фази «життя» образи                                  стаття             Практичний психолог: дитячий садок, 2020, № 3. С. 28-31
 36. Гулько Ю.А. Конструювання дошкільниками нових знань при сприйманні сюжетного малюнку                   Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології  імені Г.С Костюка  НАПН України. Том ХІI: Психологія творчості.  Випуск 22.  Київ. 2016. С. 90-98.
 37. Гулько Ю.А. Криза семи років та непряма діагностика                стаття             Практичний психолог: дитячий садок, 2018, № 1. С. 31-36  
 38. Гулько Ю.А. Пісок як інструмент діагностики процесів розуміння.Практичний психолог: Дитячий садок.  2017,  № 6. С. 28-34             
 39. Гулько Ю.А. Проблематика підготовки дитини до школи в контексті творчої конструктології.  стаття     Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. К: Фенікс, 2020. Т. ХІІ. Психологія творчості. Вип. 27. С. 80-86
 40. Гулько Ю.А. Регуляционные механизмы перцептивно-мыслительной стратегии конструирования младшими дошкольниками нового объекта     стаття  Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології  імені Г.С Костюка  НАПН України.  Т. ХІI: Психологія творчості . Випуск 23. Київ,  2017. С. 60-70.
 41. Гулько Ю.А. Розуміння дошкільниками емоцій   стаття  Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. Харків: IV. Психологія розвитку дошкільника. 2017. Вип.14. – С. 103-115 
 42. Гулько Ю.А. Структура та види дитячого творчого експериментування.  стаття Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. Т. 31 (70), №4, 2020.  C. 196-201.
 43. Гулько Ю.А. Розвиток процесів розуміння у дошкільників під час діяльності з піском.     ста                 Практичний психолог: Дитячий садок,  2017,  № 1. С. 16-23. 
 44. Журавель А. П. . Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0059-22
 45. Дерев’янко І.А. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0056-22
 46. Дерев’янко І.А. Використання невербальної складової як засіб модернізації управлінської діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізаційні процеси державного та муніципального управління» (м. Київ, 4 квітня 2014 року). – К.: АМУ, 2014. – 386 с.
 47. Дерев’янко І.А. Застосування підходів гейміфікіції у наданні освітніх послуг як фактор підвищення навчальної мотивації сучасних студентів: Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць за заг. ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.В. Сейченко. – К.: Аграр Медіа Груп 2017, – 317 с.
 48. Дерев’янко І.А. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0057-22
 49. Дробот О.В. Активність як властивість професійної свідомості керівника / Дробот О.В. // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – № 1 (9) – С. 24 – 29
 50. Дробот О.В. Методи психосемантики у дослідженні свідомості. /Дробот О.В.// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2018. – Вип. 1(12). С. 112 – 117. фахова 
 51. Дробот О.В. Методика дослідження рівнів розвиненості управлінської свідомості «ситуації прийняття управлінських рішень» (СПУР) / О.В.Дробот // Новітні психологічні технології: Підручник. Чатина І / – Hamilton, ON: . Publisher office: Accent graphics communications, 2017. – С. 42–60.
 52. Дробот О.В. Професійна свідомість: сучасні концепції, система, зміст, механізми функціонування. Психологічна безпека особистості у змінному світі: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. І.В. Волженцевої. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2019. С.  206 – 221.
 53. Дробот О.В., Возович А.А. Емпіричні підстави формування правової поведінки студентів коледжів / Дробот О.В, Возович А.А.// Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Актуальні проблеми психології. Серія Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2016 – Вип. 29, Том 10. – С. 41- 50.
 54. Дробот О.В., Кривенок Ю.І. Музикотерапія як метод психокорекції агресивності у осіб юнацького віку / О.В. Дробот, Ю.І. Кривенок //«Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія». – К.: НАУ.– 2019. – Вип. 14 (2) – С. 107 – 112. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 55. Дробот О.В., Лозова О.М. Когнітивно-особистісні особливості переживань дорослих з приводу здоров’я / Дробот О.В., Лозова О.М.// Педагогічний процес: теорія і практика (серія Психологія) №3 (62), 2018. – С. 54 – 62. 
 56. Дробот О.В., Пустовий С.А. Вікова динаміка професійної спрямовоності студентів філологічних спеціальностей. /Дробот О.В;, Пустовий С.А.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип.3, Том.2 . –  С. 36-42. 
 57. Дробот О.В., Пустовий С.А. Вікова динаміка професійної спрямовоності студентів філологічних спеціальностей. /Дробот О.В;, Пустовий С.А.//  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип.3, Том.2 . –  С. 36-42. 
 58. Дробот О.В., Пустовий С.А. Професійна свідомість філолога в термінах сучасної психосемантики /Дробот О.В., Пустовий С.А.// Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Психологія. 2018. Том Випуск 1 (47). – С. 52–62. Коперникус
 59. Дробот О.В.Дослідження свідомості з точки зору її соціокультурної детермінації. Психологічна безпека особистості у змінному світі: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. І.В. Волженцевої. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2021. С.  203 – 218.
 60. Дубчак О. Особливості переживання депресії в дитячому віці. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2019: Тези IІІ міжнародної науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року, м. Київ) / НАУ – м. Київ, 2019. – 207 с.
 61. Дубчак О. Синдром вигорання як прояв професійної деформації педагогів. Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2018. – Вип. 1(12). – 156 с.
 62. Дубчак О., Семиченко В. Абьюз як нова категорія в сімейній психології. //«Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія». – К.: НАУ.– 2019. – Вип. 14 (1) – С. 129 – 134.
 63. Дубчак О., Структура сім’ї як чинник емоційного стресу у підлітковому періоді. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 22 жовтня 2021 р. – С. 55-58.
 64. Дубчак О. Мотиваційні аспекти наркозалежних в ситуації реабілітації. Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості.: Всеукр. наук.-практ. конф. 22 травня 2020 р.– К.: 2020. – С. 45–47.
 65. Дубчак О., Кривоносенко Н. Мотивація до самореалізації  паралімпійців у змагальному процесі. «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» Тези ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 21 листопада 2020 р. К., 2020 – С.47-51.
 66. Дубчак О., Паламарчук Х. Особливості суїцидальної поведінки особистості. «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» Тези ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 21 листопада 2020 р. К., 2020 – С.147-151.
 67. Пузирьов Є. В. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0058-22
 68. Костіна Т.О. Аналіз стандартизованого психодіагностичного інструментарію у сфері гендерних досліджень. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. редакцією І. С. Булах. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 9 (54). с. 81-88. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.9(54).07 (Категорія Б)
 69. Костіна Т.О. Криза  в умовах карантину: нові гендерні перспективи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2020. №.11. С. 162-166. DOI: 25264/2415-7384-2020-11-162-166 (Категорія Б)
 70. Костіна Т.О. Рівні усвідомлення гендерно зумовлених сценарних процесів молодими людьми. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон: Херсонський державний університет, № 4, 2019. с. 103-109. DOI 32999/ksu2312-3206/2019-4-13 (Категорія Б)
 71. Костіна Т.О.  Ґендерна складова  життєвого сценарію особистості: жіночі сценарії. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 53. С. 74–80. (Категорія Б)
 72. Костіна Т.О., Булах І.С. Гендерно зумовлене насильство та його види: домашнє насильство. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 11. С.80-86. DOI https://doi.org/10.30970/PS.2021.11.11 (Категорія Б)
 73. Костіна Т.О., Булах І.С. Результати адаптації методики «Gender Bias Quiz» українською мовою. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2021. №.13. С. 89-94. DOI: 25264/2415­7384­2021­13­89­94  (Категорія Б)
 74. Костюченко О. В. Роль менеджера у формуванні образу світу суб’єктів соціокультурної діяльності засобами візуального медіатексту. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 3, 2021, 179–182.
 75. Костюченко О. В. Мировосприятие в основе творческой самореализации личности. Соціально-психологічні проблеми суспільства. Київ: ТНУ імені В.І. Вернадського, 2020, 56–60.
 76. Костюченко О. В. Соціальні аспекти флеш-іміджу. Соціально-психологічні проблеми суспільства. Київ: ТНУ імені В.І. Вернадського, 2021, 81–86.
 77. Костюченко О. В. Соціально-психологічний феномен самопрезентації особистості студента. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2020, 2, 112–118.
 78. Костюченко О. В. Феномен антиципації як системоутворювальний фактор соціалізації особистості. Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2020, 110–113. 
 79. Костюченко О. В. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0060-22
 80. Крисов Л. П. Інформаційний довідник і методичний порадник для батьків дітей, які практикують ризиковану поведінку». Київ:  2019.
 81. Крисов Л. П. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0061-22
 82. Лозова О.М. Парадокси потребово-мотиваційної сфери осіб з нервовою орторексією / Лозова О.М., Дробот О.В., Фатєєва М.С // Врачебное дело.- – № 7 (1146).  – С. 104 – 110.
 83. Любчук О.К., Дробот О.В., Луньов В.Є. Психологія: теорія і практика (робочий зошит з курсу): навчальний посібник / О.К. Любчук, О.В. Дробот, В.Є. Луньов. – Київ: Інтерсервіс, 2019. – 250 с. Навчальний посібник
 84. Мітіна С. В. підвищення кваліфікації “Успішні практики в соціальній роботі”, “Інструменти розвитку професійного потенціалу соціальних працівників, 2 кредити ЄКТС 04.12.2020-26.02.2021. Сертифікат СК №02070967/0345-2
 85. Мітіна С.В. Методологія та методи соціальної роботи: навчальний посібник.. Київ, 2021. 248 с. (рекомендовано до друку протокол №10 засідання кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки від 30.06.2021)
 86. Мітіна С.В. Психологія особистості: навч.-метод. посібник. Київ, 2020. 276с.
 87. Мітіна С.В. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0062-22
 88. О.В. Дробот, А.А. Возович Психологічний зміст основних семантичних універсалій правосвідомості студентів коледжів \Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України /за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 103 – 116
 89. Орловська О.А. Психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій. Актуальні проблеми психології: зб. Наук. Праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2019. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 54. – С. 100-105
 90.  
 91. Орловська О.А.. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0063-22
 92. Підручник «Практичне застосування методів математичної статистики в психології та соціології засобами Excel» / Омецинська Н.В., Бишевець Н.Г., Юсипів Т.В., Костіна Т.О. (подано до друку Видавничий дім «Гельветика») 

Посилання на сторінку журналу 

 1. Професійна свідомість керівника: навчальний посібник / О.В. Дробот – К.: Талком, 2016. – 339 с
 2. Пузирьов Є. В. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0064-22
 3. Семигіна Т.В., Ярошенко А.А. Гендерні аспекти сучасної соціальної роботи: практика й освіта. Paradigms of the modern educational process: opportunities and challenges for society: collective scientific monograph / ed. by B. Shneider. 1st ed. Dallas: Primedia eLaunch LLC, 2019. P. 78-86.
 4. Сертифікат “Prometheus” від 04.05. 2022 на тему: “ Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”.
 5. Смірнова О.П., Орловська О.А. Сімейна адаптація учасника бойових дій в умовах мирного життя. Науковий Журнал «Габітус». Випуск 27  Видавничий Дім «Гельветика» 2021. с.214-219.
 6. Ярошенко А.А. Від стереотипів до різноманіття: гендерний аналіз програми підготовки замісних батьків. Path of science. № 6(6). P. 7001-7016.
 7. Ярошенко А.А. Гендерні упередження кандидатів у замісні батьки: старі нові стереотипи? Pedagogical сoncept and its features, social work and linguology: collective scientific monograph / ed. by B. Shneider. 1st ed. Dallas: Primedia eLaunch LLC, 2020. P. 33-33.
 8. Ярошенко А.А. Жінки та ВІЛ: гендерні лінзи здоров’я. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. № 2. С. 39-54.
 9. Ярошенко А.А. Замісна сім’я: від мотивації до успішного виховання дітей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Ушинського. 2020. №. 1(130). С. 162-171.
 10. Ярошенко А.А. Соціальна робота і вивчення гендерних питань у просторі рефлексивних практик. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2019. № 18. С. 160-165.
 11. Ярошенко А.А., Семигіна Т.В.
 12. Ярошенко А.А., Семигіна Т.В. Розпізнати нерівність: гендерний аналіз навчальних матеріалів у соціальній роботі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Серія соціально-педагогічна. 2019. Вип. 32. C. 183-198.
 13. Ярошенко А.А., Семигіна Т.В. Феміністична соціальна робота як професійне інвестування в жіночу солідарність. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 1. С. 13-29.
 14. Ярошенко А.А. Підвищення кваліфікації «Тиждень психології» Серія СН № 02070967/0067-22

МОНОГРАФІЇ

 

Біла І.М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці [Текст] : монографія / Ірина Біла ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Веселка, 2011. – 431 с.

Конструювання реальності: зародження та становлення творчого сприймання дійсності / І.М. Біла // Психологічні закономірності творчого сприймання інформаційних індикаторів реальності : монографія / В.О. Моляко, І.М. Біла, Н. А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В. О. Моляко. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С.41-51. [https://lib.iitta.gov.ua/10364/]

 

Костюченко Е.В. Перцепция: рекреационные возможности в творческой самореализации личности. Монография. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2014. 166 с. Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121

 

Костюченко О.В. Перцептивні основи образу світу у студентів [Текст] : [монографія] / Костюченко Олена Вікторівна. – К. : Інтерсервіс, 2013. – 442 с.

 

Костюченко О.В. Перцептивна активність у формуванні образу світу в структурі творчої діяльності // Колективна монографія «Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы»: [Международная коллективная монография]; под ред. Акад. Л.Ф. Бурлачука, акад. Т.П. Висноватовой, проф. В.М. Синельникова; отв. Сост. В.Е. Лунев / Макеевка : МЭГИ – Institution is Certified by International Education Sosiety, London, GreatBritain; Донецк:: Світ Книги, 2012. – 764 с. – С. 218-235.

 

Костюченко О.В. Художня перцепція в системі рекреації // Актуальные политико-правовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы: [Международная коллективная монография] В 2 т. Т. 2. / [Коллектив авторов] ; под ред. акад. Веретенникова В.И., акад. Висковатовой Т.П., акад. Товстика В.А. доц. Лунева В.Е./ Макеевка: МЭГИ-Institution Is Certified by International Education Society, London, Great Britain; Самара: КОСП СФ МГПУ – 2013 г. – 20 с. – С.102-119.

Психологічні засади розвитку здібностей у дошкільному віці / // Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості: монографія / [О.Л. Музика, І.М. Біла, Д. К. Корольов та ін.]; за ред. О. Л. Музики. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. – С.114-129. https://lib.iitta.gov.ua/708203/1/Muzyka_O_L_ZDSOO_IP_2017.pdf

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ДОВІДНИКИ

 

Била И. Детская творческая конструктология (Психология творческого конструирования в дошкольном возрасте) / Ирина Била. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 420 c.

 

Била И. И солнце взойдет! (Воспитание талантов в Японии) / Ирина Била. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 45 c.

 

Біла І.М. Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 120с.

 

Біла І. М. Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти : підручник / І. М. Біла. — Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 278.

 

Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки: Навч. посіб. / О.Г. Мороз, В.І. Юрченко, О.С. Падалко; за заг. ред. О.Г. Мороза. К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 206 с.

 

Викладачі-дослідники з педагогіки та психології: 40 років у царині освіти і науки / Віктор Юрченко – головний редактор та укладач. – К.: «Каравела», 2018. – 368 с.

 

Виноградова В. Управління конфліктами: Навч. посіб. для слухачів Університетів «третього віку» / В.Є. Виноградова. – К., 2017. – 76 с.

 

Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : Навч.посіб. / Вікторія Євгенівна Виноградова, Віктор Іванович Юрченко. – К.: «Каравела», 2018. – 308 с.

 

Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої школи : теоретичні та практичні аспекти : Навчальний посіб. / Вікторія Євгенівна Виноградова, Віктор Іванович Юрченко. — Київ : «Каравела», 2018. С. 308.

 

Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої школи : теоретичні та практичні аспекти : Навчальний посіб. / Вікторія Євгенівна Виноградова, Віктор Іванович Юрченко. Вид. 2-ге. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. — 296 с.

 

Дитина у сучасному соціопросторі [Текст] : навч. посіб. / [Т.О. Піроженко, І.М. Біла та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс, 2014. – 271 с.

 

Костюченко О.В. Проектна діяльність в індустрії моди: організаційні та психологічні аспекти: навч. посіб. / О.В. Костюченко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. 316 с.

 

Костюченко О.В. Психологія ефективності фахівця індустрії моди: навч.-метод. посіб. / О.В. Костюченко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 464 с.

 

Митина С.В. Курсовая работа по психологии: методические рекомендации по написанию курсовой работы для студентов направления подготовки 6.030102 специальности 7.03010201 «Психология» учебно-методическое пособие . – Севастополь: Рибэст, 2013. – 46 с.

 

Митина С.В. Общая психология [Текст]: методические рекомендации к самостоятельной работе студентов направления подготовки 6.030102 специальности 7.03010201 «Психология» учебно-методическое пособие. – Севастополь: Рибэст, 2013. – 56 с.

 

Мітіна С.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи суб’єктів навчальної діяльності: для викладачів, здобувачів наукового ступеню доктора філософії (PhD), лікарів/провізорів-інтернів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних. / С.В. Мітіна, В.А. Киричок, Х.В. Подковко. – К.,2017. – 68 с.

 

Мітіна С.В. Науково-дослідницька діяльність студентів : навчально-методичні рекомендації до написання курсових та кваліфікаційної роботи. Київ : Видавництво Ліра- К, 2020. С. 72.

 

Мітіна С.В. Психологія особистості : навч. метод. посіб. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 274.

 

Орловська О.А. Казкотерапія як метод символ-драми в роботі психолога та соціального працівника : навчально-методичний посібник. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.164.

 

Садова М.А. Профорієнтація в соціальній роботі : навчальний посібник. — Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.128.

 

Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О.Г. Мороз, В.І. Юрченко, О.С. Падалко; за заг. ред. О.Г. Мороза. – К.: НПУ, 2003. – 267 с.

 

Соціальна робота з різними категоріями клієнтів : навчальний посібник / за ред. С.В. Мітіної. —  Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.436.

 

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. // Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

 

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посіб. для магістрантів і аспірантів // Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

 

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид. / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2014. – 360 с.

 

Потреба в творчості як цінність в житті дитини дошкільника // Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір, І.М. Біла, К.В.Карасьова та ін.; за ред. Т.О.Піроженко. – К. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – С.108-138.

 

Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. / Ю.О. Приходько, В.І. Юрченко. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2016. – 320 с.

 

Профілактика та вирішення конфліктів: мет. посіб. / Укладач: Виноградова В.Є. – Київ, Видавництво КМЦППК, 2013. – 40с.

 

Психологія дитячої творчості / І.М. Біла. – Київ., Фенікс, 2014. – 200 с.

 

Юрченко В.І., Кудіна В.В. Психологія вищої школи: курс лекцій / В.В. Кудіна, В.І. Юрченко. – К.: КСУ, 2004. – 176 с.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection:

 

Mitina S.V. Еmpathy in the structure of professional competence of the teacher of the higher educational institution / S.V. Mitina // Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation.– Warsaw: ANAGRAM Publishing House, 2018.

 

Виноградова В.Є. Education as a way of overcoming post-traumatic stress disorder of students from the occupied territories» // East European Institute of Psychology/ Wschodnioeuropejski Instytut Psychology. – Kyiv, 2018

 

Костюченко Е.В. Особенности перцептивной репрезентации одоративной составляющей образа мира. Вестник Челябинского государственного педагогического университета по педагогике и психологии. Челябинск: 000 «Элит-Печать», 2014. № 1, 2014. С. 146-155.

 

Костюченко Е.В. Полифункциональность перцептивного отображения различных компонентов образа мира у студентов [Электронный ресурс]. Психологическая наука и образование psyedu.ru., 2015. Т.7. №2. С.72-82. URL: https://psyedu.ru/journal/2015/2/Kostyuchenko.phtml

 

Костюченко Е.В. Рекреационные психотехники на основе сенсорно-перцептивной активизации. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. № 2 (179). Гродно : Изд. центр ГрГУ им. Я. Купалы. 2014. С. 144-152.

 

Костюченко Е.В. Творческие детерминанты формирования перцептивного образа мира у студентов [Электронный ресурс]. Перспективы науки и образования. 2014. №4 (10).

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

XI щорічна науково-практична конференція «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ» (Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, м. Київ, 2 березня 2018 р.) https://www.psyh.kiev.ua/

 

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ  І ПЕДАГОГІКИ: український психолого-педагогічний ресурс   https://www.psyh.kiev.ua/