Науково-дослідна робота кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Принципами наукової роботи є глибока теоретична обґрунтованість робіт, використання широкої фактичної бази, а також доказовість висновків.

Концептуальні засади наукової роботи випливають з головного завдання кафедри, яке полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-менеджерів та фахівців з міжнародних економічних відносин, здатних виробляти управлінські рішення, що забезпечують ефективність діяльності підприємств, міжнародних компаній та діяльність, орієнтована на соціально-економічний розвиток  та зовнішньоекономічні зв’язки  країни.

Науково-педагогічний персонал проводить наукові дослідження відповідно до плану науково-дослідних робіт університету та кафедри.

Науковою темою кафедри є «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах глобалізації». За результатами наукових досліджень викладачі кафедри систематично друкуються у фахових наукових виданнях, фахових виданнях включених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science, підручниках, монографіях, обговорюють на міжнародних науково-практичних конференціях.

 

Основні наукові результати висвітлені у:

фахових виданнях включених до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science, міжнародних виданнях

 1. Pavlo Bezus, Yuliia Grudtsyna Project management as a technology for optimizing resources in terms of reforming socio-economic relations: the experience of the EU / Nataliia Gavkalova, Maryna Mashchenko, Alexandra Bazko, Lubov Moiseyeva / AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, open journal – 12/01-XXV., pages 67-72, (Webof Science) режим доступу http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/PDF/120125.pdf
 2. Bezus P., Pazynich O., Ivanenko V., Shafranova K., Dyvynska Y. (2021) Strategic enterprise management in a globalized market environment. Alta: Journal of interdisciplinary research, Vol. 11, Issue 2, Special issue XX, p. 70-77. (Web of Science) режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20938
 3. Grudtsyna Yuliia Economic development: prospects for growth and today’s realities / O. Yoltukhovska, O. Chumak // Baltic journal of Economic Studies, 2019.Volume 5 Number 3 June 2019 C. 67– 70 ISBN 2256-0742 (індексується у наукометричних базах Index Copernicus, (ESCI) by Web of Science, Research Papers in Economics (RePEc), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).) режим доступу https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-67-70
 4. Vasiliy Nadraga, Anatolii Balanda. Budget Financing of Social Risks in Ukraine: Current State and Macro-level Model of Development. TEM Journal, 8(2), 477-485, May 2019. eISSN: 2217-8333.  DOI: 10.18421/TEM82-22, May 2019. режим доступу https://www.temjournal.com/content/82/TEMJournalMay2019_477_485.pdf
 5. Іваненко В.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Долгова Л.І.// Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал Том 7, № 10 (2021) https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/75745/ssoar-pos-2021-10-dolgova_et_al-.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-pos-2021-10-dolgova_et_al-.pdf

 

підручниках

Колективом науково-педагогічних працівників кафедри опубліковано підручних під редакцією д.е.н., проф. Клименюка М.М.:

Клименюк М.М. Менеджмент: експрес-підручник/ за заг. Ред.. М.М. Клименюка. – К.: Міленіум, 2017. – 174 с.

І.А. Горіцина. Основи теорії прийняття рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Онищенко // – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021. – 107 с.

Іваненко В.В. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навчальний пос. [для студ вищ. навч. закл.] / О.М.Невелєв,В.В. Іваненко.- К.: Центр учбової літератури, 2009.-168с.

ІваненкоВ.В. Міжнародна торгівля: Експортно-імпортна політика та СОТ.Навчальний посібник: / О.М. Невелєв ,В.В Іваненко, М.В. Засульський..  – К.: ВПЦ АМУ, 2010. – 312с.

 

колективних монографіях

 1. Бакаєва І.Г. Дослідження товарного експорту України методом постійних ринкових часток / Бакаєв Л.О. // Монографія: Інструментарій менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. К.: ДУІТ -2021, 238 с. Розділ 2.4 – с.100-113.
 2. Ivanenko V. Pazynich O. Approaches to strategic planning of international business / Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monograph / – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. р. 234-244 Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I
 3. Innovative mechanisms for managing the economic development of Ukraine : collective monograph / P. I. Bezus, K. S. Demenska, Y. V. Grudtsyna, I. S. Кocharian, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 172 p. Режим доступу http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/26/276/622-1?inline=1 DOI:10.36059/978-966-397-123-0/4-25
 4. Modernization of socio-economic development of Ukraine: challenges and prospects : collective monograph / P. I. Bezus,, E. B. Boychenko, I. O. Petrovskaya, V. V. Коrneev, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 200 p. Режим доступу: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/25/264/600-1?inline=1  DOI:10.36059/978-966-397-115-5/114-133
 5. Реформації соціально-економічного розвитку України: монографія./За ред.. д.н. з держ. упр., доц. Горника В. Г., д.е.н., проф. Корнєєва В. В., д.е.н., проф. Царенко О. В. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», – 452 с.
 6. Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою: монографія / За заг. ред. Клименюка М.М., Горника В.Г. – Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2018. – 356 с.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри щорічно приймає участь у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях різних рівнів, опубліковує тези доповідей, бере участь у розробці рекомендацій щодо результатів роботи відповідних конференцій.

Задля формування та розвитку додаткових компетентностей  професорсько-викладацький склад кафедри проходить підвищення кваліфікації.

Задля активізації та стимулювання науково-педагогічних досліджень, обміну досвідом і науково-методичними розробками на кафедрі менеджменту та МЕВ працює науково-методичний семінар, на засіданнях якого обговорюються проблемні питання з дисциплін, що забезпечуються кафедрою, з організації та методології наукових досліджень, сучасні проблеми і результати досліджень викладачів кафедри.