НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ АУТП

ЛІСОВЕЦЬ Сергій Миколайович

Завідувач кафедри

Доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами.

Кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1993 р. за спеціальністю автоматизація технологічних процесів та виробництв і отримав кваліфікацію інженера з автоматизації.

В 2014 р. захистив дисертацію за спеціальністю 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин на тему “Акустичний контроль міцності структурно-неоднорідних конструкційних полікристалічних матеріалів з використанням нелінійних ефектів”.

В 2021 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки.

Працює в університеті з 2021 р.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних робіт.

Основні дисципліни: Комп’ютерне проектування автоматизованих систем, Комп’ютерно-інтегровані технології, Мікропроцесорні системи та промислові контролери, Основи комп’ютерно-інтегрованого управління, Теорія автоматичного керування.

Контакти:

e-mail: lisovets.serhii@tnu.edu.ua.

ORCID ID: 0000-0003-3643-046X.
ДОМНІЧ Володимир Іванович

Професор кафедри радіо конструювання і виробництва радіоапаратури Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.05 «Теоретичні основи теплотехніки»

Тема дисертації: «Теплообмін плоских поверхонь з гнутими призматичними ребрами при примусовій конвекції».

Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1975, конструювання і виробництво радіоапаратури, радіоінженер.

Працює в університеті з 2018 року.

Автор багатьох наукових і навчально-методичних публікацій, активно бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Дисципліни які викладаються: Тепломасообмін, Основи наукових досліджень, Інтелектуальна власність .

Контакти: 

Профіль ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7972-3620

ЄРЕМЄЄВ Ігор Семенович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Закінчив. Вище військово-морське  інженерне. училище (Ленінград, нині С.-Петербург; 1955). 

Розробляє питання теорії автоматизації систем моніторингу довкілля, математичні  методи забезпечення задач спостереження та ідентифікації стану довкілля при аваріях на промислових  об’єктах, а також методи підвищення достовірності даних .

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних публікацій.

Контакти: 

Профіль ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1968-0395

СКРИПКА Костянтин Ігорович

Доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами. Кандидат технічних наук.

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1984 році. Спеціальність:  Напівпровідники та діелектрики”. Кваліфікація – інженер електронної техніки.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.01.02 – Стандртизація та сертифікація. Тема дисертації: «Структуризація якісних характеристик зносостійких покриттів для підвищення конкурентноздатності продукції машинобудування».

Доцент кафедри метрології, станддартизації та сертифікації.

Працює в університеті з 2016 року.

Автор близько 70 наукових і навчально-методичних публікацій.

Дисципліни, які викладаються: Метрологія, технологічні вимірювання та прилади, Метрологія та стандартизація в теплоенергетиці, Програмування, Автоматизація бізнес-процесів, Реінжиніринг бізнес-процесів у інформаційних системах.

 

Контакти: 

E-mail: kskripka55@gmail.com

Профіль у Google Scholar_: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zdu9A_EAAAAJ&hl=uk

Researcher ID: 0000-0003-3529-3918

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3529-3918

ВИШЕМІРСЬКА Ярослава Сергіївна

Старший викладач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами. Закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 1997 році. Працює в університеті з 2017 року. Має науково-педагогічний стаж 27 років. Автор багатьох наукових і навчально-методичних публікацій, активно бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

 

Контакти: 

vyshemirska.yaroslava@tnu.edu.ua

ТКАЧОВА Наталія Олексіївна

Старший викладач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1973 р. за спеціальністю «Звукотехніка», у 1985 р Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизация проектирования».

Працює в університеті з 1999 року.

Автор близько 20 наукових і навчально-методичних публікацій.

Дисципліни які викладаються: Комп’ютерні технології та програмування, Інформаційні технології, Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності, Інформаційні системи та технології.

 

Контакти: 

tkachova.nataliia@tnu.edu.ua

СЕГАЙ Олександр Михайлович

Кандидат техничних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Посада: доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики.

 

Освіта – вища, закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині НУХТ);

Підвищення ефективності роботи екстрактрів цукрових виробництв (дослідження тепломасообміну та гідродинаміки);

Коло наукових інтересів;

– енергоефективні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв та міського господарства;

– пвдвищення стійкості підприємств в умовах НС, в т.ч. у воєнний час;

– теорія подібності та моделювання;

– системний підхід, системний аналіз;

– безкінечність як обьєкт дослідження:

Дисципліни, що викладаются:

  • Виробничі процеси та обладнення обєктів автоматизації;
  • Основи сучасних технологій в міському господарстві;
  • Цивільний захист та основи охорони праці;
  • Теплові та атомні електростанції;
  • Енергоаудит обєктів систем теплопостачання;
  • Котельні установки комунальних підприємств;
  • Нагнітачі та теплові насоси.
ЧЕМЕРИС Володимир Терентійович

Доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами (0,5 ставки)

Кандидат технічних наук.

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1962 році. Спеціальність: електричні машини і апарати. Кваліфікація: інженер-електромеханік.

У 1973 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.14.08 – Перетворення відновлюваних видів енергії. Тема дисертації: Спецтема в галузі теорії магнітогідродинамічних генераторів.

Старший науковий співробітник за спеціальністю: Електричні машини (диплом ВАК від 20.06.1985 року).                  

Працює в університеті з вересня 2019 року.

Автор 125 наукових публікацій в фахових виданнях, з них 20 англійською мовою.

Член Міжнародного інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE) з 1995 року. З 1 січня 2020 року – пожиттєвий член IEEE.

Дисципліни, які викладаються: Електротехніка та електромеханіка. Фізика (лабораторні роботи). Технічна термодинаміка. Термодинаміка і теплотехніка. Технічна механіка.

 

Контакти: 

Профіль ORCID iD:   https://orcid.org/0000-0002-2215-2203

E-mail:  vchemer@ukr.net,      vchemer@gmail.com