НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

Завідувач кафедри зарубіжної філології

 

АВДЄЄВА Світлана Олегівна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: старший викладач

 

Освіта: Київський інститут східної лінгвістики і права, спеціальність “Мова та література (арабська, англійська)”, кваліфікація філолога, викладача арабської мови та літератури, англійської мови та літератури.

Коло наукових інтересів: застосування інноваційних технологій у професійній діяльності, сучасні методики викладання англійської мови професійного спрямування.

Викладає дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ділова іноземна мова (англійська), Іноземна мова для наукового та ділового спілкування.

 

Електронна пошта: avdieieva.svitlana@tnu.edu.ua

 

БАЧУРІНА Людмила Вадимівна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: старший викладач

Освіта:

  1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 1997 р. – Міжнародна економіка; управління міжнародним бізнесом
  2. Національний університет ім.Т.Г.Шевченка (з відзнакою), 1991 р. – Романо-германська філологія; філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач іспанської мови

Коло наукових інтересів: викладання іноземних мов із застосуванням інтерактивних методів навчання

Викладає дисципліни: Практика усного та письмового мовлення 1 іноземної мови (англійська), українська мова для іноземців (англійською мовою)

 

Електронна пошта: bachurina.liudmyla@tnu.edu.ua

 

БОНАЦЬКА Ірина Вячеславівна

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: доцент

 

Освіта: вища, у 1972 році закінчила Київський Державний Університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю філолог, викладач іспанської та англійської мов та літератури.

Тема кандидатської дисертації: В грудні 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонально-семантична група вторинно-предикативних конструкцій іспанської мови» за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. У квітні 1986 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук, в 1991 р. – вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів: Семантичний синтаксис, порівняльна типологія, перекладознавство

Викладає дисципліни: Практичний курс другої іноземної мови (іспанської), Практика усного та письмового мовлення другої іноземної мови (іспанської), Практична граматика другої іноземної мови, Додаткова іноземна мова, Друга іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Електронна пошта: bonatska.iryna@tnu.edu.ua

 

ГОНЧАРОВА Інна Сергіївна

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання:-

Посада на кафедрі: доцент кафедри зарубіжної філології

 

Освіта: у 2000 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка і отримала вищу освіту за спеціальністю»Англійська і німецька мова» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.У 2001 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова і отримала вищу освіту за спеціальністю»Мова і література(німецька)» та здобула кваліфікацію викладача німецької мови.

Тема кандидатської дисертації: “Формування полікультурної компетентності у майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах” за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти»(Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2019 рік захисту)

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців сфери туризму. Основні наукові праці пов‘язані з дослідженням формування полікультурної компетентності майбутніх менеджерів туризму та формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у ВНЗ.

Автор більше 20 наукових праць, у тому числі навчально-методичного посібника.

Викладає дисципліни: «Порівняльна граматика першої іноземної мови (німецька)», «Лексикологія першої іноземної мови (німецька)», «Стилістика першої іноземної мови (німецька)», «Лінгвокраїнознавства країн першої іноземної мови (німецькомовних)», «Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови (німецька)», «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)», «Практична граматика першої іноземної мови (німецька)»

 

Електронна пошта: goncharova.inna@tnu.edu.ua

 

ЗОЗУЛЯ Тетяна Іванівна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: викладач

 

Освіта: закінчила у 1998 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Українська мова та література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури. У  2000 році  закінчила Київський інститут перекладачів за спеціальністю “Переклад (англійська мова)” та здобула кваліфікацію філолога, перекладача. У 2017 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “мова і література”, професійна кваліфікація вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

Коло наукових інтересів: дослідження ідіоматичних одиниць англійської мови, автор статей: “Класифікація ідіоматичних одиниць англійської мови”, “Ідіоми та аспекти їх вивчення”.

Також у коло наукових інтересів входять статті щодо інноваційних технологій вивчення англійської мови, зокрема  в умовах дистанційного навчання.

Автор методичних вказівок до проведення практичних занять для юридичної спеціальності.

Викладає дисципліни: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, практичний курс другої іноземної мови (англійська)

 

Електронна пошта: zozulia.tetiana@tnu.edu.ua

 

ІЛЛЯШЕНКО Катерина Вікторівна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: асистент, викладач

 

Освіта: Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, у 2015 р. отримала ступінь “спеціаліст” за спеціальністю «Мова і література (англійська мова), кваліфікація «Філолог. Викладач мови (англійська, німецька) та іноземна література»

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов для дорослих

Викладає дисципліни: Іноземна мова (англійська)

 

Електронна пошта: illiashenko.kateryna@tnu.edu.ua

 

ІЩЕНКО Наталія Анатоліївна

 

Науковий ступінь: доктор філологічних наук,

Вчене звання: професор

Посада на кафедрі: професор кафедри зарубіжної філології

 

Освіта: закінчила факультет романо-германської філології  (1982 р.) Сімферопольського національного університету ім. М.В. Фрунзе (зараз – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського), отримавши кваліфікацію  філолога, викладача та перекладача англійської мови та літератури.

Тема кандидатської дисертації: «Перекладацький цикл як контекст» за спеціальністю порівняльне літературознавство (Одеський  національний університет імені І.І.Мечникова, 1989 рік захисту)

Тема докторської дисертації: «Міфотворчість у воєнному дискурсі: національний міф про Кримську війну 1853-1856 років у літературі Великої Британії другої половини XIX століття», за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн (Таврійський  національний університет імені В.І.Вернадського, 2008 рік захисту)

Коло наукових інтересів: Науковий напрям – літературознавство та перекладознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням світового літературного процесу минулого та сучасності. Коло наукових інтересів сконцентроване на специфіці воєнного  дискурсу в літературі Великої Британії, оприявленні феномену нової мифотворчості в літературі, досліджень у галузі герменевтичних студій та міждисциплінарних досліджень в контексті наукової теми інституту «Захист національної ідентичності в умовах гібридної війни: філологічний, соціолінгвістичний аспекти, мовно-освітня проблематика та соціальні комунікації». 

Автор більше 120 наукових праць, у тому числі 5 монографій.

Викладає дисципліни: «Основи теорії мовної комунікації», «Герменевтика та літературна критика», «Сучасна література країн першої іноземної мови (англійської)», «Академічне письмо англійської мови»

 

Електронна пошта: ishchenko.nataliia@tnu.edu.ua

 

КОТВИЦЬКА Вікторія Анатоліївна

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри зарубіжної філології

 

Освіта: у 2005 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача німецької та англійської мов. З листопада 2011 р. до листопада 2014 р. навчалася в аспірантурі НТУУ «КПІ».

Тема кандидатської дисертації: у березні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантична адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник: д.філол.н., проф. Прокопова Л.І.).

Коло наукових інтересів: семантика лексичних одиниць, теорія мовних контактів.

Автор низки наукових праць, статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз. Бере активну участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном, у заходах, які організовуються Гете-Інститутом і Німецькою службою академічних обмінів. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу / Ukrainian Translator Trainer’s Union

Викладає дисципліни: «Практична граматика першої іноземної мови (нім.)», «Теоретична граматика першої іноземної мови (нім.)», «Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (нім.)»

 

Електронна пошта: kotvytska.viktoriia@tnu.edu.ua

 

КУЗЬМІНА Світлана Леонідівна

 

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: професор

 

Тема кандидатської дисертації: Філософсько-педагогічна концепція Памфіла Юркевича

Тема докторської дисертації: Філософія освіти і виховання у київській академічній традиції ХІХ – початку ХХ ст.

Коло наукових інтересів: філософія освіти, історія філософії та богослов’я, історія педагогіки

Викладає дисципліни: методологія і організація наукових досліджень, основи педагогіки та лінгводидактики, філософія освіти

 

Електронна пошта: kuzmina.svitlana@tnu.edu.ua

КУЛИКОВА Вікторія Григорівна

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри

 

Освіта: у 1993 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “романо-германська філологія”, здобувши кваліфікацію Філолог, викладач французької та англійської мов.

Тема кандидатської дисертації: “Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно-прагматичний аспект)”

Коло наукових інтересів: філологія, порівняльне мовознавство, соціолінгвістика, прагматика, методика викладання, переклад.

Автор більше 80 наукових праць. Основні публікації в галузі філології, перекладознавства та порівняльного мовознавства: Корпусна лінгвістика та лексикографія: Глосарій термінів і понять: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія» / Калита А.А., Куликова В.Г., Полюк І.С., Тараненко Л.І. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 89 с.; Порівняльна лексикологія (французька мова). Конспект лекцій. [Електронний ресурс] / В. Г. Куликова. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 138 с.; Курс лексикології французької мови / В.Г.Куликова, Л.О.Федорова // Навчальний посібник. К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. 186с.; Практикум з науково-технічного перекладу (французька мова) [Електронний ресурс] / В. Г. Куликова. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 159 с.; Французька мова: Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів II курсу факультетів іноземних мов інститутів та університетів // Заєць О.І., Федорова Л.О. К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. 204с.; Французька мова. Вступний корективний курс: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів І курсу. К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. 96с.; Базовий французько-український словник для перекладачів /  Л.О.Федорова, К.І.Кириленко, В.Г.Куликова // Словник. К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. 148 с.

Викладає дисципліни: “Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (французька)”, “Практика письмового і усного перекладу першої іноземної мови”, “Порівняльна граматика першої іноземної мови (французька)”, “Теоретична граматика першої іноземної мови (французька)”

 

Електронна пошта: kulykova.viktoriia@tnu.edu.ua

 

ЛЯШЕНКО Аліна Вікторівна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: асистент

 

Освіта: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (2020 р.), магістр, спеціалізація : Германські мови та літератури (переклад включно), перша- німецька

Коло наукових інтересів: перекладознавство, література, мова. Дослідження англіцизмів та частота їх вживання в сучасній німецькій мова.

Викладає дисципліни: Практичний курс другої іноземної мови (німецька), Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови (німецька), Історія зарубіжної літератури

 

Електронна пошта: liashenko.alina@tnu.edu.ua

 

МЕЛЬНИЧУК Леся Іванівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри зарубіжної філології

Освіта: закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького в 1985 р., отримавши кваліфікацію вчителя географії та іноземної мови.

Тема кандидатської дисертації: “Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в першій половині ХХ століття” зі спеціальності  “Загальна педагогіка та історія педагогіки” у 2005 р.

Коло наукових інтересів: педагогіка, історія педагогіки, німецька мова, методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, теорія і практика перекладу, документознавство, українська мова як іноземна.

Викладає дисципліни: “Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (німецька)”, “Практика письмового і усного перекладу першої іноземної мови (німецька)”, “Практика усного і письмового мовлення першої іноземної мови (німецька)”

Електронна пошта: melnichuk.lesia.ivanivna@tnu.edu.ua

МІКІНА Олена Геннадіївна 

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри зарубіжної філології

Освіта: Донецький державний університет, факультет романо-германської філології, спеціальність “Французька мова та література”, кваліфікація Філолог. Викладач. Перекладач.

Тема кандидатської дисертації: Номінаційні процеси у сучасній європейській ергонімії.

Коло наукових інтересів: Порівняльно-історичне мовознавство, історична семантика, романська філологія, класична і народна латинська мова, історія романських мов.

Викладає дисципліни: Практика усного і писемного мовлення французької мови, практична граматика французької мови, вступ до спеціальної філології (романської), історія французької мови, лексикологія французької мови, стилістика французької мови

 

Електронна пошта: mikina.olena@tnu.edu.ua

МИРОНЧУК Марина Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: викладач

 

Освіта: Горлівський педагогічний інститут іноземних мов, викладач англійської та німецької мов

Тема кандидатської дисертації: Семантика дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах

Коло наукових інтересів: типологія, семантика, робота с дітьми з РАС

Викладає дисципліни: практичний курс іноземної мови (перша англійська), участь у міжнародних конференціях

 

Електронна пошта: myronchuk.maryna@tnu.edu.ua

 

ОБРУЧНІКОВА Наталія Дмитрівна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: викладач

 

Освіта: Закінчила Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 2019 року, отримавши кваліфікацію філолог германських мов і літератур (переклад включно). У 2011 році закінчила Державну академію житлово-комунального господарства, отримавши кваліфікацію еколога (спеціаліст менеджменту з охорони навколишнього середовища)

Коло наукових інтересів: Літературознавство, література іноземних країн, філологія англійської мови, викладацька діяльність, зокрема – новітні технології та методики викладання в дистанційному навчанні – участь у навчально-практичних конференціях з написанням тез. Дослідження в літературному напряму творів про Другу світову війну та Голокост. Написання наукових статей за цими темами.

Викладає дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

 

Електронна пошта: obruchnikova.nataliia@tnu.edu.ua

 

ПЕТРЕНКО Юлія Анатоліївна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри зарубіжної філології

Освіта: закінчила у 2007 році Київський національний лінгвістичний університет і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури. У 2016 році закінчила Академію муніципального управління і здобула кваліфікацію менеджера (управителя) з адміністративної діяльності

Коло наукових інтересів:
Науковий напрям – методика викладання іноземної (англійської) мови студентам економічних спеціальностей. Коло наукових інтересів сконцентроване на вдосконаленні методики викладання ділової англійської мови студентам економічних спеціальностей, а також на оптимізації критеріїв оцінювання вмінь та навичок студентів.

Викладає дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Іноземна мова основна”, “Ділова
Електронна пошта: petrenko.yuliia@tnu.edu.ua

ПОДЖІО Тетяна Юріївна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: – 

Посада на кафедрі: Старший викладач кафедри зарубіжної філології

 

Освіта: закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1990 р.), кваліфікація: викладача іноземних мов (англійська, французька) та Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, кваліфікація: Магістр Психології (2019 р.)

Коло наукових інтересів: 

Наукові напрями – філологія, методика викладання іноземних мов, психологія. Основні наукові праці пов’язані з вивченням сучасних тенденцій викладання англійської мови та соціальної психології . Коло наукових інтересів сконцентроване на специфіці викладання англійської мови у закладах вищої освіти, вивченні соціально-психологічних особливостей професійного вигорання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.  

Автор більше 15 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Практична граматика першої іноземної мови», (англійська) «Теоретична граматика першої іноземної мови», (англійська), «Ділова іноземна мова» (англійська), «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська)

 

Електронна пошта: podzhio.tetiana@tnu.edu.ua 

 

РУСАКОВА Олена Олексіївна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: Викладач кафедри зарубіжної філології

 

Освіта: закінчила Кримсько-Американський коледж (2006 р.), отримавши кваліфікацію філолога, перекладача, викладача мови та літератури; закінчила Запорізький національний університет (2010 р.), отримавши кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури; закінчила Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (2019 р.) отримавши кваліфікацію з філології, Германські мови та літератури (переклад включно)

Коло наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, викладання англійської мови для спеціальних цілей, соціолінгвістика, функціонування англійської мови в світі, взаємодія мов.

Автор більше 10 наукових праць, у тому числі методичних вказівок та навчальних посібників.

Викладає дисципліни: Практичний курс другої іноземної мови (англ.), Практика усного та письмового мовлення другої іноземної мови (англ.), Іноземна мова у галузі, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Ділова іноземна мова

Електронна пошта: rusakova.olena@tnu.edu.ua

 

СТАТКЕВИЧ Лариса Павлівна

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри перекладу

Посада на кафедрі: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: “Форми і функції інтертекстуальності в поезії Томаса Стернза Еліота”

Коло наукових інтересів: Література зарубіжних країн, когнітивне літературознавство.

Викладає дисципліни: Зарубіжна література, Теорія і практика перекладу, Комунікативні стратегії перекладу, Стилістика першої іноземної мови (англійської), Історія англійської мови

 

Електронна пошта: statkevych.larysa@tnu.edu.ua

 

ТИМОХІНА Віра Сергіївна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: Старший викладач англійської мови кафедри зарубіжної філології

 

Освіта: закінчила факультет іноземних мов за спеціальністю викладач англійської мови Коломенського педагогічного інституту (1982 р)

Коло наукових інтересів: науковий напрям – методика викладання англійської мови для студентів економічних спеціальностей, критерії оцінювання вмінь та навичок, презентації, а також оцінювання рівня презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей 

Викладає дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Ділова іноземна мова”, “Вибіркова дисципліна”

 

Електронна пошта: tymokhina.vira@tnu.edu.ua

 

ХОМЕНКО Олена Анатоліївна

 

Науковий ступінь: –

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри зарубіжної філології

 

Освіта: закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (2000 р.), отримавши освіту за спеціальністю «Французька та німецька мови і зарубіжна література» та здобула кваліфікацію вчителя французької та німецької мови і зарубіжної літератури, та Донбаський державний технічний університет (2011 р.) з кваліфікацією спеціаліст, перекладач з двох іноземних мов (англійська, французька).

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців спеціальностей «Філологія» та «Середня освіта», інноваційні технології у професійній діяльності.

Автор більше 20 наукових праць, у тому числі методичних вказівок з курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)» для студентів-економістів, менеджменту.

Викладає дисципліни: «Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови (французька, німецька)», «Вибіркова дисципліна (німецька)»

 

Електронна пошта: khomenko.olena@tnu.edu.ua

 

ХРОМОВА Вікторія Сергіївна

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада на кафедрі: доцент

 

Освіта: у 2006 р. закінчила Донбаський державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад”, здобула кваліфікацію спеціаліст, перекладач з двох іноземних мов (англійська, французька) – технічний переклад; у 2004 р. закінчила Донбаський гірничо-металургійний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”, здобула кваліфікацію економіст.

Тема кандидатської дисертації: “Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності” (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 рік захисту)

Коло наукових інтересів: Науковий напрям – методика викладання іноземних мов. Коло наукових інтересів сконцентровано на особливостях інноваційних напрямів професійної діяльності майбутніх фахівців, на специфіці викладання іноземних мов, інноваційних підходах до викладання іноземних мов на різних етапах навчання, на проблематиці впровадження дистанційних форм навчання.

Викладає дисципліни: Методика викладання іноземних мов, Методика викладання іноземних мов у вищій школі, Сучасні технології навчання іноземних мов і зарубіжної літератури у закладах середньої освіти, Теорія і практика розвитку мовлення учнів, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Вступ до перекладознавства, Лексикологія першої іноземної мови.

 

Електронна пошта: khromova.victoria@tnu.edu.ua

ШЕРЕМЕТ Анна Віталіївна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: асистент

 

Освіта: вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філолог (диплом магістра М16 №042026)

Тема кандидатської дисертації: тему дисертації “Фемінітиви у функціонально-стильових сферах української літературної мови: норма і перспективи” на здобуття наукового ступеня доктора філософії затвердила Наукова рада «Українська мова» Інституту української мови НАН України.

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, семіотика, дискурс.

Викладає дисципліни: англійська мова як перша та друга іноземна мова для студентів-філологів, ділова англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням

 

Електронна пошта: sheremet.anna@tnu.edu.ua

 

ЮРЧЕНКО Ольга Олегівна

 

Науковий ступінь:

Вчене звання: –

Посада на кафедрі: старший викладач

 

Освіта: закінчила Київський педагогічний інститут ім. М. Горького у 1986 році, отримавши кваліфікацію  вчителя біології та іноземної мови (англійська). У 2019 році отримала другу вищу освіту у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за ступенем магістр філології, германські мови та літератури (переклад включно).

Коло наукових інтересів: Науковий напрям – перекладознавство. Наукові розвідки пов’язані з вивченням складних технічних термінів та їх відтворення українською мовою.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)»

 

Електронна пошта: yurchenko.olha@tnu.edu.ua