Навчання на підготовчому відділені

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського здійснює прийом іноземних громадян на навчання на підготовче відділення на базі повної середньої освіти за Запрошенням Університету на підставі договорів, укладених ТНУ з юридичними та фізичними особами.

Для отримання запрошення на навчання на підготовчому відділенні необхідно подати наступні документи:

Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за вибором  іноземних громадян українською або російською мовою за такими напрямами:

  • інженерно-технічному;

  • медико-біологічному;

  • економічному;

  • гуманітарному. 

Тривалість навчання на підготовчому відділенні – 10 місяців.

Річний курс навчання включає два етапи – загальний та спеціалізований.

Впродовж першого етапу (4-5 місяців) вивчається російська / українська  мова, а надалі студенти розподіляються за обраними напрямами підготовки.

Впродовж другого етапу (5-6 місяців) вивчаються дисципліни у залежності від обраного напряму  

підготовки. Слухачі технічного та економічного напрямів проходять підготовку з наукового мовлення відповідного напряму підготовки, а також з основ інформатики, математики, фізики, хімії, креслення, основ економіки, економічної та  соціальної географії світу; слухачі  медико-біологічного напряму також проходять підготовку з наукового мовлення та  навчальних дисциплін, необхідних для успішного навчання у медичних вищих навчальних закладах: біології, хімії, фізики, основ інформатики, математики; студенти гуманітарного напряму – з історії, країнознавства, літератури, географії, основ інформатики.

На підготовчому відділенні працюють висококваліфіковані фахівці, що мають великий досвід роботи з іноземними студентами.

До послуг студентів бібліотека, читальні зали, комп′ютерні класи.

Випускники підготовчого відділення одержують Свідоцтво, що дає їм право вступати до будь-якого навчального закладу України за обраним напрямом підготовки поза конкурсом без вступних екзаменів.

 Академічна група складається з 8-10 осіб, склад групи – інтернаціональний. Викладачі української та російської мов призначаються кураторами груп, проводять роз′яснювально-виховну роботу (ознайомлюють іноземних студентів з місцевими умовами комунікації, правилами поведінки та традиціями, відвідують гуртожиток, підтримують зв′язок з батьками своїх студентів різними засобами комунікацій, сприяють більш легкій адаптації іноземних студентів до умов перебування в Україні).

Вивчення російської/української мови продовжується і в позааудиторний час. Екскурсії по Києву та історичним містам України, відвідування музеїв, театрів, виставкових залів – все це сприяє ефективному оволодінню іноземцями російською та української мовами.

До ТНУ приймаються іноземні громадяни без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними та іншими ознаками.

Документи для вступу на навчання на підготовчому відділенні приймаються протягом року.

Термін подачі заяв та документів для вступу до ТНУ на 1-й та старші курси – з 1 липня до 1 листопада та з 1 січня до 1 березня.

При вступі на навчання за основними спеціальностями та на підготовче відділення іноземні громадяни подають такі документи:

а) анкету-заяву встановленого зразка;

б)  свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян (цей пункт не стосується іноземних громадян, що вступають на підготовче відділення ННІМП УМО або мають атестати з оцінками з російської мови);

в) копію документа про повну середню освіту та отримані оцінки (бали) з навчальних дисциплін;

г) копію та оригінал документа про здобуття вищої освіти освітнього рівня “бакалавр” (з тривалістю навчання не менше чотирьох років) – подають вступники для здобуття освітнього рівня “магістр”;

д) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;

є) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;

є) страховий поліс для надання екстреної медичної допомоги (крім тих, що прибули з країн, з якими Україною укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

ж) копію документа про народження;

з) 12 фотокарток розміром 60×40 мм.

 

Національний паспорт подається особисто. Термін дії паспорта має бути не менше 1 року,

Зазначені в пп. “в”, “г”, “є”, “ж” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою, легалізовані та нострифіковані у встановленому державними органами України (Міністерством закордонних справ України та Міністерством освіти і науки України) порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Рішення про прийом іноземного громадянина на навчання набирає чинності після підпису договору на навчання ректором університету.

Іноземний громадянин у триденний термін після перетину кордону повинен подати національний паспорт інспектору паспортно-візової служби навчально-наукового центру міжнародної освіти для подовження реєстрації та отримання  Посвідки на тимчасове проживання в Україні  в органах внутрішніх справ. У цей термін він повинен:

  • Підписати договір (контракт) на навчання та надання освітніх послуг.

  • Сплатити за навчання згідно умов договору (контракту).

  • Здійснити поселення до гуртожитку.

Після підписання договору на навчання ректором Університету іноземний громадянин зараховується на підготовче відділення або на обрану спеціальність .