Підготовка бакалаврів, магістрів

 1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

 1. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до пункту 6 розділу ІІІ цього Порядку. Прийом інших категорій іноземців до Університету на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. Університет також може приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого відділення, з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

 1. Прийом іноземців на навчання до Університету проводиться очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше одного року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань Університетом у дистанційному форматі.

Укладання угод Університету можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

 • відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;
 • забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;
 • забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;
 • забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;
 • забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
 • забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
 • наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
 • забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;
 • забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років у партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до Університету легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до Університету іноземець передає оригінали документів особисто.

 1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Університетом:
 • тричі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада, 15 грудня та 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, на підготовчому відділенні.
 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання є довідка, сформована в ЄДЕБО.
 1. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних іспитів для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.
 1. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 1. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань Університету.
 1. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), зараховуються на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступним іспитом для іноземців з предметів, передбачених Правилами прийому.

 

Іноземці подають до Університету такі документи:

 • заява встановленого зразка;
 • документ (оригінал та його копію в 2-х екземплярах) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та його копію в 2-х екземплярах) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства в 2-х екземплярах (оригінал пред’являється);
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну або довідка визначеного зразка, видана закладом охорони здоров’я України;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 7 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням копії документа та його перекладу органами нотаріальної служби України.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів та можуть бути в подальшому використані для забезпечення освітнього процесу.

 1. Навчання іноземців на підготовчому відділенні в Університеті здійснюється за очною та/або дистанційною формами згідно з навчальними програмами, розробленими Університетом.
 1. Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовче відділення Університету. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з Університетом.
 1. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток державного зразка.
 1. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу Університету.
 2. Оплата освітніх послуг, що надається Університетом іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договором між Університетом про міжнародну академічну мобільність. У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.
 1. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані закладами вищої освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання Університет приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки або Університетом рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, Університет відраховує такого іноземця.

 1. Університет, надаючи освітні послуги іноземцям, забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом Університету відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

 1. Університет при обчисленні балів вступника враховує бали документу про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування, повинне становити не менше 100 за шкалою від 100 до 200 балів із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Зарахування іноземців для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів (Додаток 7.1) і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. Зарахування іноземців для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань згідно Додатку 7.2. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ТНУ імені В. І. Вернадського на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
 2. Зарахування до Університету проводиться за результатами вступних іспитів за умови складання всіх іспитів на позитивні оцінки відповідно до критеріїв оцінювання.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на перший курс до Університету приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали в Україну та мають іноземні документи про повну середню освіту.

На навчання для здобуття ступеня магістра на перший курс до Університету приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали в Україну та мають іноземні документи про освіту, що відповідають освітньому ступеню бакалавра.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до Університету, повинні володіти українською чи англійською мовою на рівні В1, відповідно до мови викладання на вибраній освітній програмі (спеціальності). Перелік освітніх програм освітнього ступеня (спеціальності) бакалавра (магістра) українською мовою навчання представлений у Додатках 2.1 та 2.2; англійською мовою навчання – Додатками 5.1 та 5.2. до Правил прийому. Перелік освітніх програм освітнього ступеня магістр з українською мовою навчання визначено Додатком 3.1; з англійською мовою навчання – Додатком 5.3 до Правил прийому.

 
Таврійський національний університеті імені В.І. Вернадського здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за такими напрямками:

БАКАЛАВР

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування:Навчально-науковий гуманітарний інститут:
• Економіка
• Облік та оподаткування
• Фінанси, банківська справа і страхування
• Менеджмент
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
• Біологія
• Екологія та охорона навколишнього середовища
• Хімія
• Науки про Землю
• Садово-паркове господарство
• Туризм
• Готельно-ресторанна справа
• Міжнародні економічні відносини

• Історія
• Історія та археологія
• Філософія
• культурологія
• Політологія
• Психологія
• Право
• Соціальна робота

Навчально-науковий інститут філології та журналістики:Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства:
• Українська мова та література
• Мова і література (англійська)
• Мова і література (німецька)
• Мова і література (французька)
• Мова і література (новогрецька)
• Мова і література (арабська)
• Мова і література (турецька)
• Мова і література (кримськотатарська)
• Мова і література (перська)
• Мова і література (російська)
• Філологія: Українська мова та література
• Філологія: Кримськотатарська мова та література
• Філологія: Германські мови і літератури (переклад включно)
• Філологія: Романські мови та літератури (переклад включно)
• Філологія: Східні мови та літератури (переклад включно)
• Філологія: Слов’янські мови і літератури (переклад включно)
• Журналістика
• Фізика
• Документознавство та інформаційна діяльність
• Прикладна фізика і наноматеріали
• Математика
• Прикладна математика
• Комп’ютерні науки
• Комп’ютерна інженерія
• Теплоенергетика
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини:

• Фізична культура і спорт
• Фізична терапія, ерготерапія
МАГІСТР
Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування:Навчально-науковий гуманітарний інститут:
• Економіка
• Аудит, консалтинг і оподаткування
• Фінанаси, банківська справа і страхування
• Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
• Менеджмент інноваційної діяльності
• Менеджмент проектів і консалтинг
• Екологія та охорона навколишнього середовища
• Науки про Землю
• Туризм
• Територіальне управління та місцеве самоврядування
• Адміністративний менеджмент
• Публічне управління і адміністрування
• Міжнародні економічні відносини

• Історія
• Історія та археологія
• Філософія
• Культурологія
• Політологія
• Психологія
• Право

Навчально-науковий інститут філології та журналістики:Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства:
• Українська мова та література
• Мова і література (новогрецька)
• Мова і література (французька)
• Мова і література (німецька)
• Мова і література (англійська)
• Мова і література (турецька)
• Мова і література (арабська)
• Мова і література (кримськотатарська)
• Мова і література (Перська)
• Мова і література (російська)
• Українська мова та література
• Германські мови і літератури (переклад включно)
• Романські мови та літератури (переклад включно)
• Кримськотатарська мова та література
• Східні мови та літератури (переклад включно)
• Слов’янські мови і літератури (переклад включно)
• Журналістика

• Документознавство та інформаційна діяльність
• Автоматизоване управління технологічними процесами

Загальновузівської кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини:

• Фізична культура і спорт
• Фізична терапія, ерготерапія

Наша адреса:

м. Київ, вул. Джона Маккейна 33,

Навчально-науковий центр міжнародної освіти, каб. 321 (3 поверх)

Директор центру – Асоян Людмила Вікторівна,

тел. 068-376-39-02, e-mail: Liudmilaasoian@gmail.com