НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

ПУТІНЦЕВ Анатолій Васильович

завідувач кафедри Фінанси та облік

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: вища, кваліфікація економіст. Ворошиловградський машинобудівний інститут, спеціальність «Управління та планування матеріально-технічного постачання та збуту» , Тема кандидатської дисертації: «Управління фінансовими ресурсами фінансово-промислової компанії» .

докторантура Східноукраїнського національного університету імені В.І.Даля

Коло наукових інтересів: Реформування пенсійної системи в Україні, Розвиток системи фінансової грамотності в Україні, Економічне становища внутрішньо переміщених осіб.

Викладає дисципліни: Страхування, Банківська справа, Управління власними фінансами, Бізнес в фінансовій сфері

Контакти:

kaf_finance@tnu.edu.ua

putintsev.anatolii@tnu.edu.ua

+380501847504

КОРНЄЄВ Володимир Вікторович

доктор економічних наук, професор

Посада на кафедрі: доктор економічних наук, професор

Освіта:

Вища економічна, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Коло наукових інтересів: Організація малого бізнесу в економіці перехідного типу

Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу на фінансових ринках

Фінансові ринки та послуги, фінансова та макроекономічна стабільність, центробанки і банки, кредитно-інвестиційні операції, поведінкові фінанси

Викладає дисципліни: Фінансовий ринок, Фінансовий менеджмент, Банківський менеджмент, Операції з цінними паперами

Контакти:

vkorn27@gmail.com

КАРМАЗІНА Наталія Вячеславівна

Доктор економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри фінансів та обліку

Освіта:

Харківський державний економічний університет, економіка та управління

Тема докторської дисертації «МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ» Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Коло наукових інтересів: 

Викладає дисципліни:Державний фінансовий контроль, Облік і оподаткування зовнішньо-економічної діяльності, Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті, Консолідація фінансової звітності, Податкова політика підприємства, Облік і звітність в оподаткуванні, Організація бухгалтерського обліку, Організація і методика аудиту, Проблеми методології бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти аудиту , Стратегічний управлінський облік

Контакти:

natalikarma@ukr.net

ДИМЕДЕНКО Ірина Віталіївна

Кандидат економічних наук

Посада на кафедрі: доцент кафедри фінансів та обліку

Освіта:

Донецький державний університет, 1993 р.,  за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль в аналіз господарської діяльності»

Тема кандидатської дисертації «Управління розвитком підприємств туристичного бізнесу» (спеціальність 08.00.04 ­– економіка та управління підприємствами., 2008 р.)

Коло наукових інтересів: Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами різних галузей, організація та методика фінансового обліку, управлінського обліку

Викладає дисципліни: «Облік в бюджетних установах», «Облік у банках», «Облік за видами економічної діяльності», «Бухгалтерський облік в управлінні», «Управлінський облік», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», « Облік і фінансова звітність за МСФЗ», « Основи аудиту», « Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами»

Контакти:

dymedenko.iryna@tnu.edu.ua

КЛИМЕНКО Оксана Миколаївна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри фінансів та обліку

Освіта: Запорізький державний університет,  спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит»;

         Академія муніципального управління, м. Київ, спеціальність      «Державна служба»

Тема кандидатської дисертації «Формування державної інноваційно-інвестиційної промислової політики в регіоні» та отримала науковий ступень кандидата наук з державного управління

Коло наукових інтересів: державна фінансова політика, фінансова система

Викладає дисципліни:бюджетна система, бюджетний менеджмент, страховий менеджмент, податкова система, валютне регулювання

Контакти:

klymenko.oksana@tnu.edu.ua

МАЛА Світлана Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри фінансів та обліку

Освіта:

Київський торговельно-економічний інститут, м. Київ, 1988р., спеціальність «Товарознавство».

Білоцерківський державний аграрний університет, м. Біла Церква, 2000 р., спеціальність «економіст-бухгалтер»

Науковий ступінь: В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення матеріального стимулювання працівників». Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Коло наукових інтересів: розвиток місцевих фінансів. Державні фінанси. Матеріальне стимулювання праці в сільськогосподарському виробництві.

Викладає дисципліни: «Методологія наукових досліджень», «Міжнародні розрахунки та валютні операції», «Фондовий ринок», «Банківський нагляд», «Основ наукових досліджень»

Контакти:

malasvetlana67@i.ua

МАТВІЄНКО Галина Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри фінансів та обліку

Освіта:

диплом спеціаліста за спеціальністю «Фінанси»  Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського

диплом спеціаліста за спеціальністю «Економіка підприємства», Кваліфікація «економіст підприємства» Таврійської державної агротехнічної академії

магістр Філології (2021 р),  спеціалізація 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, Таврійській національний університет імені В.І.Вернадського

Диплом кандидата наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Коло наукових інтересів: Управління державними фінансами, міжнародні фінанси, місцеві фінанси

Викладає дисципліни: Управління державними фінансами, Місцеві фінанси, Управління фінансовою безпекою, Моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання, Фінансовий аналіз, Міжнародні фінанси, Міжнародні фінансові організації, Казначейська справа, Аналіз фінансових ризиків, Financial risk management

Контакти:

 

ПИЛИПЕНКО Ольга Олегівна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри фінансів та обліку

Освіта:

Чернігівський технологічний інститут, спеціальність “Менеджмент організацій”, кваліфікація менеджер

Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності “Економіка сільського господарства і АПК”

Коло наукових інтересів: фінансова діяльність суб’єктів господарювання,  антикризове управління, управління витратами.

Викладає дисципліни:Фінанси підприємств, Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, Аудит, Проєктне фінансування, Фінансовий контролінг, Управління фінансовою санацією підприємства

Контакти:

pylypenko.olha@tnu.edu.ua

АРТЮХ Ганна Іванівна

Старший викладач кафедри фінансів та обліку

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри фінансів та обліку

Освіта:

2017 – 2019 Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Навчально – науковий інститут управління, економіки та природокористування, магістр, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Медичне страхування та фінансування охорони здоров’я».

2002-2007  Академія муніципального управління, економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит», магістр

Коло наукових інтересів: фінансова безпека, пенсійна система, накопичувальна пенсійна система, пенсійна реформа в Україні, страхування, фінанси. 

Викладає дисципліни: Страхування, Фінансова безпека підприємства, Пенсійна система

Контакти:

artyukhanna11@gmail.com

ДОЛІНКОВСЬКА Ганна Володимирівна

Старший викладач кафедри фінансів та обліку

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри фінансів та обліку

Освіта: Академія муніципального управління за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

Коло наукових інтересів: розвиток регіонів, фінансові процеси

Викладає дисципліни: фінанси, місцеві фінанси, міжнародні фінанси, фінансові системи зарубіжних країн.

Контакти:

ГОРЛАЧ Алла Сергііївна

Старший викладач кафедри фінансів та обліку

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри фінансів та обліку

Освіта:

Академія муніципального управління за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістр психології.

Коло наукових інтересів: грошово-кредитна політика держава, розвиток банківської системи, розвиток страхового ринку України. 

Викладає дисципліни:гроші і кредит, страхування, страхові послуги, фінансова думка України, місцеві фінанси, міжнародні фінанси, фінансові системи зарубіжних країн, інвестиційний аналіз, аналіз інвестиційних проектів.

Контакти:

gorlachalla@ukr.net, horlach.alla@tnu.edu.ua

КУРІННА Оксана Володимирівна

Старший викладач кафедри фінансів та обліку

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри фінансів та обліку

Освіта:

Український державний університет харчових технологій, м. Київ (2001 р.), спеціальність «Облік і аудит»

Коло наукових інтересів:аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, фінансова система та фінансова політика держави, антикризове фінансове управління на підприємстві, розвиток банківської системи.

Викладає дисципліни:«Фінанси», «Фінанси страхових організацій», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Банківська справа», «Аналіз господарської діяльності», «Аналіз банківської діяльності», «Соціальне страхування».

Контакти:

kyrinna.oksana@tnu.edu.ua

oksana_kurinnaya@ukr.net

СТРИБУЛЬ Оксана Вікторівна

Старший викладач кафедри фінансів та обліку

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри фінансів та обліку

Освіта:

ОР «магістр»

Коло наукових інтересів: Амортизація основних засобів

Викладає дисципліни:«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1,2», «Звітність підприємств», «Історія розвитку бухгалтерського обліку», «Облікова політика», «Організація документообігу», «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва».

Контакти:

strybul.oksana@tnu.edu.ua