НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ НАУК

ТАРАСЮК Лариса Сергіївна

Завідувач кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор філософських наук, професор.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук по темі «Креативність як феномен людського буття в культурі» (2011 р.) за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). Вчене звання доцента по кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін (2014). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему: «Цілісність та андрогінність у буттєвих констеляціях людини» за спеціальністю  09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (2017). У 2021 р. отримала вчене звання професора по кафедрі філософії та історії. Академік по відділенню філософії ГО Національної Академії Наук Вищої освіти України (2023 р.).

Має понад 120 наукових публікацій, з них: 1 – одноосібна монографія, 4 – колективні монографії, 1 – підручник, 50 – публікацій у фахових виданнях, статті в міжнародних виданнях (Scopus, Web of Scienсe).

         Сфера наукових інтересів  – філософська антропологія, філософія культури, онтологія, філософія освіти:

 • набуття цілісності особистості;
 • світ смислів і цінностей людини;
 • життєвий світ особистості; творення культурного простору;
 • етичний та естетичний виміри особистості;
 • філософські основи нової парадигми освіти.

Контакти:

tarasyuk.larysa@tnu.edu.ua

 

ДРОБОТ Ольга Вячеславівна

Професор кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор психологічних наук, професор.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психосемантичні особливості професійної свідомості майбутніх менеджерів» зі спеціальності 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології (2009).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему «Психосемантика управлінської свідомості керівника» зі спеціальності 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології (2015).

Сфера наукових інтересів: загальна психологія; когнітивна психологія; психосемантика; психологія свідомості; професійна свідомість; психодіагностика; методи психосемантики, індивідуалньні та типові психологічні особливості формування професійної свідомості майбутнього фахівця.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць у тому числі три навчальних посібника, монографії, фахові статті опубліковані у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, виданнях Scopus і Web of Science. Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та науково-методологічних семінарах за міжнародною участю в Україні та за кордоном, член спеціалізованих рад по захисту дисертацій.

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24479695900

Профіль Web of Science (ResearcherID):

https://publons.com/researcher/2285587/olga-drobot/

 

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Dtk8DygAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-5999-7632

Автор оригінальних навчальних робочих програм з дисциплін: «Психосемантика», «Диференційна психологія», «Психодіагностика», «Когнітивна психологія», «Психологія лідерства», «Професійна свідомість фахівця», «Психологія професійного та особистісного розвитку», «Основи психологічного тренінгу», «Психологія конфлікту», «Організаційне консультування».

Викладає дисципліни: «Загальна психологія з практикумом», «Психодіагностика», «Когнітивна психологія», «Основи психосемантики», «Методи та організація наукового дослідження».

Контакти:

drobot.olha@tnu.edu.ua

 

БІЛА Ірина Миколаївна

Професор кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор психологічних наук, професор.

Сфера інтересів: психологія творчості, мислення; вікова та педагогічна психологія, психологія розвитку; психологія здібностей, обдарованості; психологія щастя, позитивна психологія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Розвиток стратегічних тенденцій аналогізування у творчій діяльності старших дошкільників» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2006).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему «Психологія творчого конструювання у дошкільному віці» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Автор навчальних програм та тренінгів: «Вікова психологія», «Загальна психологія», «Психокорекція», «Психологія творчості», «Тренінг креативності», «Критичне мислення» та інші.

Учасник міжнародних науково-практичних конференцій, член спеціалізованих рад по захисту дисертацій, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, співробітник Українського Інституту дослідження щастя.

 Автор близько 200 наукових, науково-методичних праць, монографій та посібників: «Уроки в природі» (2005),  «Актуальні проблеми гри дошкільника» (2008), «Справочник успешного человека» (2009), «Психологія творчого конструювання в дошкільному віці» (2011), «Досвід становлення талантів у Японській державі: Серія «ПРОсвіт» (2011), «Детская творческая конструктология» (2013), «Психологія дитячої творчості» (2015), «И солнце взойдет!» (2016), «Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти» (2020), «Навигация счастья» (2022).

https://inpsy.academia.edu/IrinaBila?fbclid=IwAR0VK31D-5Ruyq5fv797NGtKBMjp2tVAPmW1Zwt6MgtIfREuLbk4TwkEqj4

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5TM-etEAAAAJ&view_op=list_works&citft=3&email_for_op=bilairina1%40gmail.com&gmla=AJsN-F5mQH6Wo3N6PP-vmXtY5JU4QMSZop3UVv2zecNZjag5sXjO9EAe_-IqSpnS6NIpgsMQEeDVQngGrYsOCj1vG-OeqxVDmIyNrUueNKd7f5R3Z1XdSljxAieFHkZPtKyFvSmZTiXL&fbclid=IwAR02VVwgxWt3FsttznMJIk6W3vSo1yZIdkwJVGMkYNQBJKEo8fEjfbX7PTM

  

http://ukr-happiness-institute.com/irina-bila/?fbclid=IwAR02VVwgxWt3FsttznMJIk6W3vSo1yZIdkwJVGMkYNQBJKEo8fEjfbX7PTM

 

 http://orcid.org/ORCID:%200000-0003-2388-0306

 Викладає дисципліни: «Тренінг креативності», «Вікова психологія», «Критичне мислення», «Психологія щастя», «Психологія творчості».

 
Контакти: 
bila.iryna@tnu.edu.ua
КОСТЮЧЕНКО Олена Вікторівна

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор психологічних наук, доцент

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Формування сенсорних образів на основі нюхових відчуттів» зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (2003).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему «Перцептивні основи образу світу у студентів» зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (2014).

Основною сферою наукових інтересів є питання формування та розвитку творчого потенціалу, образу світу, творчого сприймання, метафоричного мислення, творчого самовираження; психічного здоров’я й адаптації студентів; професійного становлення, розвитку та реалізації особистості; рекреаційних аспектів мистецтва та художньої творчості, місця і ролі арома-, кольоро-, звуко-компонентів у системі рекреації тощо. Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць у тому числі два посібника, монографії, статті опубліковані у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях. Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та науково-методологічних семінарах за міжнародною участю в Україні та за кордоном.

Автор оригінальних навчальних робочих програм з дисциплін: «Рекреалогія», «Психотехнології в індустрії дозвілля та рекреації», «Психолого-педагогічні технології», «Психологія», «Психологія спілкування», «Практична психологія», «Психологія художньої творчості», «Професійна етика та психологія», «Комплексний тренінг фахівця індустрії моди», «Психологія професійного спілкування музиканта», «Психологія управління», «Конфліктологія», «Ведення переговорів», «Етика та психологія ділового спілкування», «Психологічні основи тайм-менеджменту», «Індивідуальне консультування», «Техніки гештальт-терапії», «Імідж-тренінг», «Паблік-Рилейшнз», «Сучасні психотехнології викладання психологічних дисциплін».

Фахівець з гештальттерапії, позитивного мислення, науки розуму, холодинаміки, ароматерапії, арттерапії, психологічного консультування, метафоричного коучингу.

Викладає дисципліни: «Основи Паблік-Рилейшнз», «Техніки гештальт-терапії», «Основи психосоматики», «Імідж-тренінг», «Психологія та етика ділового спілкування».

 
Контакти: 
kostiuchenko.olena@tnu.edu.ua

КУДРЯ Ігор Георгійович
доктор філософських наук, професор кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Автор понад 100 наукових розробок в галузі філософії, соціальної і
медичної антропології

orcid.org/0000-0002-4324-1336
Web of Science researcher ID
Scopus Author ID

Досвід роботи в сфері публічного управління і державної служби:
– Помічник епідеміолога Київської міської санепідстанції.
– Головний консультант відділу регіональної безпеки Ради Національної
безпеки і оборони України 2006-2007 рр.
– Державний службовець восьмого рангу 2006 р.
– Державний виконавець Солом’янського районного відділу державної
виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління
юстиції у місті Києві 2017 р.
Досвід науково-педагогічної роботи:
– Аспірант з відривом від виробництва філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2001-2004
рр.
– Завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Київського інституту
соціальних та культурних зв’язків ім. Св. кн. Ольги 2007-2008 рр.
– Доцент кафедри гуманітарних дисциплін Київського університету права
НАН України 2008-2013 рр.
– Виконавчий директор Центру політологічних, гуманітарних та
прикладних досліджень КУП НАН України 2009-2013 рр.
– Докторант філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка 2012-2014 рр.
– Завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін
Київського університету права НАН України 2014-2015 рр.

– Завідувач відділу висвітлення соціально-економічної політики,
соціологічних досліджень та правового забезпечення, член редколегії
журналу Верховної Ради України «Віче» 2015-2017 рр.
– Доцент кафедри філософії та історії Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського 2017-2022 р.
– Директор Навчально-наукового інституту Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського 2022-2023 р.
– Професор кафедри філософії та історії Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського 2023-2024 р.
– Професор кафедри психології, філософії та суспільних наук Таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського 2024 р.
Нагороди:
– Почесна грамота Президії Національної академії наук України 22 березня
2023 року.
– Грамота Таврійського національного університету імені В.І.
Вернадського 14.10. 2022 р.

 

Контакти:

kudria.ihor@tnu.edu.ua

ГУЩИНА Тетяна Юріївна

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Кандидат психологічних наук, доцент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор соціалізації студентської молоді» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (2008).

Сфера наукових інтересів: психологія здоров’я; реабілітаційна психологія; кризова психологія та травматерапія.   Автор наукових публікацій у фахових вітчизняних  виданнях, учасник міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: “Психосоматика”, “Основи психогігієни”, “Психологія самопізнання”, “Організаційна психологія”, “Тренінг адаптивності”, “Соціальна робота з молоддю”, “Волонтерство в соціальній роботі”,  “Психологія здоров’я”,  “Педагогічна психологія”, “Експериментальна психологія”, “Політична психологія”, “Педагогічна майстерність викладача”, “Майстерність педагогічного виступу”, “Гендерні аспекти соціальної роботи”.

 Контакти:

hushchina.tetyana@tnu.edu.ua

КОПИЛОВА Світлана Вікторівна

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування економічного мислення підлітків у процесі навчально-трудової діяльності» зі спеціальності 19.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2001).

Сфера наукових інтересів: методологія наукових досліджень у соціально-гуманітарних науках; системно-еволюційний підхід; тектологія як загальна організаційна наука; упорядкування знань у соціально-гуманітарних науках на основі еволюційного принципу  (через  застосування моделі антропоцентричної системи)

Автор робочих програм та проєктів (сертифікатних програм) в галузі соціальної роботи. Автор наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях з проблеми підготовки магістрів соціальної роботи.

Викладає дисципліни: «Професійно-етичні основи соціальної роботи», «Тренінг формування толерантності», «Тренінг формування стресостійкості», «Основи наукових досліджень», «Технології соціальної роботи», «Соціальна педагогіка», «Профорієнтація в соціальній роботі», «Психологія девіантної та адиктивної поведінки», «Психодіагностика в соціальній роботі», «Практикум із соціальної роботи».

Контакти:

kopilova.svitlana@tnu.edu.ua

МІТІНА Світлана Володимирівна

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат психологічних наук, доцент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Соціально-психологічні чинники становлення особистості бездоглядних підлітків» зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (2010).

Викладає дисципліни: «Психологія особистості», «Психофізіологія з основами генетики», «Методологія та методи соціальної роботи», «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів», «Психологічна допомога в соціальній роботі», «Соціальна робота з проблемними сім’ями».

 
Контакти: 

mitina.svitlana@tnu.edu.ua

МАСЛЯНІКОВА Ірина Вікторівна

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Кандидат психологічних наук, доцент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями початкових класів допоміжної школи» зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія (2007).

Сфера наукових інтересів: соціальна інклюзія малобільних груп населення; підходи щодо створення безбар’єрного освітнього середовища; психологічні особливості навчання людей з особливими освітніми потребами.

Автор робочих програм та тренінгів з психології залежної та девіантної поведінки, вікової та загальної психології. Автор наукових публікацій у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Викладає дисципліни: «Спеціальна психологія», «Психологічний супровід та реабілітація», «Психологія травмуючих ситуацій», «Теорія та історія соціальної роботи», «Психологія здоров’я», «Психологія масових комунікацій», «Вступ до спеціальності».

Контакти:

maslianikova.iryna@tnu.edu.ua

ДУБЧАК Олена Борисівна

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат психологічних наук.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Організаційна модель диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти» зі спеціальності 19.00.10. – організаційна психологія; економічна психологія (2016).

Основною сферою наукових інтересів є питання психічного здоров’я й адаптації студентів; професійного становлення, розвитку та реалізації особистості;

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць опубліковані у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях. Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та науково-методологічних семінарах за міжнародною участю в Україні та за кордоном.

Автор оригінальних навчальних робочих програм з дисциплін: «Основи психологічного консультування»; «Основи сімейного консультування»; «Психологія управління»; «Конфліктологія»; «Етика бізнесу»; «Психологічні аспекти вивчення іноземних мов»; «Психологія емоцій»; «Психологія спілкування»; «Педагогіка»; «Активні форми соціально-психологічного навчання»; «Психологія сім’ї»; «Психологія масової поведінки»; «Основи Паблік Рілейшнз»; «Соціальна робота»; «Основи психотерапії і психокорекції»; «Практикум з консультативно-тренінгової роботи»; «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях»; “Особливості роботи психолога в організаціях”; «Основи клінічної та патопсихології»; «Психологічна допомога в кризових ситуаціях»; «Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів»; «Психологія кризових та залежних станів»; «Соціологія та психологія»; «Психологія успіху»; «Психологія лідерства та кар’єри»; «Основи психологічного коучінгу»; «Психологія бізнесу»; «Психологічні технології бізнес-тренінгу»; «Методика викладання психології»; «Психологія професійного вигорання та професійних деформацій»; «Психологія тімбілдінгу» (командоутворення); «Основи психології»; «Основи психологічного тренінгу».

Розробник тренінгових програм «Профілактика емоційного і професійного вигорання»; «Формування мультидисциплінарної команди»; «Тренінг з трансформації конфліктів»; «Робота в громаді»; «Соціальний супровід кризових сімей»; «Міжвідомча співпраця»; «Ефективне консультування клієнтів».

Фахівець з Еріксоновської терапії та клінічного гіпнозу, методу «Десенсибілізації і переробки проблем за допомогою рухів очей» (ДПДГ); гіпнотерапевтичної та системної концепції у роботі з дітьми та молоддю; психолог-консультант.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія з практикумом», «Психодіагностика в соціальній роботі». «Психологічне консультування та психокорекція»

Контакти:

dubchak.olena@tnu.edu.ua

 
КУЦ Віктор Анатолійович

Викладач Кафедри психології, філософії та суспільних наук.

ORCID: 0000-0003-1911-8132

Напрям наукової діяльності (сфера інтересу): Глобальні проблеми суспільства. Еволюція людини.
Історія науки. Методики викладання.
Викладає навчальні дисципліни:

 • Методика викладання історії;
 • Архівознавство та Музеєзнавство;
 • Джерелознавство та Історіографія
  всесвітньої історії;
 • Філософія;
 • Логіка;
 • Релігієзнавство.

Є керівником студентських практик розробляє програми і рекомендації для їх проведення.
Освіта: вища педагогічна.
Закінчив:
Державний Вищий Навчальний Заклад “Переяслав-Хмельницький Державний
Педагогічний Університет імені Григорія Сковороди”.
Диплом з відзнакою:
№ 23414881 від 30.06.2003
Категорія:
Спеціаліст.
Спеціальність:
Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та правознавство.
Кваліфікація:
Вчитель історії і правознавства, викладач ВНЗ 1-2 р.а., організатор освіти.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Захистив дисертацію у Національному Технічному Університеті України
“Київський Політехнічний Інститут”.
Диплом кандидата філософських наук ДК № 008256 від 05.04.2012
Спеціальність:
09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії.
Тема дисертаційного дослідження:
Праця як джерело формування естетично-повноцінної особистості: соціально-
філософський аспект.
Постійний представник інституту у приймальній комісії ТНУ імені
В.І.Вернадського:
З 2018 – технічний секретар / консультант;
3 2020 – координатор Освітніх Центрів “Крим-Донбас – Україна”;
3 2021 – член ініціативної групи з питань профорієнтаційної роботи з
учнівською і студентською молоддю.
3 2024 – координатор Освітнього Центру “Україна”.

 
Контакти: 
 
ПУЗИРЬОВ Єген Володимирович

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні засади моделювання діяльності військового авіаційного інженера в навчальному процесі вищого військового навчального закладу» зі спеціальності 13.00.01- теорія та історія педагогіки (1993).

Викладає дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Педагогіка», «Інженерна психологія», «Педагогіка та психологія середньої школи», «Основи психології», «Вікова психологія», «Педагогіка і психологія вищої освіти»

«Методика викладання у вищій школі».

 
Контакти: 
puzyrov.yevhen@tnu.edu.ua
 
ТИМОШЕНКО Тарас Сергійович

Кандидат філософських наук, доцент.
Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-
наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету
імені В.І. Вернадського.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на
тему «Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності» зі
спеціальності – 09.00.03, соціальна філософія та філософія історії (2004).
Коло наукових досліджень політичний процес, демократичне суспільство,
мораль і політика, культурно-цивілізаційна парадигма, ідеології в сучасних
реаліях, культурно-матеріалістична та культурно-історична концепція
цивілізаційного розвитку.

Контакти:

tymoshenko.taras@tnu.edu.ua

 
ШЕПЕЛЬОВА Марія Володимирівна

Доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат психологічних наук.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічні особливості сприймання студентами творів сучасного живопису», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2013).

Наукові інтереси: проблеми вікової та педагогічної психології, психологія творчості, психологія сприймання.

Викладає дисципліни: «Порівняльна психологія», «Психологія впливу», «Реабілітаційна психологія», «Психологічний коучинг», «Психодіагностика в соціальній роботі», «Інформаційні технології у психології», «Теорія та методологія наукових досліджень в галузі психології».

Контакти:

shepelova.mariia@tnu.edu.ua

ГУЛЬКО Юлія Анатоліївна

Старший викладач кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат психологічних наук.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Сратегії розуміння учнями творчих задач у звичайних та ускладнених умовах» , спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (2006 рік).

Наукові інтереси: психологія творчості, психологія розумового розвитку дітей раннього та дошкільного віку  

Викладає дисципліни: «Основи психогігієни», «Основи психотерапії», «Історія психології», «Педагогічна психологія».

 
Контакти: 
КРИСОВ Леонід Петрович

Викладач кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, «Заслужений працівник соціальної сфери України» (2020 рік)

Викладає дисципліни: «Система організації соціальних служб», «Практикум соціальної роботи», «Соціальна реабілітація», «Соціальна робота в системі охороні здоров’я».

 
Контакти: 

 АНЦИФЕРОВА Аліна Юріївна

Лаборантка кафедри психології, філософії та суспільних наук Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Контакти:

b08113623@tnu.edu.ua