017 Фізична культура і спорт (Бакалавр)

Переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця.

Федір Ємельяненко

 


Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»


 

Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»

Освітній рівень – БАКАЛАВР

Форма навчання – денна та заочна

 

Особливості освітньої програми «Фізична культура і спорт»:

 • професійно-прикладна з орієнтацією на підготовку бакалаврів із фізичної культури і спорту;
 • формування у процесі навчання сукупності теоретичних знань і вмінь розв’язувати практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту;
 • у циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисципліни, вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знаннями й практичними навичками щодо функціонування і розвитку сфери фізичної культури і спорту;
 • наявність практичних компонентів.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 • Лекційні, аудиторні приміщення, лабораторії, спеціалізовані кабінети тощо, обладнані відповідно до вимог навчального процесу.
 • Для практичних занять фізичною культурою і спортом використовуються спортивні зали, спортивні майданчики, що знаходяться на балансі ТНУ та орендовані.
 • Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, що відповідає вимогам.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості;
 • Здатність проводити тренування та супровід участі спортсменів у змаганнях;
 • Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення;
 • Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують;
 • Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя;
 • Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту;
 • Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини;
 • Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини;
 • Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів;
 • Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми;
 • Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом;
 • Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар;
 • Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;
 • Здатність до безперервного професійного розвитку.

 

Фахові дисципліни:

 • Вступ до спеціальності
 • Теорія та методика викладання баскетболу
 • Анатомія людини
 • Фізіологія людини
 • Історія фізичної культури та спорту
 • Загальна біохімія та біохімія рухової діяльності
 • Гімнастика з методиками викладання
 • Організація масової фізичної культури
 • Теорія та методика викладання легкої атлетики
 • Валеологія
 • Теорія та методика викладання волейболу
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Основи медичних знань і долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Фізіологія спорту
 • Біомеханіка
 • Теорія та методика викладання футболу, міні-футболу
 • Теорія спортивної підготовки
 • Основи спортивної медицини
 • Профілактика спортивного травматизму
 • Масаж
 • Спортивні споруди і обладнання
 • Основи спортивної реабілітації
 • Теорія та методика викладання плавання
 • Оздоровчо-рекреаційна рухова активність
 • Теорія та методика дитячого, юнацького і масового спорту
 • Теорія та методика викладання фітнесу
 • Теорія та методика викладання атлетизму
 • Спортивна метрологія
 • Рухливі ігри

 

Вибіркові дисципліни, які формують фахові компетенції:

 • Основи раціонального харчування
 • Сучасні оздоровчі системи
 • Основи менеджменту і маркетингу у спорті
 • Анатомо-фізіологічні основи рухової активності
 • Олімпійський і професійний спорт
 • Основи раціонального харчування
 • Тренажери та обладнання фітнес індустрії
 • Теорія та методика фітнесу та фізичної рекреації
 • Адаптивна фізична культура
 • Фітнес програми аеробного спрямування
 • Спортивний відбір і орієнтація
 • Управління підготовкою юних спортсменів
 • Організаційні засади розвитку сучасного спорту
 • Перетренованість і травматизм спортсменів
 • Атлетична підготовка у обраному виді спорту
 • Ергогенні засоби в системі підготовки спортсменів

 

 

Придатність до працевлаштування:

фахівець з фізичної культури, здатний виконувати зазначену професійну роботу у шкільних закладах та оздоровчих центрах, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах:

 • вчитель фізичної культури у дошкільних та шкільних навчальних закладах;
 • старший лаборант із навчального процесу;
 • інструктор із фізичної культури у фізкультурно-оздоровчих центрах, клубах;
 • вчитель із фізичної підготовки у військових та інших спеціальних підрозділах;
 • інструктор і методист із фізичної культури та туризму на підприємствах і в установах, за місцем проживання та у зонах масового відпочинку населення;
 • асистент у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації;
 • посади навчально-допоміжного персоналу у навчальних закладах;
 • фахівець із експлуатації спортивних споруд;
 • працівники державних та громадських установ, що керують розвитком фізичної культури і спорту;
 • фахівець-дослідник у галузі фізичного виховання, спорту і туризму, організатор (керівник, інструктор) туристичної роботи;
 • працівник спортивних та фітнес клубів, спортивно-оздоровчих таборів.

 

Академічні права випускників

Випускники мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр». Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

 

 


Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»


 

Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»

Освітній рівень – БАКАЛАВР

Форма навчання – денна та заочна

 

Мета освітньої програми – підготовка фахівців у області фізичної культури і спорту з набуттям знань, умінь, навичок передової практики у сфері фізичної реабілітації. Формування у процесі навчання сукупності теоретичних знань і вмінь розв’язувати практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту, зокрема в фізичній реабілітації.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 • Лекційні, аудиторні приміщення, лабораторії, спеціалізовані кабінети тощо, обладнані відповідно до вимог навчального процесу.
 • Для практичних занять фізичною культурою і спортом використовуються спортивні зали, спортивні майданчики, що знаходяться на балансі ТНУ та орендовані.
 • Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, що відповідає вимогам.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості;
 • Здатність проводити тренування та супровід участі спортсменів у змаганнях;
 • Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення;
 • Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують;
 • Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя;
 • Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту;
 • Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини;
 • Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини;
 • Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів;
 • Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми;
 • Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом;
 • Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар;
 • Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;
 • Здатність до безперервного професійного розвитку;
 • Здатність планувати, організовувати та реалізовувати програми занять з фізичної реабілітації відповідно до нозологій із визначенням періоду, мети, загальних та спеціальних завдань, методів контролю, критеріїв ефективності для осіб різної статі, віку та фізичного стану;
 • Здатність проводити реабілітаційне обстеження, визначати функціональний стан, рівень фізичного розвитку, ступінь наявних порушень з метою складання індивідуальних реабілітаційних програм для різних категорій населення;
 • Здатність організовувати і вести реабілітаційну діяльність в організаціях різного типу з урахуванням особливостей контингенту та природно-середовищних факторів;
 • Здатність застосовувати сучасні технології з фізичної реабілітації з метою покращення фізичного та психоемоційного стану різних груп населення
 • Здатність до використання засобів профілактики і корекції рухових дисфункцій, зокрема внаслідок неврологічних, опорно- рухових, серцево-судинних і респіраторних захворювань, в осіб різного віку;
 • Здатність до успішного працевлаштування, подальшої професійної діяльності з фізичної реабілітації.

 

Фахові дисципліни:

 • Вступ до спеціальності
 • Гігієна, екологія та безпека життєдіяльності
 • Анатомія людини
 • Фізіологія людини
 • Загальна біохімія та біохімія рухової діяльності
 • Основи фізичної реабілітації
 • Організація масової фізичної культури
 • Біомеханіка
 • Валеологія
 • Вікова анатомія і фізіологія людини
 • Етика та деонтологія в фізичній реабілітації
 • Інформаційні технології у фізичній реабілітації
 • Основи медичних знань і долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Фізіологія спорту
 • Масаж
 • Діагностика і моніторинг стану здоров’я. Функціональна діагностика
 • Основи раціонального харчування
 • Лікувальна фізична культура
 • Теорія спортивної підготовки
 • Основи соціальної реабілітації
 • Основи психологічної реабілітації
 • Теорія та методика дитячого, юнацького і масового спорту
 • Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах
 • Оздоровчо-рекреаційна рухова активність
 • Основи спортивної медицини
 • Адаптивний спорт
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів
 • Преформовані фізичні фактори та курортологія
 • Реабілітаційні технології та сучасні оздоровчі системи

 

Вибіркові дисципліни, які формують фахові компетенції:

 • Основи натуральної медицини
 • Основи анімалотерапії
 • Основи менеджменту і маркетингу у спорті
 • Спа-технології
 • Релаксаційні та медитативні практики
 • Основи очищення організму
 • Тренажери та обладнання фітнес індустрії
 • Основи фітотерапії
 • Спортивна морфологія
 • Фітнес програми аеробного спрямування
 • Основи гомеопатії
 • Основи кінезіотерапії
 • Основи аюрведи
 • Здоров’язбережувальні технології
 • Перетренованість і травматизм спортсменів
 • Загальна теорія спорту для всіх
 • Відновлювальні засоби працездатності у спорті
 • Анатомо-фізіологічні передумови формування нормальної постави у людей з недостатньо рухливим способом життя
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації
 • Засоби рекреації у фізичній культурі та спорті
 • Ергогенні засоби в системі підготовки спортсменів
 • Оздоровче харчування як складова частина комплексних реабілітаційних програм
 • Фітнес-програми та сучасні оздоровчі технології у фізичному виховання та спорті
 • Сучасні технології моделювання здорового способу життя

 

Придатність до працевлаштування:

Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність ступеня бакалавра, у суб’єктах господарювання, які здійснюють такі види економічної діяльності:

 • Освіта у сфері спорту та відпочинку;
 • Діяльність спортивних клубів;
 • Діяльність фітнес-центрів;
 • Інша діяльність у сфері спорту.

 

Випускники можуть займати зокрема такі первинні посади (за КВЕД ДК 003:2010):

 • 3226 – масажист;
 • 3226 – масажист спортивний;
 • 3226 – фахівець з фізичної реабілітації;
 • 3330 – асистент вчителя-реабілітолога;
 • 3475 – інструктор тренажерного комплексу (залу);
 • 3475 – інструктор-методист з фізичної культури та спорту.

 

 

Академічні права випускників

Випускники мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр». Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.