035 «Філологія» (Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література, польська мова)

Офіційна назва освітньої програми:  Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література, польська мова

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література, польська мова” може бути спрямована на підготовку з таких професій:

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

244.2 Філолог

2444.2 Перекладач

2451.2   Літературний співробітник

2451.2 Редактор

2310.2  Викладач вищого навчального закладу

2320   Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320   Викладач професійного навчально-виховного закладу

23 51.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання)

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2016)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Методологія та організація наукових досліджень

Психологія і педагогіка вищої школи

Практичний курс іноземної мови в галузі

Норма і мовна варіативність у сучасній українській літературній мові

Теорія літератури

Загальне мовознавство

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Українська мова в контексті глобалізаційних процесів

Актуальні питання сучасних досліджень в галузі методики навчання української мови, української та зарубіжної літератур

Друга слов’янська мова: комунікативно-перекладознавчі стратегії (польська мова)

Практична підготовка:

Виробнича практика (науково-педагогічна)

Виробнича практика (філологічна)

Переддипломна практика

Підготовка до атестації

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вибіркова дисципліна – блок 1

Порівняльне мовознавство російської та польської мов

Сучасні напрями літературознавчих досліджень

Актуальні напрями мовознавчих досліджень

Тематичні та стильові особливості польської літератури

Проблеми і тенденції розвитку сучасної російської літератури

Вибіркова дисципліна – блок 2
Лінгвопрагматика

Наратологія

Етнолінгвістика

Теорія номінацій

Теорія і практика перекладу (польська мова)
Вибіркова дисципліна – блок 3

Соціолінгвістика і теорія мовної комунікації

Комп’ютерна лінгвістика

Герменевтика

Лінгвістика тексту

Теорія і практика перекладу (польська мова)