035 «Філологія» (Українська мова та література, польська мова)

Офіційна назва освітньої програми: Філологія. Українська мова та література, польська мова

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Філологія. Українська мова та література, польська мова” спрямована на підготовку фахівців таких професій:

2442.2 Філолог

2453.1 Редактор

24442.2 Перекладач

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Історія та культура України

Основи права

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Університетські студії

Вступ до мовознавства

Практикум з української мови

Сучасна українська літературна мова

Українська діалектологія

Старослов’янська мова

Історична граматика української мови та історія української мови

Вступ до літературознавства

Усна народна творчість

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Основи наукових досліджень

Основи психології

Основи педагогіки та лінгводидактики

Методика навчання української мови

Методика вивчення літератури в закладах середньої освіти

Практичний курс польської мови

Польська мова та основи перекладознавства

Ділова польська мова

Курсова робота (сучасна українська літературна мова,історія української літератури)

Курсова робота (переклад)

Практична підготовка:

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (фольклорно-діалектологічна)

Виробнича практика (філологічна)

Виробнича практика (педагогічна)

Виробнича практика (перекладу/редагування)

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Сучасна зарубіжна література

Література країни другої слов’янської мови

Історія літератури другої слов’янської мови

Сміховий дискурс української літератури

Мілітарна українська література

Українська література для дітей

Психоаналіз і літературознавство

Сучасні інформаційні технології в гуманітарних дослідженнях

Українська діалектологія

Етнографія України

Літературна історія Криму

Культура та техніка мовлення

Практична риторика

Українське термінознавство

Практична стилістика

Основи копірайтингу

Літературне редагування

Теорія і практика перекладу

Практикум з перекладу

Основи копірайтингу

Практика копірайтингу

Основи теорії мовної комунікації

Форма атестації: комплексний екзамен