071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами.

Спеціальність «Облік і оподаткування» є також найпрестижнішою у сучасних умовах підготовки фахівців у сфері економічних знань.

Освітньо програма «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Мета освітньої програми полягає у формуванні загальних і професійних фахових компетентностей з обліку та оподаткування з акцентом на професійні цінності, етику та міжнародні стандарти в області бухгалтерського обліку. Надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для забезпечення конкурентоспроможності випускників, які відповідають вимогам сучасного міжнародного ринку праці.

Фахові дисципліни

Основи бухгалтерського обліку і оподаткування

Історія розвитку бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік

Управлінський облік

Фінансовий облік

Звітність підприємств

Облік у бюджетних установах

Облік і звітність в оподаткуванні

Аудит

Облікова політика підприємства

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Внутрішньогосподарський контроль

Фінансовий аналіз

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії освітньою програмою передбачено цикл вибіркових дисциплін.

Випускники можуть працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування, в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, аналітик, консультант з податків і зборів, економічний радник, аудитор тощо.

 

Освітньо програма «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» магістерського освітнього рівня передбачає підготовку магістрів здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Мета освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців у сфері обліку, оподаткування, аудиту, контролю і аналіз, які володіють знаннями, уміннями та навичками ефективними використання складних проблем і завдань інноваційного характеру у професійній діяльності, що сприяє позитивним змінам в діяльності суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності. 

Фахові дисципліни

Фінансовий аналіз

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Податкова політика підприємства

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Організація бухгалтерського обліку

Стратегічний управлінський облік

Організація і методика аудиту

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії освітньою програмою передбачено цикл вибіркових дисциплін.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
 • Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
 • Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)
 • Консультант з податків і зборів
 • Спеціаліст-бухгалтер
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Економіст з податків і зборів
 • Економіст з фінансової роботи
 • Аудитор;
 • Бухгалтер;
 • Бухгалтер-експерт;
 • Бухгалтер-ревізор;
 • Ревізор;