227 Фізична терапія, ерготерапія (Бакалавр)

Здоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо.

Сократ

 

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

 

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

Освітній рівень – БАКАЛАВР

Форма навчання – денна

 

Мета освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» – підготовка висококваліфікованого, конкурентно-спроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з фізичної терапії, ерготерапії, який може кваліфіковано здійснювати виховну оздоровчу реабілітаційну діяльність з різним контингентом населення.

 

Матеріально-технічне забезпечення

Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує проведення всіх видів практичної та науково-дослідної роботи студентів. Обладнаний кабінет фізичної терапії, наявне обладнання для навчання методам вимірювання структурних змін та порушених функцій організму.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 • Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв’язок з охороною здоров’я.
 • Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції.
 • Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції, придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.
 • Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії.
 • Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.
 • Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати.
 • Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.
 • Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії.
 • Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/ клієнта.
 • Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.
 • Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.
 • Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.
 • Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.
 • Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії.

 

Фахові дисципліни:

 • Медична біологія з основами генетики
 • Анатомія людини
 • Фізична терапія та ерготерапія. Вступ до спеціальності
 • Гігієна, екологія та безпека життєдіяльності
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Етика та деонтологія в фізичної терапії та ерготерапії
 • Основи фізичної терапії
 • Фізіологія з основами патфізіології
 • Інформаційні технології в медицині
 • Загальна біохімія та біохімія рухової діяльності
 • Основи раціонального харчування
 • Основи ерготерапії
 • Пропедевтика внутрішньої медицини. Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Фізична терапія, ерготерапія у внутрішній медицині
 • Діагностика і моніторинг стану здоров’я. Функціональна діагностика
 • Біомеханіка
 • Медична психологія
 • Вікова анатомія і фізіологія, основи першої допомоги при екстремальних ситуаціях
 • Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату та нервової системи
 • Фізична терапія, ерготерапія у педіатрії
 • Масаж
 • Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях, в акушерстві, гінекології та онкології
 • Лікувальна фізична культура
 • Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах
 • Основи соціальної реабілітації
 • Психологічна реабілітація
 • Основи спортивної медицини
 • Медичне право України
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів
 • Реабілітаційні технології та сучасні оздоровчі системи
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації
 • Фізіотерапія та курортологія

 

 

Вибіркові дисципліни, які формують фахові компетенції:

 • Історія натуральної медицини
 • Спа-технології
 • Основи очищення організму
 • Основи фітотерапії
 • Спортивна морфологія
 • Основи бальнеотерапії
 • Краніо-сакральна остеопатія
 • Паліативна та хоспісна медицина
 • Основи мануальної терапії
 • Основи остеопатії
 • Основи кінезіотерапії
 • Основи акупунктури
 • Основи аюрведи
 • Фізичне виховання та здоров’я
 • Здоров’язбережувальні технології
 • Основи нутриціології
 • Медична екологія
 • Анатомо-фізіологічні передумови формування нормальної постави у людей з недостатньо рухливим способом життя

 

 

Придатність до працевлаштування:

асистент фізичного терапевта, ерготерапевта; масажист у медичних закладах і реабілітаційних установах, закладах соціального захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах.

 

Академічні права випускників

Випускники мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр». Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.