Інформація про кафедру філософії та історії

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ІСТОРІЇ є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського.

Кафедра відіграє виключну роль у формуванні молоді – сучасних спеціалістів та соціально-відповідальних громадян, з високим рівнем загальної культури, широким кругозором, розвинутою політико-правовою свідомістю, що визнають та поціновують демократичні цінності та свободи, верховенство права, розуміють плюральність сучасного мультикультурного світу, мислять критично та системно. Основна місія кафедри полягає в актуалізації інтелектуальної діяльності студентів, етичному, естетичному, культурному, патріотичному, політико-правовому,  вихованні підростаючого покоління.

Формування таких компетентностей відбувається під час навчальної, просвітницької, науково-інноваційної, організаційної та виховної роботи колективу кафедри за спеціальностями:

014 «Середня освіта» (Історія та правознавство)

032 «Історія та археологія»

033 «Філософія»

034 «Культурологія»

052 «Політологія»

До складу кафедри входять 17 високо кваліфікованих науково-педагогічних працівники, з яких 7 мають науковий ступінь доктора наук, 10 – науковий ступінь кандидата наук, 14 осіб мають вчене звання професора або доцента.

Кафедра забезпечує державну атестацію здобувачів вищої освіти на рівні «бакалавр» та «магістр». Кафедра здійснює керівництво виробничою практикою, науковою роботою студентів та аспірантів, курсовими та кваліфікаційними роботами на здобуття ступеня магістра

Діяльність кафедри спрямована на високоякісну підготовку здобувачів вищої освіти в галузях політології, культурології, філософії, історії та археології, середньої освіти (історії), а також проведення освітнього процесу з врахуванням сучасних науково-технічних досягнень.

 

Ключовою метою діяльності кафедри є всебічне забезпечення належних умов для набуття здобувачами вищої освіти відповідних компетентностей, необхідних для подолання перешкод сучасного конкурентного середовища. З метою розробки спільних проектів та програм проведення наукових досліджень, обговорення сучасних актуальних проблем, тенденцій та перспектив розвитку освіти кафедра здійснює наукові зв’язки з іншими кафедрами, науковими лабораторіями, науково-методичними підрозділами інших ЗВО.

Кафедра історії та філософії на плановій основі спрямовує свою діяльність щодо реалізації своїх основних завдань:

  • прийняття участі у заходах профорієнтаційного характеру з метою прийому в ННГІ найбільш підготовлених абітурієнтів;
  • забезпечення підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», «магістр», «аспірантура», наділених достатніми теоретичними знаннями, практичними навичками, спроможних до самостійної фахової діяльності, відповідно до вимог державних та галузевих стандартів освіти;
  • забезпечення впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес;
  • надання всебічної підтримки студентським науковим гурткам за профілем кафедри;
  • сприяння та координація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти шляхом наукового керівництва;
  • сприяння в проведенні наукових форумів, круглих столів, науково-практичних конференцій тощо;
  • здійснення комплексу заходів підвищення особистої відповідальності кожного працівника кафедри, дотримання дисципліни, законності, професійної етики, підтримання здорового соціально-психологічного клімату у підрозділі;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази;
  • оптимізація кадрового забезпечення кафедр