Інформація про кафедру публічного управління та економіки

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в українському суспільстві, визначають нові виклики щодо розвитку публічного управління та економічної сфери. Сьогодні існує потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знають закономірності, принципи, методологію публічного управління та економіки, особливості біржової діяльності, функції та етику службової діяльності в органах публічної влади, установах та організаціях, здатні організувати та очолити громадську діяльність, що спрямована на реалізацію соціальних проектів, сприяти побудові ефективних моделей співпраці держави і суспільства.

У Національній економічній стратегії на період до 2030 року йдеться про необхідність створення сприятливого бізнес-клімату, розвитку підприємництва та підтримки експорту, залучення інвестицій та розвитку ринків капіталу, розвитку внутрішнього споживання, що стануть чинниками зростання економіки. Вирішення цих завдань потребує фахівці нової генерації, що зможуть забезпечити випереджальне економічне зростання нашої держави, розвиток бізнесу на інноваційних засадах.

Отже, актуальним завданням кафедри є формування корпусу висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними знаннями та здатні застосовувати їх у практичній діяльності. Для досягнення цього всі зусилля кафедри спрямовуються на підготовку компетентних фахівців, ініціативних, цілеспрямованих та комунікабельних, які вміють швидко та якісно аналізувати ситуацію, ухвалювати ефективні управлінські рішення та готові брати на себе відповідальність за їх реалізацію; мають науково-економічний світогляд у сфері економіки, управління персоналом, бізнес-аналітики в економіці; здатних виконувати організаційно-управлінську, комерційну, аналітичну та науково-дослідну діяльності у сферах економіки, підприємництва, торгівлі та маркетингу.

Місія кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців для сфер публічного управління та адміністрування, економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють відповідними систематизованими знаннями і сучасними технологіями, спроможні професійно, творчо й ефективно виконувати покладені на них функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою покращення якості життя громадян на основі світових та європейських стандартів.

Принципами роботи кафедри є сучасність, відкритість, динамічність, високопрофесійність, демократичність, гуманістичність, науковість, адаптивність, конкурентоспроможність, постійний розвиток тощо.

Основні напрями діяльності кафедри:

  • підготовка сучасних управлінців для органів публічної влади, фахівців у сфері економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для приватних та державних структур;

  • модернізація навчальних програм та формування цілісного навчально-методичного забезпечення за спеціальностями “Публічне управління та адміністрування”, “Економіка”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”;

  • розвиток теорії, методології і технологій у сферах публічного управління та адміністрування, економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

  • підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру, відповідно, на рівні доктора філософії та доктора наук, їх атестація у спеціалізованих вчених радах, що функціонують на базі кафедри;

  • участь у підвищенні кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, інших працівників державного, приватного та громадського секторів;

  • забезпечення органів публічної влади, державних та недержавних установ експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними, науково-методичними та іншими послугами.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 281 “Публічне управління та адміністрування”, 051 “Економіка”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, в межах яких пропонуються освітні програми рівня бакалавра, магістра та доктора філософії.

На кафедрі сформувався колектив висококваліфікованих фахівців, що включає докторів та кандидатів наук, які мають багаторічний стаж педагогічної та наукової роботи, значний досвід практичної діяльності у сферах публічного управління та адміністрування, економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кафедра публічного управління та економіки готує фахівців за наступними спеціальностями та рівнями освіти.

РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

281 Публічне управління та адміністрування (освітня програма «Публічне управління та адміністрування»)

051 Економіка (освітня програма «Організація бізнесу»)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Підприємництво, торгівля, логістика»)

 

РІВЕНЬ «МАГІСТР»

281 Публічне управління та адміністрування (освітня програма «Публічне управління та адміністрування»)

281 Публічне управління та адміністрування (освітня програма «Територіальне управління та місцеве самоврядування»)

051 Економіка (освітня програма «Розвиток бізнесу»)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Платформна економіка та бізнес діяльність»)

 

РІВЕНЬ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

281 Публічне управління та адміністрування (освітня програма «Публічне управління та адміністрування»)