КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – науково-педагогічні працівники

ГУЙДА Олександр Григорович

Завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій.

Кандидат наук з державного управління.

Закінчив Академію муніципального управління у 2007 р. з а спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті» у 2019 р Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського за спеціальністю «Філологія. Германські мови та літератури (Переклад включно)».

У 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління, за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, тема дисертації «Механізми державного регулювання телекомунікаційної сфери»

Працює в університеті з 2017 року.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних публікацій.

Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України.

Дисципліни які викладаються: Основи інформаційної безпеки, Автоматизовані бібліотечні мережі та системи, Теорія інформаційних потоків, Інформаційні технології в готельно-ресторанній справі, Екоенергетика, Проектування теплоенергетичних установок і  основи автоматизації проектування, Електропостачання комунальних об’єктів і промислових підприємств, Електроустаткування технологічних комплексів, Електротехніка та електроніка, Автоматизація теплоенергетичних процесів, Основи охорони праці.

 

Контакти: 

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=h-s9mKgAAAAJ&hl

Профіль ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2019-2615

E-mail: huida.oleksandr@tnu.edu.ua

ГОЛОВЧЕНКО Марія Михайлівна

Викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій.

У 2014 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом  за спеціальністю практична психологія, отримала кваліфікацію – психолог, викладач вищого навчального закладу. У 2018 році закінчила Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського за спеціальністю інформаційна бібліотечна та архівна справа, отримала кваліфікацію – магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, освітня програма Документознавство та інформаційна діяльність.

 Викладацька діяльність у закладі вищої освіти з 2016 року. Авторка численних наукових праць та навчально-методичних публікацій.

За професійні та фахові досягнення нагороджена Почесною грамотою Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти.

Дисципліни які викладаються: Документознавство, Діловодство, Організація праці документознавців, Практикум з діловодства, Аналітико-синтетична обробка інформації.

 

Контакти:

Профіль у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=7YnuFBkAAAAJ

Профіль ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2422-6955

E-mail: holovchenko.mariia@tnu.edu.ua

ДАНЬКЕВИЧ Юлія Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій. У 1996 році закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за фахом філолог, викладач української мови та літератури. У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему «Художня проза Ґео Шкурупія: проблеми поетики» зі спеціальності 10.01.01 – українська література, у 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри української та світової культури та літератур. Викладацька діяльність у закладах вищої освіти — понад 15 років. Авторка численних наукових праць та навчально-методичних публікацій.

За професійні та фахові досягнення нагороджена Почесною грамотою Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти та Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

Дисципліни які викладаються: Вступ до фаху, Основи теорії комунікацій, Методологія наукового тексту, Організація PR-технологій, Педагогіка та методика викладання у вищій школі.

 

Контакти:

Профіль у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=CKYLJ

Профіль ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6518-7078

E-mail: dankevych.yulia@tnu.edu.ua

КІВА Ігор Леонідович

Старший викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

Кандидат технічних наук

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1981 році. Спеціальність: автоматизація та комплексна механізація хіміко- технологічних процесів. Кваліфікація: інженер з автоматизації хіміко-технологічних процесів.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.13.07 – Автоматизація технологічних  процесів і виробництв. Тема дисертації: Автоматическая оптимизация процесса технологического кондиционирования пневмоткацкого производства.

Працює в університеті з 2021 року.

Автор близько 50 наукових і навчально-методичних публікацій.

Дисципліни які викладаються: Теплотехнічні вимірювання та прилади; Виконавчі механізми та регулюючі органи; Основи систем автоматизованого проектування; Електроніка та мікропроцесорна техніка.

Контакти: 

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t4Y5bgMAAAAJ&hl

Профіль ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2920-5312       

E-mail: leonidovich1259@gmail.com

СЕМЕНКО Сергій В’ячеславович

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій. У 2001 році закінчив Київський національний торгівельно-економічний університет, магістр з менеджменту організацій. У 2008 році захистив дисертацію на тему «Механізми вдосконалення державної системи захисту прав споживачів» зі спеціальності 25.00.02. – механізми державного управління

Викладацька діяльність у закладах вищої освіти з 2009 року. Автор численних наукових праць та навчально-методичних публікацій.

Дисципліни які викладаються: Стандартизація та сертифікація, Стандартизація та уніфікація у документознавстві, Державна інформаційна політика, Основи інформаційного моніторингу.

Контакти:

E-mail: semenko.serhii@tnu.edu.ua