КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

 

Місія кафедри полягає в підготовці фахівців, затребуваних ринками праці шляхом формування у випускників необхідних компетентностей.

Бачення кафедри

– бути провідною кафедрою, що надає сучасні інженерні знання та пропонує

передові методології наукових досліджень.

Стратегія кафедри:

кафедра застосовує студентоцентрований підхід за участі викладачів, стейкхолдерів і випускників;

здійснює навчально-наукову, наукову, методичну, виховну діяльність.

1) у навчальній діяльності :

 • удосконалення освітніх програм та програм дисциплін з урахуванням вимог
 • сьогодення;
 • підвищення рівня викладання навчальних дисциплін;
 • осучаснення викладання освітніх дисциплін через залучення випускників кафедри, до викладацької діяльності;
 • участь викладачів кафедри у програмах академічної мобільності та міжнародних освітніх проектах
 • розробка і впровадження освітніх програм подвійного диплому?;
 • розвиток програм дуальної освіти та залучення до них широкого кола підприємств
 • та організацій-роботодавців.

2) у методичній діяльності:

 • використання сучасних інформаційних технологій у викладанні навчальних
 • дисциплін, зокрема засобів мультимедіа та засобів дистанційної освіти;
 • організація та проведення учнівських та студентських олімпіад з профільних дисциплін.

3 ) у виховній та профорієнтційній діяльності

 • популяризація інженерної освіти серед молоді через проведення днів відкритих дверей, виставок, зустрічей та презентацій кафедри;
 • ознайомлення студентів з перспективами працевлаштування шляхом проведення зустрічей та семінарів з роботодавцями;
 • залучення студентів всіх курсів навчання до наукових досліджень, що проводяться кафедрою та до участі у наукових гуртках.

4) у науковій сфері:

 • участь співробітників кафедри у науково-дослідних проектів;
 • публікації науково-педагогічних працівників кафедри у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних;
 • інтеграція наукових здобутків у навчальний процес;
 • підтримка викладачів кафедри у підготовці кандидатських та докторських
 • дисертацій.

5) у дослідницькій сфері:

 • оновлення сучасної лабораторної бази;
 • проведення дослідницьких робіт, які базуються на виробничих потребах повідних вітчизняних підприємств та установ, а також робіт за міжнародним
 • співробітництвом;                                               
 • залучення студентів до проведення дослідницьких робіт.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Бакалавр

101 Екологія (ОП “Екологізація промисловості та економіка замкненого циклу”)

174 Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (ОП “Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології”)

 

Магістр

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (ОП “Автоматизоване управління технологічними процесами”)