Наукова діяльність кафедри філософії та історії

НАУКОВА РОБОТА НАУКОВО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

 

Освоюючи передовий досвід під час роботи з молоддю, кафедра підтримує зв’язки з провідними науковими установами, зокрема із закладами вищої освіти України та Європи, викладачі  кафедри проходять стажування, публікують результати своїх наукових доробок у збірниках наукових праць і фахових журналах, колективних монографіях, беруть участь у наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня, публікують результати досліджень за кордоном .

Кафедра здійснює підготовку аспірантів зі спеціальностей 033 Філософія та 032 Історія та археологія

 

Науково педагогічними працівниками кафедри видано ряд наукових праць та монографій, зокрема:

 

ЗАХОЖАЙ ЗОРЕСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА:

 1. Vision of education in Eastern Galicia in the 20–30s of the twentieth century/. Zakhozhay Z. // Modern education, training and upbringing: collective monograph /Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021.. P.134-140
 2. Sport development in Eastern Galicia (the second half of the XIX century – beginning of the XX century) – c 618 – 626 // Zakhozhai Z. // Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. 994 р.
 3. Українські наротиви С.С. Прокоф’єва / Захожай З./ Pedagogy in modern conditions: collective monograph/ Bartienieva I., Nozdrova O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – 329 р. – p.118-123
 4. Культурна спадщина України у світовому вимірі / Збірник наукових праць: Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавство: збірник наукових праць. У 2-х т. – Київ: КиМУ, 2018. –Т. 2 – С 4-25.
 5. Україна – Європа: історико-інтеграційні процеси» / Проблеми державного будівництва в Україні. Матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрямок української держави». Київ, КиМУ, 2018. – с.113-119.
 6. Україна в інтелектуально-освітньому просторі Європи XVII-XIX ст./ Проблеми міжнародних відносин. / Збірник наукових праць. Випуск 14 – К.: КиМУ, 2018. – с.220-241.
 7. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність / Захожай З., Мушкудіані О, Мальцева В., Горенко Л. /Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків. Колективна монографія. Київ: КиМУ, 2018. – с.6-82.
 8. Ukraine in the Global Cultural Space.– /Zoreslava Zakhozhay//. Hroceedings of the International scientific conference Humbold-Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum. – Kraow, 2017.
 9. Історія української культури. Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2018, – 149 с.

10    Імена української культури. Довідник з курсу «Історія української культури». – К., КиМУ, 2017. – 168 с.

 1. Між польським молотом і радянським ковадлом. (Східна Галичина в 20-30 рр. ХХ ст.) – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Серія: історія. Випуск 1, частина 12. – Тернопіль, 2017. – с.29-35.
 2. Східна Галичина між двох вогнів (20-30 рр. ХХ ст.).– Евоюція національного світобачення українців на замі тисячоліть : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Тернопіль, Україна, 13 квітня 2017 року). – Тернопіль, ТОКІППО, 2017 .– с.19-22.
 3. Національні особливості захисту прав національностей. – /Захожай З., Осинська О.// Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 2. – К., ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016.– С. 172-174.
 4. Evolution of materials for clothing. // Z. Zakhozhai.// 2nd Autumn School on Physics of Advanced Materials. (PAMS-2), Cluj-Napoca,, Romania, September 8-14, 2016. – p. 121-122.
 5. Українська культура в контексті європейських цінностей. – Українознавчий альманах. Випуск 8. – 2012.– с. 94-98.
 6. Політичне життя Східної Галичини в міжвоєнний період. – Політологічний вісник. Збірник наукових праць. Випуск 63.– К.: «ІНТАС», 2012., С.194-202.
 7. Освіта та молодіжний рух в Східній Галичині в міжвоєнний період // Слов’янська культура та писемність: минуле та сучасність. – Ужгород, 2011.– С. 55-62.
 8. Українська освіта в умовах польської окупаційної влади: 1920-1930-і рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Т. ХХУІІІ. – К., 2011.– С.74-77.
 9. Проблеми соборності українських земель в міжвоєнний період. – Гілея. Випуск 65.– К., 2012. ). – С. 75-82
 10. Молодь Східної Галичини в радянсько-польському протистоянні. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету Випуск ХХХІІІ – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С.96-101.

 

КОСМИНА ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ:

 1. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / за заг. редакцією професорів С.Шергіна. В.Космини, Л.Чекаленко. К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 440 с.
 2. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу [монографія]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 310 с.
 3. Латинська Америка на початку ХХІ століття: нові тенденції розвитку // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / за заг. редакцією професорів С.Шергіна. В.Космини, Л.Чекаленко. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – С. 109–128.
 4. Міжнародно-політичні регіони: історико-цивілізаційні витоки: навчальний посібник. К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 146 с.
 5. Навсегда ли разошлись пути Украины и России? (Цивилизационное развитие Украины, России и Запада в системно-коммуникативном измерении). Статья 1. //  Общественные науки и современность. – 2015. – № 4. – 141–152.
 6. Навсегда ли разошлись пути Украины и России? (Цивилизационное развитие Украины, России и Запада в системно-коммуникативном измерении). Статья 2. // Общественные науки и современность.– 2015. – № 5. – С.128–142.
 7. Куба: інституційні струси у ХХ столітті // Зовнішні справи. – 2015. – № 10. Історичні науки. – С. 34–37.
 8. Куба перед новими інституційними викликами // Зовнішні справи. – 2015. – № 11. Політичні науки. – С. 36–39.
 9. Рецепції чужих культурних надбань у контактах між цивілізаціями (системно-теоретичний аспект) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне: Вид-во РДГУ, 2015. – С. 193–197.
 10. Цивілізаційний аналіз історії у світлі системної теорії Н. Лумана // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. С.165–178.
 11. Методологічні контроверзи “Дослідження історії” А.Дж.Тойнбі // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. С.145–158
 12. Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського і методологія історії //Український історичний журнал. – 2006. – № 1. С. 183–196.
 13. Історичний метод Освальда Шпенґлера // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С.189–203

 

РУСНАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ:

 1. Нариси новітньої історії України.-Книга 5.-Київ: Видавець О.В.Філюк.-2016.- 620 с.
 2. Нариси новітньої історії України.-Книга 4.-Київ: Видавець О.В.Філюк, 2015.-539 с.
 3. Нариси новітньої історії України.-Книга 3.-Київ: Видавець О.Філюк, 2015.-625 с.
 4. Нариси новітньої історії України.-Книга 2.-Київ: Видавець О.Філюк, 2015.-715 с.
 5. Нариси новітньої історії України. Книга 1.-Київ: Видавець О.Філюк, 2014.- 474 с.
 6. Битва на калаyмійських полях і доля гунів.-V конгрес сходознавців. 9-10 грудня 2021 р. Збірник матеріалів.-Видавничий дім “Гельветіка”, 2021.-С.с.70-76. 
 7. 30 червня в новітній історії України в контексті ІІ Світової війни//Міжнародна наукова конференція: Український визвольний рух 20-50-х років ХХ ст.: ідея державності та її реалізація. Доповіді і повідомлення. 29-30 червня 2016 р..-С.134-139.
 8. Ідеологічні дискусії в середовищі українського визвольного руху кінця 1940-х – на початку 1950-х років та їхні результати//Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ в контексті суспільно-політиних ідей, подій та обставин. – НАН України
 9. Спілка художників України від середини 1950-х до середини 1980-х років//Образотворче мистецтво.-2015.-№2-С.14-17.
 10. Книжки бажані й небажані в УССР у 1960-1980-ті роки//Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. – Київ-Львів, 2015.-Вип.20.-С.130-139.
 11. Знищення вітража Тараса Шевченка в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка: подія і навколо неї//Слово і час .- 2014.-№10.-С.102-107

 

МАЛЬЧИН ЮРІЙ МАКАРОВИЧ:

 1. Історія України. Українська національна революція і становлення державності українського народу (1648р. – кінець ХVIII століття). Навчальний посібник. – К. ВПЦ АМУ, 2012 – 57с. (У співавторстві)
 2. Історія місцевого самоврядування України: навчальний посібник К.: АМУ, 213. – 292 с.
 3. Історія місцевого самоврядування. Навчальний посібник для студентів університетів 3го покоління. – К. ВПЦ АМУ, – 2017.
 4. Політологія. Курс лекцій, – К. ВПЦ АМУ,  – 2015, – 110 с.
 5. Історія місцевого самоврядування. Навчальний посібник, 2е видання. – К. ВПЦ АМУ, – 2015 – 297с.
 6. Історія місцевого самоврядування України. Навчальний посібник. – К. ВПЦ АМУ, – 2013., 292 с.
 7. Збірник нормативних документів з організації навчального процесу за кредитно-модульною системою. – К. ВПЦ АМУ, 2012 р. – 60с. (У співавторстві).

 

ПОПОВ ВЯЧЕСЛАВ ЖАНОВИЧ:

 1. Між владою та безвладдям: населення українських міст у 1917-1920 рр.. Монографія .- 2013 р
 2. Пасинки пролетарської революції: робочі міст України в умовах гуманітарної катастрофи 1917-1920 рр. // Грані історії: збірник наук. праць. – Артемівськ: Вид-во ДВНЗ «ДДПУ» ГІІМ, 2018. — Спец. випуск — С. 121 – 127.
 3. Повсякденне життя державних службовців у період національно демократичної революції в Україні (1917-1920 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Історія» — Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. — №  6. – С. 34 – 41. Фахове видання.
 4. Ошукані очікування: повсякденність 1917 р. на сторінках провінційних газет // Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2018. – № 4. – С. 36 – 44. Фахове видання.
 5. Зниження споживчих стандартів у сфері харчування міського населення України в 1917-1920 рр. // Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2019. – № 2. – С. 47 – 53. Фахове видання.
 6. Зародження громадянського суспільства в Україні в період національної революції 1917-1920 рр. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма». – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – м. Дніпро, 2019 р. – С. 348 – 351.
 7. Функціонування приватних навчальних закладів в умовах соціальної кризи в Україні у 1917-1920 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю МАУП «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики». – м. Київ, 2019 р. – С. 57 – 59.
 8. Ностальгія за імперією: австрійські історики про спадщину Габсбургів // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасний світовий порядок: погляд крізь призму Версалю» // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал історичного факультету Донецького національного університету імені В. Стуса. До 20-річчя кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики. – Вінниця, 2019. — № 1 (64). — С. 178–186. Фахове видання.
 9. Втрата соціального статусу мешканцями українських міст в період революції 1917-1921 рр. // ІІІ Таврійські історичні наукові читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2019 р. – С. 21 – 26.

 

ТАРАСЮК ЛАРИСА СЕРГІЇВНА:

 1. Тарасюк Л.С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини: Монографія / Л.С. Тарасюк Л.С. – Київ: АМУ, 2017. – 336 с.
 2. Целостность личности и интеграция в обществе / Л.С. Тарасюк // Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури». –  Дніпро, 2017. – № 1 (16). – С. 43-51.
 3. Осягнення фундаментального відношення світ-людина / Л.С. Тарасюк // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2017. – № 1. – С. 25-31.
 4. Герменевтична методологія у дослідженні проблеми цілісності / Л.С. Тарасюк // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2016. – № 3. – С. 41-47.
 5. Person identity problem: imitation or authenticity (in the context of philosophical anthropology) / Л.С. Тарасюк // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпро. – 2016. – № 9 (137). – С. 143-148.
 6. Цілісність особистості у кореляції з екзистенційними рівнями світогляду / Л.С. Тарасюк // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць. – Київ, 2016. – № 111(8). – С. 221-225.
 7. Андрогінізм та феномен трансценденції / Л.С. Тарасюк // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2016. – № 3 (50). – С. 42-47.
 8. Філософське осмислення музики як шляху до цілісності / Л.С. Тарасюк // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – Одеса, 2016. – № 12. – С. 116-119.
 9. Логос преобразовывает хаос (в контексте философской антропологии) // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – Одеса, 2015. – № 8. – С. 127-130.
 10. Осмысление проблемы целостности через категории «часть» и «целое» / Л.С. Тарасюк // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111). – С. 16-20.
 11. Проблема сучасної етики спілкування в контексті метаантропології / Л.С. Тарасюк // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць. – Київ, 2014. – № 85 (6). – С. 184-187.
 12. Цілісність і зіпсованість людини як моральна проблема / Л.С. Тарасюк // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць. – Київ, 2013. – № 76 (9). – С. 188-190.
 13. Феномен целостности как философско-антропологическая проблема / Л.С. Тарасюк // Научная перспектива: научно-аналитический журнал. – Уфа: Изд-во ООО «Инфинити». – 2013. – № 11 (45). – С. 76-78.

 

 

КУДРЯ ІГОР ГЕОРГІЙОВИЧ:

 1. Modernization of the Paradigm of the Social State on the Example of the Countries of Eastern Europe During 2010-2019 / Olha P. Antipova, Iryna O. Dmytryk, Vita M. Surzhenko, Larysa S. Tarasiuk. – European Journal of Sustainable Development (2021), Volume 10, № 1, pp. 612- (БД Scopus).
 2. National security policy: Changing priorities in the face of the COVID-19 threat / Petro P. Pidyukov, Alexander G. Kolb, Oleh V. Batiuk, Larysa S. Tarasiuk. – Cuestiones Políticas (2021), (БД Web of Science).
 3. Racial and Religious Determinants of Terrorism in Western Europe / Kostyantyn B. Marysyuk, Mykhailo V. Huzela, Nataliia D. Slotvinska, Ivo Svoboda. – Cuestiones Políticas (2021), Vol. 39 Núm. 71, 44-61. (БД Web of Science).
 4. Філософія медицини Стародавнього Китаю. International scientific conference «Scholarty disputes in philosophy, sociology, political science, and history amidst globalization and digitalization»: conference proceedings (Desember 28-29, 2021.Venice, Italy). Riga, Latvia: «Baltija Publisjhing», 2021. – С. 112 – 116.
 5. Historiosophy: Between Eschatology, Messianism and Poetry. Leading tendencies in humanities: philosophical, historical and political contexts: collective monograph / Y. Horiunova, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, V. Z. Popov, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P. 46-66. (Провідне наукове електронне видання іноземної держави)
 6. Philosophy of History: Tradition and Contemporary Trends. Theoretical and practical aspects of the development of modern historical science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: collective monograph / Y. Horiunova, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, Yu. M.Malchyn, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P. 41-64. (Провідне наукове електронне видання іноземної держави)
 7. The formative Role of the Chinese Philosophical and Ethical ideas in the Culture of the East Asian Region. Historical and philosophical analysis of cultural civilization process: collective monograph / L. S. Tarasiuk, V. Yu. Chekanov, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P. 60-78.
 8. Культура доби бароко: структурно-функціональний аналіз. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Вип. 27. Том 6. C. 8 – 12.
 9. Історична географія Африки: постколоніальні студії. Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2020. Том 31 (70) № 1. – С. 103 – 109.
 10. Феномен магії: історико-компаративістський аналіз. Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2020. Том 31 (70) № 2. – С. 39 – 45.
 11. Кримінальна ситуація в українських містах у 1917-1918 рр. на сторінках щоденних газет // Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2021. – № 2. – С. 48 – 55.
 12. Повсякденне життя киян у 1919 році у щоденниках сучасників // Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2020. – № 3. – С. 77 – 83.
 13. Демографічні диспропорції у міському населенні України після революції 1917 – 1920 рр. // Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2020. – № 4. – С. 56 – 61.
 14. Зниження споживчих стандартів у сфері харчування міського населення України в 1917-1920 рр. // Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2019. – № 2. – С. 47 – 53.
 15. Ностальгія за імперією: австрійські історики про спадщину Габсбургів // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал історичного факультету Донецького національного університету імені В. Стуса. – Вінниця, 2019. — № 1 (64). — С. 178–186.
 16. Security of urban population safety in the conditions of crisis of the law enforcement system in Ukraine in 1917-1920 // Theoretical and practical aspects of the development of modern historical science: the experience of European countries and prospects for Ukraine. Collective monograph. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – s. 82 – 104.
 17. Civilizational choice of Ukraine in 1917-1920: reasons and implications // Historical and philosophical analysis of cultural civilization process. Collective monograph. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – s. 102 – 123.
 18. Tragic and comic in the everyday life of the urban population of Ukraine in 1917-1920 // Leading tendencies in humanities: philosophical, historical and political contexts. Collective monograph. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – s. 67 – 90.
 19. Пасинки пролетарської революції: робочі міст України в умовах гуманітарної катастрофи 1917-1920 рр. // Грані історії: зб. наук. праць. – Артемівськ: Вид-во ДВНЗ «ДДПУ» ГІІМ, 2018. — С. 121 – 127.
 20. Повсякденне життя державних службовців у період національно демократичної революції в Україні (1917-1920 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Історія» — Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. — № – С. 34 – 41.
 21. Ошукані очікування: повсякденність 1917 р. на сторінках провінційних газет // Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2018. – № 4. – С. 36 – 44.
 22. Практична філософія конфуціанства. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 22. Том 1. C. 12– 15.
 23. Політична теорія легізму. Наукові записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія». – Київ: ТНУ, 2018. Том 29 (68) № 3. – С. 62 – 66.
 24. Між двох вогнів: міські обивателі в умовах бойових дій громадянської війни 1917-1920 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. — Вип. 48. – C. 105 – 110.

 

 

ГОРЮНОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА:

 1. Land policy of the Soviet government in Crimea in 1920`s. // Theoretical and practical aspects of the development of modern historical science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: collective monograph / Y. Horiunova, V.G. Kosmyna, I.G. Kudrya, Yu. M. Malchyn, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P.2-20.
 2. Features of memorial policy in Crimea in the context of Russian annexation // Leading tendencies in humanities: philosophical, historical and political context: collective monograph / Y. Horiunova, V.G. Kosmyna, I.G. Kudrya, V.Z. Popov, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P. 5-25.
 3. Geopolitical and geo-economic changes in the Black Sea Region after the annexation of Crimea // Historical and philosophical analysis of cultural civilization process: collective monograph / L.S. Tarasiuk, V.Yu. Chekanov, V.G. Kosmyna, I.G. Kudrya, Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P.124-142.
 4. Євроінтеграція: навч. посіб. для студентів ВНЗ (з грифом МОН). – Київ: «Академвидав», 2013- 224 с.
 5. Заочні методи групових експертних оцінок:[підручник під грифом МОН України / під ред. О.А. Габріеляна]. – К.: «Академія», 2012. – С. 108-118;
 6. Метод фокус-груп у політології:[підручник під грифом МОН України / під ред. О.А. Габріеляна]. – К.: «Академія», 2012.- С. 125-149.
 7. Russian militarization of Crimea as a treat to the security of the European Union // Політичне життя. №1 (2019). С.74-78. Фахове видання з політичних наук.
 8. Економіка окупованого Криму // Аналітичний часопис «Чорноморська безпека». №1(33). 2019. С.45-51.
 9. Російська анексія Криму та політика Європейського Союзу // Україна-Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ. Луцьк, Терен, 2019. С.
 10. Політика Європейського Союзу щодо центральноазіатських республік // Панорама політологічних студій. – 2013. – №10. – С. 15-20.
 11. Популізм. Націонал-большевизм // Політична енциклопедія, Київ: «Парламентське видавництво», 2012. – С.334; 512.
 12. Європейський Союз і «заморожені конфлікти» на Південному Кавказі // Панорама політологічних студій. – 2012. – №8, С. 52-58.
 13. Інституціалізація спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС у контексті положень Лісабонського договору // Гілея. Зб.наук.праць. – 2012 – Вип. 59. – С.755-760

 

ТИМОШЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ:

 1. Political parties in the formation and implementation of state policy of Ukraine / Політичні партії у формуванні та реалізації державної політики України. VII Міжнародна науково-практична конференція «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH», 2021. Мюнхен, Німеччина;
 2. National values and ideals as a ideological basis of the strategy of humanitarian development of the state / Національні цінності та ідеали як світоглядна основа стратегії гуманітарного розвитку держави. VI Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS», 2021. Рим, Італія;
 3. Features of the modern British party system and its democratization / Особливості сучасної партійної системи Великобританії та її демократизація. VI Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» 2021. Рим, Італія.
 4. Теологічна антропологія і відкриті питання Грецької духовної традиції. Theological anthropology: open questions of the Greek spiritual tradition. «Astra Salvensis» Supplement (1-st quartile SCOPUS, Romania) no.1, 2020. – 25-36 p.
 5. Конфігурація сил в Чорному морі після російської анексії Криму. Вісник НТНУ КПІ. Політологія. Соціологія. Право. №1 (49). 2021. С.55-59 (фахове видання).
 6. Імперський контекст російської меморіальної політики в анексованому Криму. Intermarium: історія, культура, політика. №9. 2021. С. 209-222.
 7. Трансформація кримської ідентичності в умовах російської окупації півострова (2014-2021 рр.). Politicus. №5. 2021. С. 23-27.
 8. Азовське море в посткримській реальності: виклики та загрози. Глобальний та регіональний виміри міжнародної безпеки: колективна монографія. Львів, 2020. С. 161-169.
 9. Санкції США та ЄС проти Російської Федерації як інструмент деокупації Криму. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. № 29. С 169-175 //Методи впливу на людську свідомість та суспільну мораль. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє» м. Київ, 4-5 травня 2018 р.
 10. Духовні орієнтири – складові українського менталітету. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє» м. Київ, 3-4 травня 2019 р. 58-62 с.
 11. Формування культури критичної лояльності та громадянська соціалізація особистості. Міжнародна науково-практична конференція «розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності» м. Одеса, 10-11 травня 2019 р. 72-77 с.
 12. Аспекти культурно-просвітницької ролі українського православ’я. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації» м. Львів, Україна 24-25 травня 2019 р. 32-37 с.
 13. The historical determinacy of morality. Theoretical and practical aspects development of modern historical science: the experience of European countries and prospects for Ukraine. Collective monograph. etc. – Lviv-Toran: Liha-Pres, 2019. – 254 s. 165-185 p.
 14. Main factors of strengthening the role of moral principles in Ukrainian society. Historical and philosophical analysis of cultural civilization process. Collective monograph. – Lviv-Toran: Liha-Pres, 2019. – 168 s. 143-160 p.
 15. Morality as a specific form of human activity motivation. Leading tendencies in humanities: philosophical, historical and political contexts. Collective monograph. etc. – Lviv-Toran: Liha-Pres, 2019. – 180 s. 133-152 p.
 16. Громадянське суспільство та особливості його формування в сучасній Україні // “Дні науки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського”, квітень 2017 р.
 17. Демократично-національні цінності як головний елемент політичної культури // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 11. – К.: Дипломатична академія, 2007.
 18. Основні чинники зміцнення ролі моральних засад в українському суспільстві. // Альманах. – К.: Дипломатична академія, 2005. – С. 212-220.
 19. Механізми впливу недержавних організацій на державні структури в контексті формування громадянського суспільства в Україні. // Альманах. – К.: Дипломатична академія, 2005. – С. 157-165.
 20. Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2004. – 172с.
 21. Концепція толерантності Дж. Локка в контексті формування етичної моделі західної цивілізації. // Політологічний вісник №11. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2002. С.28–34.
 22. Співвідношення індивідуального і загального в матеріалістичній парадигмі утилітаризму. // Політологічний вісник №12. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2002. С.22–30.
 23. Деякі аспекту впливу гуманізму на політичну діяльність. // Філософія. Антропологія. Екологія. Інститут філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди. Київ, 2001. С.318–324.

 

ЧЕКАНОВ ВСЕВОЛОД ЮРІЙОВИЧ

 1. The formatting of Space and Time in Totalitarian Historical Discourse: On the Example of Soviet Historiography // Analele Universitatii din Craiova. Istorie. – 2021. – Anul XXVI. – Nr. 2 (40). – P. 89–99. (видання у наукометричній базі SCOPUS).
 2. “Generalizing cognition” and monographic research of the past: options of interaction (on the example of Byzantinistic studies in Kyiv University in the end of XIX – early XX century) // Historical and philosophical analysis of cultural civilization process. – Lviv – Torun: Liha-Press, 2019. – P. 21–40. (видання у наукометричній базі SENSE).
 3. До питання про особливості середньовічних історичних хронік // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія “Історичні науки”. – 2021. – Т. 32 (71). – № 1. – С. 185–190. (фахове видання).
 4. Творення елліністичного світу як історичного простору (деякі композиційні прийоми Й.Г. Дройзена) // Zaporizhzhia Historical Review. – 2021. – Vol. 5 (57). – C. 21–26. (фахове видання).
 5. Історичний простір у зображенні науково-популярної кінодокументалістики // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія “Історичні науки”. – 2020. – Т. 31 (70). – № 4. – С. 248–253. (фахове видання).
 6. Географічний та хронологічний розподіл історичного матеріалу в романтичній історіографії ХІХ ст. (на прикладі “Французької революції” Т. Карлайла) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія “Історичні науки”. – 2020. – Т. 31 (70). – № 3. – С. 196–202. (фахове видання).
 7. Просторово-часові структури в історичному дискурсі // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія “Історичні науки”. – 2020. – Т. 31 (70). – № 1. – С. 124–128. (фахове видання).
 8. Питання про транспарентність авторитарного політичного режиму: пострадянський та світовий досвід // Гілея. Науковий вісник. – 2016. – Вип. 105 (2). – С. 330–333. (фахове видання).
 9. Зміни у сприйнятті фашизму і анти фашизму в сучасній політичній культурі Російської Федерації // Гілея. Науковий вісник. – 2016. – Вип. 106 (3). – С. 153–157. (фахове видання).
 10. “Безвременье” в массовом и историческом сознании // Гілея. Науковий вісник. – 2018. – Вип. 128 (1). – С. 84–87. (фахове видання).
 11. Зміни у сприйнятті фашизму і анти фашизму в сучасній політичній культурі Російської Федерації // Гілея. Науковий вісник. – 2016. – Вип. 106 (3). – С. 153–157. (фахове видання).
 12. Формування наукового дискурсу політології міжнародних відносин // Гілея. Науковий вісник. – 2015. – Вип. 93 (2). – С. 328–331. (фахове видання).
 13. Зміни в дослідній парадигмі міжнародної науки // Гілея. Науковий вісник. – 2015. – Вип. 94 (3). – С. 383–387. (фахове видання).
 14. Відображення торговельно-економічного та господарського життя пізньої Римської та Візантійської імперій в науковому доробку істориків Київського університету св. Володимира (кінець XIX – початок ХХ ст.) // Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю НУХТ “Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчової промисловості”,. – К.: НУХТ, 2014. – С. 10.
 15. Функції теорії міжнародних відносин // Гілея. Науковий вісник. – 2013. – Вип. 79 (12). – С. 303–305. (фахове видання).
 16. Категорія історичного часу в сучасній науковій медієвістиці // Університет. – 2012. – № 5–6. – С. 66–73. (фахове видання).
 17. Статичні і динамічні об’єкти в науково-історичному дослідженні // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2010. – Т. 20. – С. 517–528. (фахове видання)

 

ЧИРКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ:

 1. Німецька національна меншина в Україні: етнополітичні та соціально-економічні процеси в умовах радянської політичної системи (перша половина ХХ століття): Монографія / Богдан Володимирович Чирко. – К.: АМУ, 2016. – 248 с.
 2. Німецька національна меншина в Україні: етнополітичні та соціально-економічні процеси в умовах радянського політичної системи (перша половина ХХ століття): ): Монографія / Богдан Володимирович Чирко. Вид.2-ге, – К.: АМУ, 2015. – 368 с.
 3. Структура спеціалізованих органів радянської влади та організація їхньої роботи із запровадження українізації та забезпечення запитів національних меншин України (1920 – початок 1930–х років) / Богдан Володимирович Чирко // Гілея: [наук. вісник., зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К.: Вид-во «Гілея». – 2016. – № 111 (8). – С. 48–53.
 4. Репресивна політика радянської влади щодо німецької етнчної групи України в умовах сталінського тоталітарного режиму (1920-ті –1930-ті роки) / Богдан Володимирович Чирко // Гілея: [наук. вісник., зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К.: Вид-во «Гілея». – 2016. – № 112 (9). – С. 42–47.
 5. Заходи Радянської влади України щодо запровадження освіти німецькою мовою та організації роботи німецьких культурно-просвітніх установ (1920-ті – 1930-ті роки) / Богдан Володимирович Чирко // Гілея: [наук. вісник., зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К.: Вид-во «Гілея». – 2016. – № 114 (11). С. 54–59.
 6. Становище німецьких та менонітських етноконфесійних громад в Україні  (1920 – 1930-ті роки) / Богдан Володимирович Чирко // Університет. – 2015. – № 2–6. – С. 48–59.
 7. Ставлення радянської влади до еміграційного руху німецького та менонітського населення України. 1920-ті роки Богдан Володимирович Чирко // Університет. – 2014. – № 1–6. – С. 65–77.
 8. Особливості запровадження податкової політики в німецьких та менонітських колоніях України в 20–30-ті роки ХХ століття / Богдан Володимирович Чирко // Вопросы германской истории. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 132–146.
 9. Соціально-економічні причини та наслідки голоду 1921–1923 років в німецьких сільськогосподарських колоніях України / Б. Б. Драмарецький, Б. В. Чирко // Університет. – 2013. – №. 1. – С. 80–89.
 10. Іноземна допомога голодуючим німецьким колоніям України. 1921–1923 роки Б. Б. Драмарецький, Б. В. Чирко // Університет. – 2013. – № 2. – С. 66–84.
 11. Соціальне становище німецької етнічної меншини в добу Української національно-демократичної революції та Громадянської війни / Богдан Володимирович Чирко // Університет. – № 1.– 2012. – С. 21–30.
 12. Специфіка діяльності та ставлення органів влади до німецьких національних кооперативних організацій / Богдан Володимирович Чирко // Вопросы германской истории. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 137–149.

 

ЧУМАК ВАСИЛЬ АРСЕНОВИЧ:

 1. Історія місцевого самоврядування України: навчальний посібник для слухачів Університетів «Третього віку»//Автори-укладачі Мальчин Ю.М., Чумак В.А./Під загальним ред. Сполбер Д., Горбового А.Ю., Халецької А.А. – Вид. 3-тє – К. ВПЦ АМУ, 2017. – 88 с. (У співавторстві).
 2. Історія місцевого самоврядування України: навчальний посібник /  Мальчин Ю.М., Чумак В.А. – Вид. 2-ге, доповнене – К.: ВПЦ АМУ, 2015. – 298 с. (У співавторстві).
 3. Наукові записки Тарійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історія».- Київ, ТНУ, 2018, №1,2. 4 с.
 4. Україна і Крим: спільність історичної долі: монографія / Чумак В.А. – Вид. 2-ге, перероблене й доповнене. – К.: ВПЦ АМУ, 2013. – 180с.
 5. Історія місцевого самоврядування України: навчальний посібник. – К.: ВПЦ АМУ, 2013. – 292 с. (У співавторстві).
 6. Історія України. Українська національна революція і становлення державності українського народу (1648 – кінець XVIII ст.): Навчальний посібник. /  Укладач Ю.М. Мальчин, В.І. Червінський, В.А. Чумак. – К.: ВПЦ АМУ, 2012. – 57с. (У співавторстві).
 7. «Кримська карта» у Харківській угоді./В.А. Чумак // Актуальні проблеми регіонального управляння та місцевого самоврядування: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (08.04.2011) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: ВПЦ АМУ, у 2-х частинах, 42, 2011. – с. 374-377.
 8. Полково-сотенний устрій в Україні: погляд із сьогодення. / В.А. Чумак // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К. Присяжнюкка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: ВПЦ АМУ, у 2-х частинах, 4.2, 2010. – с. 405 – 408.
 9. Етнополітичні процеси в АР Крим другої половини 80-х років ХХ ст..
 10. Українсько-російські відносини в євроатлантлантичному вимірі/ Чумак В.А./ Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 74. Част.1 ( у двох частинах).- К.: Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008р. – с. 41-45.
 11. Історія України. Україна в роки Другої Світової і Великої Вітчизняної воєн (1939-1945): Навчальний посібник. / Укладач Ю.М. Мальчин, В.А. Чумак. – К.: ВПЦ АМУ, 2008. – 27с.

 

ШАПОВАЛОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

 1. Lydmila Kryatova, Vera Darinskaya, Gulzira Bekniyazova, Igor Prykhodko, Alla Shapovalova Improving the model of increasing the quality of auditing servives // Academyof Accounting and Financial Studies Journal (Print ISSN:1096-3685; Online ISSN: 1528-2635) Research Article: 2019 Vol: 23 Issue: 2 / SCOPUS /
 2. Shapovalova, I. Madiar. Lobbyism in the politics of Ukraine // Тнe III International scientific and practical conference “Theory, science and practice” (October 05-08, 2020). Tokyo, Japan 2020. 450 p. – Р. 354-357
 3. GR, PR та лобізм – нові виклики демократичних інституцій в Україні / Shapovalova A. // Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October  26, 2018 / Leipzig: Baltija Publishing. – P. 112-114.
 4. PR та публічне управління в контексті громадянського суспільства / А. Шаповалова // II International Conference «Innovative Technologies in Scienceand Education. European Experience». November 12-15, 2018. Helsinki, Finland. P. 202-205. / ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. – Дніпро-Гельсінки, 2018. – 484 с.
 5. Tetyana Batrakova, Oleg Gelikh, Alla Shapovalova Socially responsible development strategies of the leading regional enterprises // Advancesin Social Science, Education and Humanities Research. – Volume 217. (ICSEAL 2018). Prague, CZECH REPUBLIC. Atlantis Press. – 2018. – Р. 102-109.
 6. Публічний прояв самоврядної влади України в контексті глобалізаційних процесів / Shapovalova A.  // Proceedings of the International Scientific Conference «Modern Methodology of Science and Education» (September 18, 2017, Warsaw, Poland) Vol.1, PS Global S. Z O.O., Warsaw, Poland, 2017. – Р. 57-61.

 

ДОЦЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

 1. Міф про походження і обраність в історичній пам’яті народу та його вплив на подолання постколоніального синдрому // Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: Монографія. Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. С. 114-125.
 2. Об’єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.): Монографія / В.О. Доценко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 234 с.
 3. Самодержавна монархія Великого князівства Московського у другій половині ХV – на початку ХVІ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Т. 30: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. 466 с. С.29-38.
 4. Пантелеймон Куліш і «єврейське питання» в середині ХІХ ст. // Українознавчий альманах. Т 25. – 2019. С. 60-66.
 5. Московський міф про походження та обраність і формування нового владного конструкту в ХV – ХVІІ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Т. 29: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. 288 с. С.130-139.
 6. Польські середньовічні історичні міфи та їх роль у політичному житті польської держави Х – ХVІІ ст. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «історичні науки». – 2018. – Том 29 (89). №2. – С. 41-45.
 7. Формування на початку ХХ ст. антидемократичних ідеологем розуміння суспільства, держави та права / В.О. Доценко // Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип.1(5). – С. 11-15.
 8. Вплив християнства на державно-правовий розвиток Київської Русі: історіографія питання / В.О. Доценко // Вісник аграрної історії. – 2016. – №18. – С.9-14.
 9. Реформи Данила Романовича і піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст.  / І.О. Доценко // Емінак: науковий щоквартальник. – №2 (18)  квітень-червень. Т.1. 2017. – С. 5-9.
 1. Данило Галицький і вибір цивілізаційно-державницького напрямку розвитку України-Руси / В.О. Доценко  // Емінак: науковий щоквартальник. – №1 (17)  січень-березень. Т.3. 2017. – С. 5-11.
 2. Вибір цивілізаційно-державницького напрямку розвитку руськими князями в середині ХІІІ ст. / В.О. Доценко, В.О. Сердюк // Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип.2-3 (6-7). – С. 20-28.
 3. Вплив історичної пам’яті на подолання постколоніального синдрому сучасними українцями // Українознавчий альманах. – 2017. – Вип.22. – С. 36-40.
 4. Репресії проти учасників єврейського аграрного руху другої половини 1930-х рр. в Україні  / В.О. Доценко //  Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 47. – С.132-136.
 5. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі громадського руху в процесах консолідації українства кінця ХІХ – середини ХХ ст. / В.О. Доценко // Українознавчий альманах. – 2016. – №19. – С.25-28.
 6. Державницька діяльність Миколи Скрипника у 1920-ті рр. / В.О. Доценко // Емінак: науковий щоквартальник. – №3 (15) квітень-червень. Т.3. 2016. – С. 38-43.
 7. Використання періодичної преси при здійсненні пропаганди в Україні 1920-х – 1930-х рр.. / В.О. Доценко // Емінак: науковий щоквартальник. – №3 (15) квітень-червень. Т.1. 2016. – С. 57-62.
 8. Формування в Україні представницьких органів радянської державності в 1917 – початок 1920-х рр.. / В.О. Доценко, Н.С. Костенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія право. Збірник наукових праць. – 2016. – №39. – Т.1. – С. 7-11.
 9. Взаємодія православного духовенства та світської влади у процесі звеличення князівської влади на Русі / В.О. Доценко // Емінак: науковий щоквартальник. – №2 (14) квітень-червень. Т.1. 2016. – С. 5-9.
 10. Співпраця американських єврейських добровільних товариств та українських більшовиків з подолання наслідків голоду 1921-1923 рр. в Україні / В.О. Доценко // Американська історія та політика. – 2016. – №1. – С. 57-63.

 

КУЦ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ:

 1. “Астрономія навпаки” – Філософія космосу! / Віктор Куц // Від посмішки Джоконди до посмішки Гагаріна (до 50-річчя від дня польоту в космос Ю.О.Гагаріна): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (07 квітня 2011 р., м. Київ) . – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 228с. – С. 115.
 2. Співвідношення науки і моралі: соціально-філософський аспект / Віктор Куц // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць: Педагогіка. Психологія. Філософія.. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 20. – 592с. – С. 551-555.
 3. Основа і сутність творчості / Віктор Куц // Творчість як основний ресурс відродження України: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2011 р., м. Київ). – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 292с. – С. 138.
 4. Ідеали та ідоли, або: не сотвори собі кумира / Віктор Куц // Ильенковские чтения – 2010. Нет ничего практичнее хорошей теории: Материалы ХІІ Международной конференции (13-14 мая 2010 г. Киев). – К.: НТУУ “КПИ”, 2010. – 420с. – С. 216-217.
 5. Естетичне у процесі наукового пізнання / Віктор Куц // Природничо-географічний вісник: Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. ІІІ. – 252с. – С. 202-213.
 6. Проблеми війни і миру: Недопущення самознищення земної цивілізації – основний імператив сучасності / Віктор Куц // Марксизм та сучасність: контури прийдешнього у працях Ф.Енгельса. (до 190-річчя від дня народження Фрідріха Енгельса): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 листопада 2010 р., м. Київ. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 344с. – С. 164-166.
 7. Наукова діяльність і норми моралі / Віктор Куц // Природничо-географічний вісник: Збірник наукових праць.– К.: Міленіум, 2009. – Вип. ІІ. – 122с. – С. 9-16.
 8. Практика як елемент творчості Віктор Куц // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка.: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2009. – № 2(26). – 168с. – С. 29-33.
 9. Григорій Сковорода – філософ і мандрівник / Віктор Куц // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2009. – 340с. – С. 203-205.
 10. Практика – феномен творчості / Віктор Куц // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка.: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2009. – № 3(27). – Ч.1. – 168с. – С. 29-34.
 11. Естетичне ставлення до праці: Проблеми і вирішення / Віктор Куц // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : Збірник наукових праць: Педагогіка. Психологія. Філософія.. – Переяслав-Хмельницький: ФОП В.М.Гавришенко, 2009. – Вип. 18. – 388с. – С. 319-324.
 12. Етичні та естетичні засади творчості Т.Г.Шевченка / Віктор Куц // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. /. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2008. – 342с. – С. 226-229.
 13. Праця і розвиток особистості / Віктор Куц // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка.: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2008. – № 2(23). – 150с. – С. 23-26.
 14. Григорій Сковорода про роль праці у розвитку особистості / Віктор Куц // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка.: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2008. – № 3(24). – 226с. – С. 39-42.
 15. Матеріалізм і емпіріокритицизм – ревізія псевдонаукових поглядів / Віктор Куц // “Матеріалізм і емпіріокритицизм” – шедевр світової філософської думки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 244с. – С.127-129.
 16. Соціальна робота в громаді / Віктор Куц // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції./. – К.: ІВЦ  “Політехніка”, 2008. – 231с. – С.45-46.
 17. Екологічна спрямованість туризму / Віктор Куц // Регіональні особливості розвитку оздоровчо-спортивного туризму та краєзнавчої роботи: Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної студентської конференції. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2007. – 192с. – С. 108-112.
 18. Григорій Сковорода – вчитель “сродної” праці і досягнення щастя / Віктор Куц // Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність: Матеріали Переяслав-Хмельницьких Х-ХІІ Сковородинівських читань. /– Тернопіль: Астон, 2007. – 448с. – С. 116-121.
 19. Праця як естетична категорія у творчості Григорія Сковороди / Віктор Куц // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності: Матеріали ХІІІ Сковородинівських читань: У 2 книгах.. – К.: Міленіум, 2007. – Кн.2. – 312с. – С. 80-86.
 20. Філософські аспекти туризму / Віктор Куц // Регіональні особливості розвитку спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавчої роботи: Матеріали І міжвузівської науково-практичної студентської конференції. – Переяслав-Хмельницький: ПП Карпук С.В., 2006. – 140с. – С.65-74.
 21. Філософські аспекти туризму / Віктор Куц // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Тернопіль: Астон, 2006. – 426с. – С.83-91.
 22. Естетичні цінності особистості / Віктор Куц // Матеріали щорічного науково-методологічного семінару аспірантів і здобувачів ДВНЗ “ПХДПУ імені Григорія Сковороди” 29 березня 2006 року. – Переяслав-Хмельницький, 2006.
 23. Філософські та естетичні погляди Михайла Максимовича / Іван Стогній, Віктор Куц // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого): Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.. – К.: Просвіта, 2005. – 412с. – С.327-330.
 24. Проблеми естетичного ставлення до праці / Віктор Куц // Матеріали щорічного науково-методологічного семінару аспірантів і здобувачів ДВНЗ “ПХДПУ імені Григорія Сковороди” 29 березня 2005 року. – Переяслав-Хмельницький, 2005.
 25. Універсальність процесу праці / Віктор Куц // Матеріали щорічного науково-методологічного семінару аспірантів і здобувачів ДВНЗ “ПХДПУ імені Григорія Сковороди” 29 березня 2004 року. – Переяслав-Хмельницький, 2004.

ПРЕДЕЄЇНА МАРІЯ ЮРІЇВНА:

 1. Почему я вернулась к Марксу: Антиномии самоотчуждённой деятельности. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 240 с. (Размышляя о марксизме. № 164). – Издательство URSS.
 2. Surrealism at the service of revolution – revolution as a scandal of exposure // Theoretical and practical aspects of the development of modern historical science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: collective monograph / Y. Horiunova, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, Yu. M. Malchyn, etc. – Lviv – Torun: Liha-Press, 2019. – S. 105-126.
 3. The experience of time (repetition) in history // Historical and philosophical analysis of cultural civilization process: collective monograph / L. S. Tarasiuk, V. Yu. Chekanov, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, etc. – Lviv – Torun: Liha-Press, 2019. – S. 79-101.
 4. What is philosophy? // Leading tendencies in humanities: philosophical, historical and political contexts: collective monograph / Y. Horiunova, V. G. Kosmyna, I. G. Kudrya, V. Z. Popov, etc. – Lviv – Torun: Liha-Press, 2019. – S. 91-110.
 5. Критика субъекта у Людвига Фейербаха: к вопросу о Просвещении // Грані: науково-теоретичний альманах. – Дніпро: Видавництво «Грані», 2021. – Том 24. – № 10. – С. 5 – 12
 6. Тридцатилетняя война и её роль в генезисе нововременной рациональности // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Том 32 (71). – № 1. – С. 140-145.
 7. Литературные истоки нововременной рациональности (на материале «Дон Кихота») // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Серія «Філософія». Випуск 41. – С. 298-312.
 8. Должен ли быть автор? К генезису «смерти автора» // Наукове пізнання: методологія та технологія. Науковий журнал. Засновник Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 1 (45) 2020 – С. 142-148.
 9. Роль греческой трагедии в рефлексиях над законами истории: по мотивам Французской революции и «Феноменологии духа» Гегеля // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Том 31 (70). – № 1. – С. 81-86.
 10. Образ и изображение: по мотивам «Истории (ий) кино» Жан-Люка Годара // Гілея: науковий вісник. – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; ВГО Українська академія наук; Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 152 (№ 1). – С. 180 – 184.
 11. К истории изданий, переводов и интерпретаций Гёльдерлина (История как универсальный язык) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – Київ: ТНУ, 2019. – Том 30 (69). – № 3. – С. 133-142.
 12. За кулисами «Феноменологии духа»: к генезису понятий Entäußerung и Entfremdung (Заметки о Великой Французской революции) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – Київ: ТНУ, 2019. – Том 30 (69). – № 1. – С. 56-61.
 13. Motives of Postmodern in Hellenistic Philosophy (Alienation and Formational Crisis on the example of Cynicism) // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Львів, 2018. – Випуск 16. – С. 58-65
 14. К реконструкции антиномий // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса, 2018. – № 21. – С. 76-80
 15. Должна ли философия быть массовой // Філософія освіти. Philosophy of Education. – К., 2017. – № 1(20). – С. 246-256
 16. Закон как элемент природного, социального и идеального бытия [Текст] / М. Ю. Предеина // European Social Science Journal. – 2013. – № 2. – С. 8-16/