Наукова робота кафедри (епп)

Головними пріоритетами роботи кафедри є дослідження вдосконалення механізму економічного розвитку в контексті формування нової цивілізаційної моделі України,  актуальних тенденцій розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства, розробки системи управління відтворенням біологічного потенціалу національного багатства України.

 

Науково-дослідна робота кафедри економіки,  підприємництва та природокористування спрямована на реалізацію таких основних завдань:

 

– надання посильної інтелектуальної й матеріальної допомоги молодій Українській державі у формуванні реалістичної, прагматичної та ефективної політики у сфері наукової, науково-технічної та освітньої діяльності;

– досягнення європейського та світового рівнів фундаментальних і прикладних досліджень;

– розробка наукових концепцій, оцінок і прогнозів соціально-економічного розвитку держави;

– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

– сприяння подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технічний і соціально-культурний простір.

 

Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри:

 

– еколого-економічні аспекти ресурсокористування та охорони навколишнього середовища;

– екологічна політика в умовах модернізації господарюючих суб’єктів;

– оцінка можливостей переходу до сталого природокористування;

– формування та реалізація організаційно-економічного механізму екологічного підприємництва;

– сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

– новітні технології в галузі туризму та готельно-ресторанному бізнесі;

– планування та прогнозування діяльності підприємств в галузі туризму;

– стратегічне управління розвитком підприємств торгівлі та сфери послуг;

– перспективи залучення прямого інвестування у формуванні конкурентоспро-можності підприємства;

– економіка і управління підприємствами на ринку товарів і послуг;

– формування стратегічного потенціалу торгового підприємства.

 

Основні наукові результати висвітлені в монографіях, підручниках та навчальних посібниках.  Серед них:

 

Монографії

 

Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, механізми державного управління: Монографія/С.В. Сімак–Київ: АМУ, 2016.– 392 с.

 

Петровська І.О.,  Бойченко Е.Б. Реформації соціально-економічного розвитку України. – Монографія // За ред. д. н. з держ. упр., доц. Горника В.Г., д.е.н., проф. Корнєєва В.В., д.е.н., проф. Царенко О.В. – К.: Видавничій дім «Геьветика», 2018. – 452 с.(у співавторстві)

 

Жук В.П. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / О. І. Дацій [та ін.]. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – 235 с. (гриф МОН) (у співавторстві).

 

Овсюк Н.В.Бухгалтерський облік, аналіз і контроль виплат працівникам: проблеми обліково-аналітичного забезпечення [Текст] : монографія / Н. В. Овсюк ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2015

 

Бойченко Е. Б.Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики : монографія / Еліна Борисівна Бойченко, НАН України. Ін-т економ.-правових досліджень.– Київ : Хай-Тек Прес, 2015.– 471 с.

 

Качала Т.М Територіально-функціональна організація соціального комплексу регіону (на прикладі житлово-комунального господарства) [Текст] : монографія / Т. М. Качала [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. М. Качали ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 576 с.

 

О.Г., Ладонько Л. С. Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах : монографія / Л.С. Ладонько, О.Г. О. О. Андросенко [та ін.] // Інноваційна спроможність регіонів у контексті розкриття внутрішнього потенціалу розвитку. Монографія за наук. ред. д.е.н., проф. Маргасової В. Г. Київ, 2018. – С.-180 ( у співавторстві)

 

Науково-дослідна робота

 

Сімак С.В. Перспективи залучення прямого інвестування у формуванні конкурентоспро-можності підприємства, затв.: прот.№ 6 від 25.01.2016 р. засід. каф. економіки підприємства та підприємництва.

 

Івашків Ю.Д. Перспективи залучення прямого інвестування у формуванні конкурентоспроможності підприємства, затв.: прот.№ 6 від 25.01.2016 р. засід. кафедри економіки підприємства та підприємництва.

 

Жук В.П. Перспективи залучення прямого інвестування у формуванні конкурентоспро-можності підприємства, затв.: прот.№ 6 від 25.01.2016 р. засід. кафедри економіки підприємства та підприємництва.

 

Зінченко В.М. Перспективи залучення прямого інвестування у формуванні конкурентоспро-можності підприємства, затв.: прот.№ 6 від 25.01.2016 р. засід. кафедри економіки підприємства та підприємництва.

 

Наукові статті

 

Simak S.

Current status of cooperation between state and private sector in public administration in Ukraine / S. Simak // Středoevropskývĕstnĺk pro vĕdu a výzkum (Central European journal for science and research). – Prahа. – NR 15(28) 2016. – P. 17-20.

 

Simak S. Patterns for the development of the institute of state and private partnership inUkraine// Public policy and economic development. Scientific and Practical Journal. – Issue 2 (6). : Petro Mohyla State University, 2014. – Р. 78-82.

 

Gapon S. SRTM-based ecological regionalization of the Crimea Mountains: Following the case of the Carpathians /S. Gapon, I Kruhlov// Forum Carpaticum 2016 “Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive”, 2016, Romania.

 

Петровська І.О., Дармограй В.І. Мотиваційна модель формування іміджу у регіональному готельно-ресторанному бізнесі // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 29 (68). – № 5. – 2018. – С. 86-90.

 

Петровська І.О., Качала Т.І. Значення готельно-ресторанного бізнесу в господарчій системі регіону //Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 29 (68). – № 5. – 2018. С. 54-57.

 

Петровська І.О., Клиновий Д.В.Напрями трансформації системи управління природними ресурсами в умовах децентралізації влади в парадигмі фінансоміки //”Наукові записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського”, Серія “Економіка та управління”, Т.28 (67), № 1, 2017.с.105-114

 

Петровська І.О., Клиновий Д.В.Формування фінансово-економічного механізму проектного управління територіальними природно-господарськими комплексами //Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. С. 61-70

 

Бойченко Е.Б. Методологічне забезпечення програми моніторингу умов життя регіонального соціуму// Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка – 20, Вип.- 1 (1)- 2015. – С. 95-99

 

Івашків Ю.Д. Проблеми та перспективи залучення інозем-них інвестицій в економіку України/ Ю. Д. Івашків // Зб. наук. праць Науковий вісник АМУ: Серія «Економіка». – 2016, Вип. 1-2.– С. 94-100.

 

Качала Т.М., Стадник А.С. Визначення об’єктного поля антикризового державного регулювання банківської системи// Інвестиції: практика та досвід,- 2016, Вип.-21.- с. 106-109.

 

Дармограй В.І., Гаман П.І., Гаман Н.О. Панасюк В.М. Фінансово-управлінський аспект розвитку і функціонування соціальної інфраструктури регіону / В.І. Дармограй, П.І. Гаман, Н.О. Гаман, В.М. Панасюк // Международный научный журнал «Paradigm of knowlege» (№3 (29), 2018), г. Маскат (Королевство Оман) – С. 5-16.

 

Мітал О.Г. Інноваційні послуги як головний чинник зростання продуктивності готельного сектора //«Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 23 Випуск 5 (70) 2018.-С.55-67

 

Мітал О.Г. Фінансове забезпечення розвитку «зеленої» економіки в Україні //Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (19) лютий 2018- с.78-81

 

Жук В.П. Корпоративне планування на прикладі вітчизняних та світових корпорацій / В.П. Жук // Зб. наук. праць Науковий вісник АМУ: Серія «Управління». – 2016, Вип. 4.– С. 62-69.

 

Зінченко В.М. Роль фінансового лізингу в системі модернізації основного капіталу підприємства/ В.М. Зінченко// НТЗ Комунальне господарство міст, серія «Економічні науки», Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2016. – № 120. – С. 41-53.

 

Наукові статті за результатами досліджень викладачів кафедри систематично друкуються у фахових виданнях України, у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus). За результатами досліджень науково-педагогічних працівників кафедри опубліковано близько 370 наукових праць у зарубіжних та вітчизняних виданнях та 16 монографій. Результати наукових здобутків доповідались на більш, ніж 240 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах.

 

Студентська наукова робота. Студенти кафедри, починаючи з ІІІ–ІV курсів, беруть активну участь у міжнародних наукових студентсько-аспірантських конференціях, у тому числі і за кордоном. Кращі наукові студентські роботи публікуються у щорічних  Вісниках університету. Під керівництвом викладачів кафедри до наукової роботи студенти активно проводять дослідницьку діяльність. За останні 2 років студентами написано і опубліковано понад 270 тез виступів на конференціях, понад 20 наукових статей у збірниках студентських наукових робіт, 12 статей у фахових наукових виданнях у співавторстві з викладачами.