Науково-дослідна робота Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування

Навчально-науковим інститутом управління, економіки та природокористування організовано та проведено п’ять  Міжнародних науково-практичних конференцій на тему «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні».


 

Підготовлено та видано 5 збірників матеріалів конференцій:

Проведено 4 науково – практичних конференції:

  • Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях;
  • Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів;
  • Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства;
  • Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін.
  • До сторіччя університету викладачами інституту підготовлено та видано три  колективної монографії:
  • Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти.
  • Реформації соціально-економічного розвитку України;
  • Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою.

Також  взяли участь у підготовці 30 колективних монографій, 3 з яких видані в іноземних виданнях (Австрія, Латвія, Чехія).


 

Укладено договори та меморандуми про співпрацю із установами та організаціями, включаючи договори про практичну підготовку студентів, основними серед яких є:

  • Хмельницький Університет управління та права;
  • Київський державний коледж туризму та готельного господарства;
  • Асоціація «УКРЗОВНІШТРАНС»;
  • Український національний комітет міжнародної торгової палати;
  • Інститут географії НАН України;
  • Національний науково-природничий музей  НАН України;
  • ТОВ «Ресторація Княжий Град»;
  • Київська торгово –промислова палата;
  • Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»; та багато інших.

Угоди з польськими вузами  Варшави і Бєльско Бялой. (три студенти проходили практику).

У квітні  2018 року затверджено та зареєстровано в УкрІНТЕІ наукову тему Навчально-наукового Інституту управління, економіки та природокористування «Сучасні аспекти управління соціально-економічним розвитком України», Державний реєстраційний номер 0118 U 004367, керівник роботи – Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, доцент – директор Навчально-наукового Інституту управління, економіки та природокористування, термін дії теми лютий 2018 року – лютий 2021 року.


 

Виконувалася науково-дослідна робота (НДР) “Розвиток публічного управління в Україні на сучасному етапі державотворення”. Науковий керівник НДР С.О.Кравченко,  термін виконання НДР – 2018 – 2020 роки. У виконанні НДР взяли участь 35 виконавців, серед яких 11 працівників кафедри та 24 студенти й аспіранти.

Також здійснювалася  наукова робота за двома науковими темами:

1) «Розроблення системи планування підготовки фахівців з вищою освітою з метою забезпечення потреб національної економіки», науковий керівник д.е.н., проф. Клименюк М.М.;

2) «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту зовнішньоекономічної діяльності», науковий керівник к.е.н., доц. Іваненко В. В. Результати наукових розробок опубліковано в двох монографіях.

Розроблено та подано до МОН проект наукової роботи молодих вчених за темою «Розвиток сучасних  підприємницьких структур в українських університетах».

Також здійснюється наукова робота за двома науковими темами:

1) «Розвиток гастрономічного туризму в індустрії гостинності України» (термін закінчення теми – січень 2025 року, Державний реєстраційний номер: 0121U108005).

2) НДР “Розвиток механізмів належного урядування в Україні” (№ держреєстрації 0121U100169). В межах НДР Розглянуто теоретичні аспекти належного урядування. Проаналізовано механізмами взаємодії між суспільством і владою в контексті формування належного урядування в Україні та виокремлено чотири групи механізмів за такими рівнями участі громадян: інформаційний, консультаційний, партнерський, громадський контроль. Відповідно  для кожної названої групи розглянуті інституційні механізми та технологічні інструменти з точки зору вітчизняного законодавства та загальноприйнятої зарубіжної і української практики.

Відкрито дві спеціалізовані Вчені Ради за спеціальністю:

–  Економіка Д 52.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

(захищено 9 кандидатів економічних наук та 15 докторів економічних наук )

– К 52.05.11 на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.01 теорія та історія державного управління; 25.00.02 механізми державного управління (захищено 3 кандидатські з державного управління).

Також відбулися засідання 3 разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», на яких успішно захищено 3 дисертації (в тому числі 2 іноземці (ОАЕ).


 

На протязі 2016-2021 року викладачі кафедр  взяли участь у більш як 40 міжнародних науково-практичних конференціях, як в України так і за кордоном (Болгарія, Литва, Польща), опубліковано  більше 100 тез доповідей.

Викладачами підготовлено біля 200 наукових публікацій, в тому числі за 2021 рік у вітчизняних фахових наукових збірниках, а також в закордонних виданнях на іноземній мові включаючи “Scopus” та Web of Science Core Collection.

Професорсько-викладацький склад інституту підготував (оновив) та затвердив біля 148 навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.

В інституті здійснюється підготовки 20 аспірантів, серед яких 3 іноземних громадянина.

Викладачі були офіційними опонентами – 30 здобувачів на присудження докторів та кандидатів наук та надавали відгуки на автореферати – 11 викладачів.

Випущено:

  • Навчальний посібник: Методологія наукових досліджень. Кравченко С.О., Євмєшкіна О.Л
  • Навчальний посібник: Маркетингові дослідження. В.Г.Горник, Е.Б.Бойченко.
  • Методичні рекомендації для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти “Магістр” «Економіка та врядування» Горник В. Г., І. В. Бовсунівська
  • Методичні рекомендації для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти “Магістр”  за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” « Основи публічного управління» С. О. Кравченко, В. Г. Горник,  В. В. Шпачук
  • Методичні рекомендації для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти “Магістр” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” «Політика в публічному управлінні» В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Шпачук.

 

Випускаються фахові журнали які входять до категорії «В».

“Вчені записки Таврійсь­кого національного універ­сит­ету імені В. І. Вернадсь­кого щорічно:

 • Серія “Державне управління” –  6 номерів в рік;
 • Серія «Економіка і управління» – 6 номерів в рік.

Підготовлено та проведено акредитацію по 4 освітніх програмах.

Викладачі інституту:

– приймали участь у міжнародному науковому проекті  “Громадський контроль над використанням державних фінансів на місцевому рівні” в якості експерта (Міжнародний центр перспективних досліджень за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні) 2016-2018 р.р.;

– здійснювали наукове консультування Front News International ( міжнародне інформаційне агентство, яке чотирма мовами виробляє та постачає політичну, соціальну і ділову продукцію засобам масової інформації, та має кореспондентські пункти в декількох країнах світу) з вересня 2016 року по теперішній час.

До дня науки організовано та проведено два круглі столи із залученням провідних вчених, практиків та студентів також із інших навчальних закладів та установ.


 

Також при інституті працює Школа фінансової грамотності. Створено центр «Пенсійної реформи» з метою впровадження нової пенсійної реформи.

На даний час створено шаховий клуб «Крымской шахматной федерации».  

Науково-дослідна робота кафедри публічного управління та економіки

Тема: РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мета роботи

Удосконалення механізмів належного урядування в Україні. Визначення глобальних тенденцій розвитку належного урядування. Розвиток інтерактивних механізмів взаємодії суспільства та влади в Україні. Реформування системи публічного управління в Україні.

 

Науково-дослідна робота кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку

Тема: РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ

Мета роботи

Науково-практичне дослідження стану гастрономічного туризму в Україні та окреслення шляхів його подальшого розвитку/

 

Науково-дослідна робота кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Тема: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 Мета роботи. Дослідження тенденцій та визначення проблем розвитку менеджменту в умовах глобалізації світової економіки та розробка теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів управління на різних ієрархічних рівнях: міжнародному, державному, на рівні підприємницьких структур; визначення основних детермінант управління бізнесом під впливом глобалізаційних процесів.