НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ПЕТРОВСЬКА Ірина Олегівна

Завідувач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку

Кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Контакти: 

+380674047664

Електронна пошта кафедри: kaf_igsr@tnu.edu.ua

БЕЗЧАСНИЙ Олексій Увіналійович

Доктор економічних наук, доцент

Посада: доцент

Освіта:

 1. Спеціаліст інженер-електрик, Автоматика та управління в технічних системах, Донецький державний технічний університет, 1998 р.
 2. Спеціаліст з обліку і аудиту, Облік і аудит, Київський державний інститут житлово-комунального господарства, 2000 р.

Тема кандидатської дисертації: Управління рівнем якості продукції машинобудівних підприємств

Тема докторської дисертації: Управління комунікаціями в умовах розвитку промислових підприємств

Коло наукових інтересів: управління розвитком підприємств промисловості та сфери послуг, управління комунікаціями, управління якістю, обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

 Дисципліни:

 • Туристичні ресурси України
 • Природокористування і сталий розвиток
 • Управління якістю продукції в сфері обслуговування
 • Світове готельне та ресторанне господарство
 • Інноваційні технології в курортній справі

Рекреаційні комплекси світу

Контакти:

bezchasnyi.oleksii@tnu.edu.ua

ЖУК Вікторія Петрівна

Кандидат наук з державного управління

Посада: Старший викладач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку

3 вищі освіти.

Тема кандидатської дисертації- «Формування механізмів розвитку державно-приватного партнерства в Україні».

Коло наукових інтересів: розвиток механізмів публічно-приватного партнерства, сталий розвиток сфери послуг, логістика, соціальна відповідальність, соціальна психологія, проблеми та перспективи розвитку туризму і гостинності в Україні, корпоративне управління, управління проектною командою.

Викладає дисципліни:Управління персоналом туристичних організацій, Логістика сфери обслуговування, Управління розвитком туристичних дестинацій

Контакти:

zhyk.viktoriia@tnu.edu.ua

ЗІНЧЕНКО Василь Миколайович

Посада: старший викладач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку

Освіта: Харківський національний університет імені О.М. Горького.

Коло наукових інтересів: нагромадження та оновлення основного капіталу в умовах модернізації національної економіки; проблеми роздержавлення та приватизації в Україні; умови створення сприятливого інвестиційного середовища.

Дисципліни:

 • Краєзнавство
 • Економіка туризму
 • Охорона атмосферного повітря
 • Туристичне країнознавство
 • Основи економічної діяльності галузі
 • Радіоекологія
 • Економіка природокористування

Контакти:

zinchenko.vasyl@tnu.edu.ua

МІТАЛ Олена Георгіївна

Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку

Освіта: Київський економічний інститут менеджменту,2001

Коло наукових інтересів: теорії фінансової глобалізації; реформування бюджетно-податкової системи України; державне регулювання інвестиційної діяльності; регіональний розвиток України, регіональна економіка України, інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств; економічна психологія, соціальна психологія, корпоративне управління, безпека бізнесу.

Автор понад 50 наукових публікацій. Склад робіт: 24 фахові статті, 25 тез доповідей на Міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах і форумах, є публікації у закордонних наукових виданнях (Німеччина, Франція, Литва, Польща); приймала участь у 3 колективних монографіях (підрозділи). Індекс цитування в Scopus – 1, в Google Academy (h-індекс)

Дисципліни:

 • Бізнес-планування в сфері послуг
 • Лікувально-оздоровчий туризм
 • Туризмологія: теорія туризму
 • Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 • Індустрія гостинності
 • Екологічна стандартизація і сертифікація
 • Експертиза та сертиіфікація товарів та послуг
 • Туристична іміджеологія

Контакти:

mital.olena@tnu.edu.ua

ШОСТАК Лілія Борисівна

Доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку

Освіта: вища

Освіта вища Московській державний університет імені М.В. Ломоносова

(1972 рік)

Тема кандидатської дисертації «Особливості поведінки деяких гербіцидів у системі ґрунт-рослина та прогноз післядії пестицидів для окремих регіонів УРСР і МРСР» захищено у Вченій раді Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (1982 рік)

Тема докторської дисертації «Теоретичні основи еколого-економічних обмежень природного ресурсокористування», захищено у Спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (2004 рік)

Коло наукових інтересів:

(1) в області економіки природокористування – дослідження проблем

економічного росту в умовах природно-ресурсних обмежень;

(2) у сфері охорони навколишнього середовища – екологічний аудит,

екоменеджмент, гармонізація екологічного законодавства України

із законодавством країн-членів ЄС;

(3) у сфері біологічних досліджень – екотоксикологічне моделювання

процесів міграції ксенобіотиків у системі «ґрунти – рослини»

(4) у сфері міжнародних економічних відносин – дослідження процесів

глобалізації економіки, сталого розвитку та геополітичного

блокування України.

Дисципліни:

Організація туристичних подорожей,

Туризмознавство та світовий туризм, Туристичні ринки світу, Організація

готельного господарства, Рекреаційне природокористування, Туроперейтинг

Управління регіональним розвитком туризму

Контакти:

shostak.liliia@tnu.edu.ua