ПРО КАФЕДРУ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра публічного та приватного права є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Кафедра здійснює освітню, навчально-методичну, науково-інноваційну, виховну, організаційну та міжнародну діяльність за спеціальністю 081 «Право» (денна та заочна форми навчання).

До складу Кафедри входить 18 науково-педагогічних працівників, з яких 9 мають науковий ступінь кандидата наук, 9 – науковий ступінь доктора наук, серед яких варто відмітити Миколу НЕДЮХУ, який має звання доктора наук з двох спеціальностей. 16 осіб мають вчене звання професора та доцента.

Кафедра забезпечує державну атестацію здобувачів вищої освіти на рівні «бакалавр» та «магістр». Наразі триває підготовка до акредитації освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Кафедра здійснює керівництво навчальною, виробничою та асистентською практиками, а також науковими роботами студентів і аспірантів. У рамках формування системи забезпечення якості освіти і впровадження принципів академічної доброчесності в начальному та науковому процесах в Університеті використовується «Система виявлення збігів/ідентичності/схожості (система «Unicheck.com»).

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання дисциплін з підготовки здобувачів вищої освіти за іншими спеціальностями, які є в Університеті.

У своїй діяльності кафедра керується «Положенням про кафедру публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського» (протокол Вченої ради № 9 від 21.01.2022 р.).

Основною метою діяльності Кафедри є забезпечення належних умов для формування у здобувачів вищої освіти відповідних професійних якостей, загальних і фахових компетентностей; забезпечення зв’язку вищої освіти з ринком праці.

Кафедра спрямовує свою діяльність щодо реалізації таких завдань:

  • організація, координація та контроль за освітньою, навчально-методичною, науково-інноваційною, виховною, організаційною і міжнародною діяльністю серед учасників освітнього процесу;
  • якісна теоретична та практична підготовка фахівців у сфері права, здатних до самостійної діяльності за фахом, відповідно до вимог стандартів вищої освіти;
  • сприяння науковим дослідженням та підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників, що впливатиме на якісне оновлення кафедри відповідно до нормативних вимог чинного законодавства України з питань освітньої діяльності;
  • здійснення сукупності заходів по підвищенню особистої відповідальності кожного працівника кафедри; дотримання трудової дисципліни, професійної етики; підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату тощо;
  • координація та всебічне сприяння науковим пошукам здобувачів вищої освіти;
  • сприяння розвитку та надання всебічної підтримки студентським науковим гурткам за профілем Кафедри;
  • проведення навчально-методичних, наукових семінарів, полілогів, науково-практичних конференцій;
  • оприлюднення здобутків науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти в наукових фахових виданнях, електронних ресурсах, монографіях, навчальних підручниках і посібниках тощо.

З метою розробки спільних проєктів та програм проведення наукових досліджень, обговорення сучасних актуальних проблем права, тенденцій та перспектив розвитку освіти в Україні Кафедра здійснює наукові зв’язки із спорідненими кафедрами, науковими лабораторіями, науково-методичними центрами, науково-методичними підрозділами інших закладів вищої освіти України та зарубіжжя.

Науково-педагогічні працівники кафедри займають активну громадську позицію: входять до складу українських громадських організацій (асоціація кримінологів України, Національний союз журналістів України, Рада національних спільнот України); проходять підвищення кваліфікації та стажування. Професор кафедри Сергій ПЄТКОВ відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України «Про внесення змін до складу Ради представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України» від 17.01.2022 року № 31 є членом ради представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України.

Зусиллями науково-педагогічних працівників на кафедрі створено наукову бібліотеку, в якій можна ознайомитись з монографіями, авторефератами дисертацій, підручниками, навчальними посібниками та іншими науковими матеріалами. На даний час розробляється проєкт криміналістичної лабораторії.