017 Фізична культура і спорт (Магістр)

Переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця.

Федір Ємельяненко

 


Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»


 

Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»

Освітній рівень – МАГІСТР

Форма навчання – денна

 

Особливості освітньої програми «Фізична культура і спорт»:

 • професійно-прикладна з орієнтацією на підготовку фахівців сфери фізичної культури і спорту;
 • формування у процесі навчання сукупності теоретичних знань і вмінь розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту;
 • в циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисципліни, вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знаннями й практичними навичками щодо функціонування і розвитку сфери фізичної культури і спорту;
 • наявність дослідницького і практичного компонентів.

 

Матеріально-технічне забезпечення:

 • Лекційні, аудиторні приміщення, лабораторії, спеціалізовані кабінети тощо обладнані відповідно до вимог навчального процесу.
 • Для практичних занять фізичною культурою і спортом використовуються спортивні зали, спортивні майданчики, що знаходяться на балансі ТНУ та орендовані.
 • Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, що відповідає вимогам.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність аналізувати актуальні проблеми у сфері фізичної культури і спорту.
 • Здатність до розуміння наукових теорій та концепцій, використання сучасних методів та технологій, необхідних для вирішення визначених завдань у сфері фізичної культури і спорту.
 • Здатність проектувати, організовувати та аналізувати науково-педагогічну діяльність з дисциплін предметної області у закладах вищої освіти.
 • Здатність реалізувати комунікативні наміри професійної спрямованості в іншомовному середовищі.
 • Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту.
 • Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту.
 • Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту.
 • Здатність визначати суперечності та прогалини у наявній системі знань з функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту.
 • Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури і спорту, визначати перспективи подальших наукових пошуків.
 • Здатність до впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність.
 • Здатність до використання міждисциплінарного підходу, сучасних наукових методів і відповідного інструментарію у дослідженні явищ та процесів у сфері фізичної культури і спорту.
 • Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності та комерціалізувати результати наукової діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Фахові дисципліни:

 • Теорія і методика олімпійського, паралімпійського та професійного спорту
 • Психологія оздоровчого тренування
 • Механізм метаболічних процесів рухової активності
 • Спортивне право
 • Сучасні технології функціональної діагностики у фізичній культурі і спорті
 • Сучасні технології організації спорту для всіх та оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Організаційно-методичні засади викладання фізичної культури у спеціальних медичних групах

 

Вибіркові дисципліни, які формують фахові компетенції:

 • Сучасні освітні технології викладання у вищій школі
 • Основи допінг-контролю у спорті
 • Організація підготовки спортсменів до участі у міжнародних спортивних змаганнях
 • Жіночий спорт
 • Теорія та методика фізичної рекреації
 • Новітні досягнення теорії спортивної підготовки
 • Відновлення фізичної працездатності спортсмена
 • Сучасні засади реабілітації у фізичній культурі і спорті
 • Менеджмент у олімпійському й паралімпійському спорті
 • Менеджмент у спортивно-оздорочому туризмі
 • Маркетинг у спортивно-оздорочому туризмі
 • Маркетинг у професійному спорті
 • Сучасні організаційно-методичні засади фізичної культури дітей дошкільного віку
 • Сучасні організаційно-методичні засади фізичної культури дорослого населення
 • Організація дистанційного викладання фахових курсів із фізичної культури і спорту

 

Придатність до працевлаштування:

Після закінчення навчання випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу та може займати відповідну посаду:

 • 21541 – Завідувач спортивної споруди;
 • 6 – Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту;
 • 2 – Викладач вищого навчального закладу;
 • 24641 – Керівник фізичного виховання;
 • 234 – Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;
 • 3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);
 • 3475 – Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);
 • 3475 – Інструктор-методист спортивної школи;
 • 3475 – Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
 • 3475 – Фітнес-тренер;
 • 3414 – Фахівець із організації дозвілля;
 • 3475 – Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
 • 3475 – Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної).

 

Академічні права випускників

За умови успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктор філософії) освітньо-науковому рівні навчання. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

 

 

 


Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»


 

Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»

Освітній рівень – МАГІСТР

Форма навчання – денна та заочна

 

Мета освітньо-професійної програми – підготовка висококваліфікованих, конкурентно-спроможних фахівців, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми інноваційного й наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту, зокрема при роботі з особами, які мають відхилення у стані здоров’я, хронічні неінфекційні або прогресуючі захворювання.

 

Особливості освітньої програми «Фізична культура і спорт»:

 • В циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисципліни, вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знаннями й практичними навичками щодо функціонування і розвитку галузі фізичної культури і спорту, зокрема інновацій у сфері фізичної реабілітації.
 • Наявність дослідницького і практичного компонентів.

 

Матеріально-технічне забезпечення:

 • Лекційні, аудиторні приміщення, лабораторії, спеціалізовані кабінети тощо обладнані відповідно до вимог навчального процесу.
 • Для практичних занять фізичною культурою і спортом використовуються спортивні зали, спортивні майданчики, що знаходяться на балансі ТНУ та орендовані.
 • Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, що відповідає вимогам.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність аналізувати актуальні проблеми у сфері фізичної культури і спорту;
 • Здатність до розуміння наукових теорій та концепцій, використання сучасних методів та технологій, необхідних для вирішення визначених завдань у сфері фізичної культури і спорту;
 • Здатність проектувати, організовувати та аналізувати науково-педагогічну діяльність з дисциплін предметної області у закладах вищої освіти;
 • Здатність реалізувати комунікативні наміри професійної спрямованості в іншомовному середовищі;
 • Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту, зокрема при роботі з особами, які мають відхилення у стані здоров’я, хронічні неінфекційні або прогресуючі захворювання;
 • Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту;
 • Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту;
 • Здатність визначати суперечності та прогалини у наявній системі знань з функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту;
 • Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури і спорту, визначати перспективи подальших наукових пошуків;
 • Здатність до впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність;
 • Здатність до використання міждисциплінарного підходу, сучасних наукових методів і відповідного інструментарію у дослідженні явищ та процесів у сфері фізичної культури і спорту;
 • Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності та комерціалізувати результати наукової діяльності у сфері фізичної культури і спорту;
 • Здатність застосовувати пропаганду здорового способу життя та фізичну активність в профілактиці обмежень активності та участі у житті осіб різних нозологічних та вікових груп;
 • Здатність розуміти клінічний діагноз, перебіг захворювання, принципи та характер лікування осіб різних нозологічних груп, які займаються руховою активністю;
 • Здатність обстежувати та визначати функціональний стан, рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб які мають відхилення у стані здоров’я, хронічні неінфекційні або прогресуючі захворювання й використовувати їх результати для оптимізації відповідних програм фізичної реабілітації;
 • Здатність програмувати персональні та групові заняття фізичною культурою та спортом осіб різних нозологічних, професійних та вікових груп;
 • Здатність визначати оптимальний рівень фізичного навантаження, контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності стану здоров’я, функціональним можливостям клієнта;
 • Здатність здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану клієнта, аналізувати результати виконання програм фізичної реабілітації;
 • Здатність розуміти та враховувати у професійній діяльності психологічні аспекти комунікацій та мотивування осіб різних нозологічних, професійних та вікових груп до використання різних видів рухової активності;
 • Здатність використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення та інформаційно-комунікаційні технології для вирішення різноманітних завдань у практичній та науковій діяльності у сфері фізичної реабілітації.

Фахові дисципліни:

 • Методологія наукових досліджень у фізичній культурі та спорті
 • Теорія та методика реабілітаційної роботи
 • Теорія і методика олімпійського, паралімпійського та професійного спорту
 • Психологія оздоровчого тренування
 • Механізм метаболічних процесів рухової активності
 • Кінезіологія
 • Фізична реабілітація в спорті
 • Сучасні технології організації спорту для всіх та оздоровчо-рекреаційної рухової активності

 

Вибіркові дисципліни, які формують фахові компетенції:

 • Оздоровчий туризм
 • Основи психосоматики
 • Масажні технології
 • Комплементарні/альтернативні (нетрадиційні) системи оздоровлення
 • Теорія та методика фізичної рекреації
 • Методи тестування рухових здібностей
 • Відновлення фізичної працездатності спортсмена
 • Сучасні засади реабілітації у фізичній культурі і спорті
 • Державна освітня політика з питань здорового способу життя
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації
 • Контактні та безконтактні техніки мануальної терапії та остеопатії
 • Медико-біологічні та соціальні аспекти здоров`я
 • Методи тестування рухових здібностей

 

 

 

Придатність до працевлаштування:

Після закінчення навчання випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу та може займати відповідну посаду:

 • 21541 – Завідувач спортивної споруди;
 • 6 – Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту;
 • 2 – Викладач вищого навчального закладу;
 • 24641 – Керівник фізичного виховання;
 • 234 – Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;
 • 3475 – Інструктор-методист спортивної школи;
 • 3475 – Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
 • 3414 – Фахівець із організації дозвілля;
 • 3475 – Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
 • 3226 – Фахівець з фізичної реабілітації (в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторно-курортних закладах, соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів);
 • 3436 – Інструктор з трудової терапії;
 • 23184  – Масажист спортивний; масажист (в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторно-курортних закладах, соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів).

Академічні права випускників

За умови успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктор філософії) освітньо-науковому рівні навчання. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.