035 «Філологія» (Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова – французька)

Назва освітньої програми: Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова – французька

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Випускники програми можуть залучатися до таких видів діяльності, як викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-управлінської діяльності в системі освіти України відповідно до отриманого напряму підготовки.

Магістр філології здатний проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених в цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в аспекті власного становлення як фахівця вищої кваліфікації — навчання в аспірантурі.

Магістр філології має достатній кваліфікаційний рівень для роботи у різних професійних групах за Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) та за Державним класифікатором професій (КП).

Магістр-філолог здатний займати посаду за категоріями згідно Класифікатора професій ДКП 003:2010:

2444.2 Перекладач;

2444.2 Перекладач технічної літератури;

2444.2 Редактор-перекладач;

2444.2 Гід-перекладач;

2310.2 Викладач закладу вищої освіти;

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади);

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади);

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади);

2444.1 Філолог-дослідник;

2444.2 Лінгвіст;

2444.2 Філолог.

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Психологія і педагогіка вищої школи
 3. Культура мовлення: академічний та діловий дискурс української мови
 4. Загальне мовознавство
 5. Практика усного і письмового мовлення першої іноземної мови
 6. Практика усного і письмового мовлення другої іноземної мови
 7. Практика письмового і усного перекладу першої іноземної мови
 8. Методика викладання іноземних мов у вищій школі
 9. Герменевтика і літературна критика

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

 1. Основи перекладацького скоропису / Теорія перекладу / Практика письмового і усного перекладу другої іноземної мови / Редагування перекладів / Аспекти синхронного перекладу
 2. Практична граматика другої іноземної мови / Практична стилістика другої іноземної мови / Лексикологія другої іноземної мови
 3. Психолінгвістика / Соціолінгвістика і теорія мовної комунікації / Корпусна лінгвістика
 4. Наратологія / Формалізм і структуралізм в літературознавстві / Вибіркова дисципліна
 5. Філософія освіти / Тьюторинг у вищій школі / Освітній менеджмент / Вибіркова дисципліна
 6. Академічне письмо французької мови / Ведення ділової документації французькою мовою / Вибіркова дисципліна
 7. Комунікативні стратегії першої іноземної мови / Комунікативні стратегії другої іноземної мови / Інтелектуальне право в галузі / Вибіркова дисципліна