035 «Філологія» (Російська та англійська мови (для іноземців))

Офіційна назва освітньої програми: Філологія. Російська та англійська мови (для іноземців)

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Філологія. Російська та англійська мови (для іноземців)” спрямована на підготовку фахівців таких професій:

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклади)

2444.2 Філолог

2444.2. Перекладач

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Історія та культура України

Основи права

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням

Практика усного і писемного російського мовлення

Практична фонетика російської мови

Практична граматика російської мови

Сучасна російська мова

Практика усного й писемного українського мовлення

Практика усного й писемного англійського мовлення

Практична граматика англійської мови

Практична фонетика англійської мови

Історія зарубіжної літератури

Українознавство

Вступ до перекладознавства

Основи практичного перекладу

Теорія та практика письмового та усного перекладу

Практична підготовка:

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (філологічна)

Навчальна практика (філологічна)

Виробнича практика (філологічна)

Виробнича практика (філологічна)

Виробнича практика (філологічна)

Підготовка до атестації

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вступ до мовознавства

Основи мовознавства

Основи міжкультурної комунікації

Історія зарубіжної літератури

Вступ до літературознавства

Практична стилістика англійської мови

Практична риторика

Основи літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Українська усна народна творчість

Практична стилістика англійської мови

Норми української мови

Сучасні інформаційні технології в гуманітарних дослідженнях

Порівняльна лексикологія

Історія зарубіжної літератури

Давня українська літератури

Історія зарубіжної літератури

Дитяча література

Культура та техніка мовлення

Теоретичний курс англійської мови

Академічне письмо

Історія літератури Великої Британії та США

Практикум з перекладу

Основи теорії мовної комунікації

Ділове писемне мовлення

Основи наукових досліджень

Філологічний аналіз тексту