035 «Філологія» (Турецька мова і література, англійська мова та переклад)

Офіційна назва освітньої програми: Турецька мова і література, англійська мова та переклад

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування: Випускники програми мають можливість професійної реалізації у сфері  надання послуг у літературно-видавничій, науковій та освітній галузях; здійснювати підготовку та переклад документів, редагувати та корегувати тексти турецькою, англійською мовами, а також мають можливість працювати в галузі вищої та  середньої  освіти України в якості фахівця з  турецької мови і літератури, англійської мови. Можливе працевлаштування у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агентствах, архівах, фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, державних установах, у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладу 

32444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика)

2444.2 Філологи, лінгвісти, письмові перекладачі та усні перекладачі;

23667 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад); 

24316 Перекладач; 

2455 Редактор-перекладач;

3439/24771 Спеціаліст; 

3340/23470 Методист.

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

 • Історія та культура України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи права 
 • Філософія
 • Вступ до тюркської філології
 • Латинська мова
 • Історія зарубіжної літератури (1-й, 2-й та 3-й семестри)
 • Вступ до мовознавства (східного) / Вступ до загального мовознавства
 • Вступ до літературознавства (східного)
 • Історична граматика турецької мови
 • Практичний курс турецької мови (1-8-й семестри)
 • Система сучасної  турецької мови (лексикологія та лексикографія сучасної  турецької мови; морфологія  та морфеміка сучасної турецької мови; синтаксис та пунктуація сучасної турецької мови
 • Практика письмового та усного мовлення англійської мови (1-8-й семестри)
 • Типологічні паралелі розвитку української та турецької літератур
 • Теорія та практика перекладу турецької мови
 • Загальнотюркське лінгвокраїнознавство 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції:

 • Османотурецька палеографія та дипломатика / Мова середньовічних тюркських писемних пам’яток  / Лектура арабографічних османотурецьких текстів анатолійського походження / Давньотюркська мова 
 • Поезія Дивану та її форми / Поезія ашугів / Історія перекладів турецької літератури в Україні та української літератури в Туреччині / Теорія і практика художнього перекладу з турецької мови 
 • Переклад художніх текстів англійською мовою / Турецько – англійський переклад документів / Ремінісценції англоамериканської літератури в сучасній турецькій новелістиці / Турецько-англійський конференц-переклад 
 • Синтаксис та пунктуація сучасної турецької мови / Автоматизований, машинний, корпусний переклад:  турецька-українська – англійська мова / Усний конференц – переклад: турецька, англійська  // Технічний переклад з турецької та англійської мов  
 • Порівняльна граматика сучасних тюркських мов / Компаративні дослідження у галузі тюркології / Порівняльна фонетика та фонологія української, турецької та кримськотатарської мов / Порівняльна граматика турецької та англійської мови
 • Аудіовізуальний та дистанційний переклад англійської та турецької мови / Основи перекладацького скоропису / Англомовні тексти та джерела тюркологічного профілю / Теоретична та експериментальна фонетика
 • Практичний курс другої тюркської мови (початковий рівень) / Лексика західноогузьких тюркських мов / Тюркські мови в Україні / Тюркські мови в сучасному соціогуманітарному процесі 
 • Редагування перекладів з англійської мови / Менеджмент перекладацьких проєктів / Англійська теоретична граматика / Словотвір англійської мови 
 • Історія турецького національного театру і драматургії / Актуальні проблеми новітньої турецької літератури / Хронотипологія турецького постмодернізму й масової літератури /  Історія перекладів турецької літератури в Україні та української літератури в Туреччині 
 • Порівняльна лексикологія тюркських мов / Порівняльна граматика тюркських мов / Лексико-граматична конвергенція тюркських мов / Порівняльно-історична морфологія тюркських мов та основи етимологізації
 • Турецька література періоду національного відродження 
 • Методика викладання турецької мови і літератури (виклад турецькою мовою)  
 • Переклад ділових паперів англійською мовою
 • Теоретична  граматика  турецької мови / Актуальні проблеми синтаксису турецької мови 
 • Історія Туреччини / Географія з антропологією країн Близького та Середнього Сходу / Культура країн тюркського світу / Культура бізнесу в країнах тюркського світу
 • Практична стилістика турецької мови / Функціональна стилістика турецької мови / Стилістика турецької мови в перекладознавчому аспекті
 • Наукова спадщина західних тюркологів  19-21 ст. / Наукові школи української тюркології / Інтелектуальна біографія Агатангела Кримського та “розстріляна” українська тюркологія / Школи наукової тюркології в Туреччині 19-21 ст. 
 • Аспекти професійної термінології: юридичний переклад / Аспекти професійної термінології: соціополітичний переклад / Аспекти професійної термінології: бізнес-переклад / Аспекти професійної термінології: конфесійний переклад 
 • Методика викладання англійської мови і літератури 
 • Загальнотеоретичний  курс арабської мови  / Загальнотеоретичний  курс перської мови / Загальнотеоретичний курс кримськотатарської мови / Соціолінгвістична специфіка країн тюркського світу