035 «Філологія» (Українська та англійська мови (для іноземців))

Офіційна назва освітньої програми: Філологія. Українська та англійська мови (для іноземців)

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Українська та англійська мови (для іноземців)” спрямована на підготовку фахівців таких професій:

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклади)

2444.2 Філолог

2444.2. Перекладач

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Історія та культура України

Основи права

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням

Практика усного і писемного українського мовлення

Практична фонетика української мови

Практична граматика української мови

Сучасна українська літературна мова

Історія української літератури

Практика усного й писемного англійського мовлення

Практична фонетика англійської мови

Практична граматика англійської мови

Історія зарубіжної літератури

Українознавство

Вступ до перекладознавства

Основи практичного перекладу

Теорія та практика письмового та усного перекладу

Практична підготовка:

Навчальна практика

Навчальна практика

Навчальна практика

Виробнича практика

Виробнича практика

Виробнича практика

Підготовка до атестації

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вступ до мовознавства

Практична стилістика української мови

Практична риторика

Основи літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Українська усна народна творчість

Практична стилістика англійської мови

Норми української мови

Сучасні інформаційні технології в гуманітарних дослідженнях

Порівняльна лексикологія

Історія зарубіжної літератури

Давня українська література

Історія зарубіжної літератури

Дитяча література

Культура та техніка мовлення

Теоретичний курс англійської мови

Академічне письмо

Історія літератури Великої Британії та США

Практикум з перекладу

Основи теорії мовної комунікації

Ділове писемне мовлення

Основи наукових досліджень

Філологічний аналіз тексту