072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – одна із провідних спеціальностей економічного напряму. Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку фахівців з фінансів, банківської справив та страхування, які здатні розв’язати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов.

Мета освітньої програми полягає у створенні цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем у сфері фінансів, банківської справи та страхування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми на основі оволодіння системою компетентностей та здатних успішно працювати як на вітчизняному, так і західних висококонкурентних ринках праці.

Фахові дисципліни

Міжнародні фінанси

Банківська справа

Страхування

Фінанси підприємств

Податкова система

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Бюджетна система

Страхові послуги

Місцеві фінанси

Фінанси страхових організацій

Фінансовий аналіз

Фінансовий ринок

Банківські операції

Фондовий ринок

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Інформаційні системи та технології у фінансах

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії освітньою програмою передбачено цикл вибіркових дисциплін.

Випускники можуть працювати у банківських установах і страхових компаніях, інвестиційних і пенсійних фондах, на підприємствах, що здійснюють діяльність на фінансовому ринку і у фінансовому-правовому секторі, спеціалісти у фіскально-бюджетних і податкових установах, спеціалісти з фінансів і кредиту, (здійснюють фінансовий моніторинг, фінансове планування тощо) на державних і приватних підприємствах.

 

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» магістерського освітнього рівня спрямована на підготовку нової генерації фінансистів, здатних приймати нестандартні рішення в умовах невизначеності на регіональному, національному та глобальному рівнях, генерувати ефективні управлінські фінансові рішення та креативно мислити.

Мета освітньої програми полягає у підготовці високо-кваліфікованих фахівців із сучасним креативним мисленням і предовими компетентностями, здатних використовувати набуті системні знання у галузі фінансів, банківської справи та страхування для розв’язання складних практичних завдань і викликів професійної діяльності.

Фахові дисципліни

Банківській менеджмент

Фінансовий менеджмент

Страховий менеджмент

Моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Управління власними фінансами

Проектне фінансування

Управління державними фінансами

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії освітньою програмою передбачено цикл вибіркових дисциплін.

Випускники можуть працювати на посадах, пов’язаних з плановою, аналітичною, проектною діяльністю та управлінням бізнес-процесами на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності; фахівцем з організації і моделювання власного бізнесу та бізнес-проектів; викладачем; молодшим науковим співробітником.