073 МЕНЕДЖМЕНТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Спеціальність 073 «Менеджмент» унікальна за своєю універсальністю, оскільки наші випускники – це фахівці, які здатні працювати в організаціях будь-якої сфери діяльності та форми власності. Теоретичні і практичні навички, отримані у процесі навчання, дозволяють випускникам займатися такими видами діяльності, як управлінська, організаційна, економічна, інформаційно-аналітична, інноваційна, консультаційна тощо.

 

Освітня програма «Управління бізнесом» спеціальності 073 «Менеджмент» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку бакалаврів з менеджменту, здатних здійснювати професійну діяльність на основі засвоєння базових управлінських понять та принципів,  виконувати дослідження та аналіз процесів формування та ефективного функціонування системи менеджменту та процесів, що її забезпечують, з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Фахові дисципліни

Менеджмент

Маркетинг

Логістика

Антикризовий менеджмент

Корпоративний менеджмент

Менеджмент персоналу

Інноваційно-інвестиційний менеджмент

Ризик менеджменту

Основи бізнесу

Основи управління якістю

Інформаційно-комунікаційні технології

Іноземна мова

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії освітньою програмою передбачено цикл вибіркових дисциплін.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • Адміністратор
 • Помічник керівника іншого основного підрозділу;
 • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • Менеджер з логістики
 • Менеджер з маркетингу
 • Менеджер з реклами
 • Менеджер зі збуту
 • Менеджер по роботі з клієнтами;
 • HR-менеджер

 

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» магістерського освітнього рівня передбачає формування у здобувачів вищої освіти сукупності загальних та спеціальних компетентностей для розв’язання складних завдань та практичних проблем у сфері менеджменту із застосуванням теорій та методів управління.

Мета освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні управлінські задачі і проблеми у сфері менеджменту

Унікальність ОП полягає в тому, що циклом дисциплін, що формують фахові компетенції передбачено оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками щодо функціонування та розвитку ефективної системи управління будь-якою соціально-економічною системою.

Фахові дисципліни

Стратегічний менеджмент

Інвестиційний менеджмент

Менеджмент організацій

Управління якістю

Управління проектами

Консультативний проект

Фінансовий менеджмент

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії розробляється індивідуальний навчальний план здобувача освіти, якій містить переліки обраних дисциплін вільного вибору.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • Директори (генеральний, виконавчий, фінансовий)
 • Керівників  підприємств,  установ, організацій;
 • Керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних видів економічної діяльності;
 • Керівник проекту
 • Менеджер (управитель) з адміністративної  діяльності;
 • Керівники місцевих органів влади;
 • Організатор власного бізнесу (приватний підприємець, керівник приватного підприємства)
 • Адміністратор
 • Менеджер зі збуту
 • Менеджер з логістики
 • Менеджер з реклами
 • HR-менеджер
 • Менеджер з маркетингу

 

Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент» магістерського освітнього рівня передбачає формування у здобувачів системи компетентностей  у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні держави та на рівні підприємства.

Потреба у підготовці  фахівців із менеджменту зовнішньоекономічної  діяльності обумовлена все більшою  участю України  у Європейських та  світових інтеграційних процесах, інтенсивним розвитком зовнішньоекономічних зв’язків вітчизняних суб’єктів господарювання, розвитком міжнародного бізнесу  та іноземного інвестування. 

Фахові дисципліни:

Стратегічний менеджмент

Міжнародний менеджмент

Міжнародний маркетинг

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Організація експортно – імпортних операцій

Психології лідерства

які формують фахові компетенції та дозволять оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками щодо функціонування та розвитку ефективної системи управління підприємствами – суб’єктами  зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації, формування стратегій їх діяльності на закордонних ринках.

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії розробляється індивідуальний навчальний план здобувача освіти, якій містить переліки обраних дисциплін вільного вибору.

При навчанні за ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» здобувачі мають змогу  удосконалювати мовні компетенції завдяки опануванню ділової іноземної мови.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • Менеджер-управитель із зовнішньоекономічної діяльності
 • Заступник директора філіалу з зовнішньоекономічної діяльності
 • Начальник відділу транспортного забезпечення ЗЕД
 • Керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств-суб’єктів ЗЕД
 • Керівники підрозділів маркетингу
 • Заступник начальника відділу збуту, комерційного відділу
 • Начальник відділу матеріально-технічного постачання ЗЕД

 

Освітня програма «Організація бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки та бізнесу, які володіють креативним економічним мисленням, теоретичними знаннями  та практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області, організації та ефективного  ведення сучасного бізнесу.

Фахові дисципліни

Політекономія

Основи наукових досліджень

Вища математика

Історія економіки та економічної думки

Регіональна економіка

Макроекономіка

Мікроекономіка

Фінанси

Економіка агропромислового комплексу

Економіка промисловості

Економіка сфери послуг

Гроші і кредит

Бухгалтерський облік

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Фінансово-економічний аналіз

Соціально-економічне прогнозування

Господарське право

Інвестиційний аналіз

Економіка суспільного сектору

Інвестиційна діяльність

Ціноутворення та цінова політика

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Економіст-статистик (прикладна статистика)

Економіст з праці, Економіст із збуту, Економіст з договірних та претензійних робіт, Економіст з матеріально-технічного забезпечення, Економіст з міжнародної торгівлі, Економіст з планування, Економіст з податків і зборів, Економіст з фінансової роботи,  Економіст із ціноутворення

Аналітик з фінансово-економічної безпеки

Фахівець з економічного моделювання екологічних систем 

Економіст з фінансової роботи 

Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 

Інспектор з контролю за цінами

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Місце працевлаштування:

підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності

Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України

державні установи (податкові адміністрації, інспекції, відділення пенсійного фонду)

страхові компанії

комерційні банки

інвестиційні компанії

аналітичні центри

Освітня програма «Розвиток бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» магістерського освітнього рівня передбачає підготовку професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня.

Фахові дисципліни

Комерційна діяльність

Конкурентоспроможність підприємства

Стратегічне управління підприємством

Інноваційне підприємництво

Управління розвитком персоналу

Обґрунтування та розробка проектів розвитку компаній

Основні посади, на яких можуть працювати випускники

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок

Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

Менеджер (управитель) (за видами та сферами діяльності)

Менеджер (управитель) (компанії, фінансової, освітньої, державної установи, власного бізнесу)

Методист з економічної освіти

Інспектор-методист, Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів

Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Науковий співробітник-консультант (економіка)

Економіст, Консультант з економічних питань

Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Тренер-методист (бізнес-тренер, інструктор бізнес-навчання, коуч, фасилітатор, модератор в навчально-тренувальних центрах, корпоративних університетах, відділах навчання і розвитку персоналу, освітніх підрозділах підприємств)

Місце працевлаштування: державні та приватні бізнес-структури,  Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, заклади вищої освіти, дослідницькі центри.