227 Фізична терапія, ерготерапія (Магістр)

Здоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо.

Сократ

 

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

 

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

Освітній рівень – МАГІСТР

Форма навчання – денна

 

Мета освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» – підготовка висококваліфікованого, конкурентно-спроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з фізичної терапії, ерготерапії, який може кваліфіковано здійснювати виховну, оздоровчу, реабілітаційну діяльність з різним контингентом населення, вирішувати основні проблеми й завдання діяльності за умови оволодіння системних умінь і компетенцій, що визначені цією програмою, на рівні самостійної наукової творчості та дослідницького пошуку.

 

Матеріально-технічне забезпечення:

Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує проведення всіх видів практичної та науково-дослідної роботи студентів. Обладнаний кабінет фізичної терапії, наявне обладнання для навчання методам вимірювання структурних змін та порушених функцій організму.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, принципи їх використання і зв’язок 3 охороною здоров’я.
 • Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної реабілітації.
 • Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії, ерготерапії.
 • Здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця.
 • Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд та документувати їх результати.
 • Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію щодо реабілітаційних програм, їх ефективність.
 • Здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.
 • Здатність допомагати пацієнту/клієнту розуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної реабілітації.
 • Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.
 • Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації.
 • Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, здоровому способу життя;
 • Здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних послуг, формувати нові ідеї у фізичні терапії, ерготерапії (креативність).
 • Здатність застосовувати нетрадиційні методи оздоровлення при різних нозологіях.
 • Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.

 

Фахові дисципліни:

 • Психологія ділових взаємовідносин в галузі фізичної терапії, ерготерапії
 • Теорія та методика реабілітаційної роботи
 • Медико-біологічний контроль в сучасній фізичній терапії
 • Сучасна фізична терапія та ерготерапія у внутрішній медицині
 • Кінезіологія
 • Фізична реабілітація в спорті
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Загальні питання соціальної реабілітації
 • Інноваційні технології фізичної терапії та ерготерапії в хірургії, акушерстві та гінекології

 

 

Вибіркові дисципліни, які формують фахові компетенції:

 • Ергогенні засоби в системі відновлення спортсменів
 • Оздоровчий туризм
 • Біологічна адаптивність і соціальна адаптованість людини
 • Фактори навколишнього середовища: позитивний і негативний вплив на здоров’я людини
 • Основи психосоматики
 • Масажні технології
 • Нетрадиційні системи оздоровлення
 • Основи психотерапії
 • Методи тестування рухових здібностей
 • Новітні технології в фізичній терапії та ерготерапії
 • Державна освітня політика з питань здорового способу життя
 • Медико-біологічні та соціальні аспекти здоров’я.
 • Морально-етичні проблеми в спорті і медицині.
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації та ерготерапії.
 • Тракційні мануальні техніки відновлення в спорті і медицині.

 

Придатність до працевлаштування:

Випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 (зміна No 5) професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • 2 – Фізичний терапевт
 • 2 – Ерготерапевт

 

Академічні права випускників

Продовження навчання на третьому (доктор філософії) освітньо-науковому рівні. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.