Навчальний відділ

Основне завдання відділу – планування, організація та контроль навчального процесу, впровадження новітніх освітніх технологій і сервісів в Університеті на належному навчально-організаційному рівні.

 

Для виконання покладеного завдання навчальний відділ здійснює наступні функції:
– Планування та контроль заходів з організації навчального процесу.
– Організація діяльності шляхом своєчасного, ініціативного та якісного виконання встановлених планів роботи, спрямованих на підвищення якості навчального процесу.
– Координація розробки навчальної документації (робочих навчальних планів, графіків навчального процесу усіх спеціальностей усіх форм навчання, погодження розкладів занять усіх форм навчання, розкладів заліково-екзаменаційних сесій тощо) та постійний контроль за їх виконанням.
– Організація та контроль роботи кафедр з планування обсягів навчальної роботи науково-педагогічних працівників навчальних підрозділів Університету, перевірка відповідності розрахунків педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників кафедр нормативним документам, а також контроль за виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників кафедр Університету.
– Організація проведення перевірок стану готовності навчально-наукових інститутів та кафедр Університету до навчального процесу.
– Проведення обліку і звітності з питань навчання, аналізу підсумків успішності здобувачів вищої освіти за результатами заліково-екзаменаційних сесій.
– Контроль за організацією кафедрами самостійної роботи студентів.
– Контроль за ліквідацією студентами академічної заборгованості та академічної різниці.
– Комплектування разом з директорами інститутів, деканатами та кафедрами персонального складу Екзаменаційних комісій для проведення Підсумкової атестації здобувачів вищої освіти, контроль за організацією їх роботи, контроль за веденням документації.
– Аналіз діяльності Екзаменаційних комісій, розробка заходів, спрямованих на підвищення якості виконання кваліфікаційних робіт випускників. Узагальнення недоліків, відмічених Головами Екзаменаційних комісій за результатами проведеної Підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.
– Підготовка договорів для укладання з базами практик (підприємствами, організаціями та установами), документальне оформлення проведення практик здобувачів вищої освіти.
– Планування та організація разом з випусковими кафедрами усіх видів практик здобувачів вищої освіти, контроль за їх проведенням.
– Сприяння налагодженню зв’язків кафедр з базами практик (підприємствами, організаціями та установами), ведення реєстру баз практик для здобувачів вищої освіти Університету.
– Організація відвідувань навчальних занять здобувачами вищої освіти та контроль за їх проведенням науково-педагогічними працівниками Університету.

Начальник відділу

Кривошей Ольга Андріївна

Завідувач практики

Панфьорова Олена Олександрівна

Методист вищої категорії

Стеблянко Оксана Григорівна

Контакти

Телефон:
(044)529-05-16

Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: начальник відділу