ПРО ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ З АСОЦІАЦІЄЮ «УКРЗОВНІШТРАНС»

NOVINI_9_0

22 листопада 2018 року у м. Києві підписано Меморандум про співпрацю між Таврійським національним університетом імені В.I. Вернадського та Асоціацією «Транспортні, експедиторські та логістичні організації в Україні «УКРЗОВНІШТРАНС»

 

Цей Меморандум визначає принципи та напрями співробітництва його сторін, закріплює їх взаємні зобов’язання й принципи тісної взаємодії на засадах законності, рівноправності, відкритості й доброчесності.

 

Основною метою підписання Меморандуму є інформаційна взаємодія у сфері провадження фундаментальних і прикладних досліджень що спрямовані на забезпечення економічного обґрунтування формування та реалізації державної політики для забезпечення сталого розвитку України; взаємна популяризація наукових досліджень на сайті Університету та  АСОЦІАЦІЇ «УКРЗОВНІШТРАНС» стратегічного потенціалу країни, вирішення соціально економічних та інших  проблем сталого розвитку;  проведення спільних  заходів (круглих столів, конференцій, семінарів тощо);  взаємна допомога в організації якісної економічної освіти, професійної підготовки, практики та стажування студентів;

 

Для реалізації пріоритетних напрямів співпраці Сторони мають право створювати спільні або громадські комісії, сектори, секції, робочі групи за напрямками діяльності; залучати (за згодою) до співпраці третіх осіб, зокрема, представників інших органів державної влади, вищих навчальних закладів, наукових установ, державних і приватних підприємств, та інших міжнародних, громадських неурядових організації; здійснювати обмін досвідом з метою збирання та обробки інформації, проведення аналізу, узагальнення, обговорення та практичного використання кращих напрацювань; спільно організовувати і проводити семінари, робочі наради, науково-практичні конференції, громадські слухання, виставки та зустрічі за участю представників органів державної влади, науковців, експертів, фахівців та інших зацікавлених осіб; розробляти та затверджувати плани спільних заходів.

 

Основною формою реалізації положень цього Меморандуму є спільні засідання, які проводяться за ініціативою Сторін, з метою аналізу спільної діяльності та планування подальшої роботи, що найменше один раз у квартал.

 

За результатами роботи спільних засідань приймаються рішення або виносяться пропозиції та рекомендації, які пропонуються для розгляду органам відповідальним за розробку та реалізацію політики у сфері сталого розвитку.