Планово-фінансовий відділ

Начальник відділу

ГЕРАСИМЕНКО Роман Валерійович

Фахівці відділу

 – провідний економіст (з питань штатного розпису, заробітної плати).

 – провідний економіст (з питань платних послуг університету).

 – економіст І категорії (з питань кошторисних призначень та фінансування).

Про відділ

Планово-фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, підпорядковується безпосередньо ректору. На планово-фінансовий відділ покладаються обов’язки по проведенню роботи з формування єдиної економічної політики університету на підставі чинного законодавства України, здійснення економічного планування та аналізу економічного стану університету, складання статистичної та економічної звітності в межах повноважень відділу.

Планово-фінансовий відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради та іншими нормативними актами.

 

Напрямки роботи

 • цільове використання коштів по бюджетних програмах;
 • дотримання штатно-фінансової дисципліни структурними підрозділами університету;
 • підготовка та складання кошторисів доходів і видатків з розрахунками по бюджетних програмах загального та спеціального фондів;
 • складання штатних розписів, відповідно до встановлених посадових окладів працівників університету згідно чинного законодавства. Внесення змін до штатних розписів;
 • підготовка проектів кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів на підставі поданих заявок від структурних підрозділів університету;
 • визначення достовірності матеріальних і трудових витрат для обрахування ціни на роботи та послуги, які надаються університетом;
 • впровадження сучасних методів планування та економічного аналізу;
 • формування повної та достовірної інформації, що необхідна для прийняття управлінських рішень про господарські процеси і результати фінансово-економічної діяльності університету;

Функції планово-фінансового відділу

 • організовує планово-фінансову діяльність університету, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання статутної діяльності шляхом ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів університету, своєчасності платежів;
 • забезпечує фінансовими документами зміни до кошторисів доходів і видатків;
 • аналізує фінансово-господарську діяльність університету;
 • розробляє проекти кошторисів, штатних розписів, наказів з штатно-фінансових питань;
 • розробляє раціональну планову та облікову документацію, а також впровадження засобів механізації та автоматизації у сфері планування та економічного аналізу;
 • звітує за встановленими формами та у визначені терміни.

Нормативно-правова база

 1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI (із змінами та доповненнями)
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 «Порядок призначення і виплати стипендій».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 р.№ 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»
 6. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р.№ 1542 «Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також академічних стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам».
 8. Наказ від 26.09.2005 N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Контакти

Телефон:
_
Електронна адреса:

Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: начальник відділу