Кафедра музичного мистецтва

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГАРМОНІЯ” (2022)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЛЬФЕДЖІО” (2022)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІФОНІЯ” (2022)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НАВЧАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПРАКТИКА” (2022)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Українська мова за професійним спрямуванням\Українська мова як іноземна”

МОНОГРАФІЇ

 

Зосім О. Л. Українська духовна пісенність кінця ХІХ – початку ХХІ століття: основні тенденції розвитку / О. Л. Зосім // Історія, теорія та практика сучасної гуманітаристики : колективна монографія; за заг. ред. Т. В. Мартинюк, Н. В. Ігнатенко. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. С. 190–206.

 

Зосім О. Л. Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 328 с.

 

Zosim O. L. Ukrainian Protestant music tradition: genesis, historical milestones, modern stage // Cultural and arts studies of national academy of culture and arts management: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 101–116.

 

Захожай З.,  Мушкудіані О, Мальцева В., Горенко Л. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність / Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків”, Колективна монографія  [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. – с.6-82.

 

Захожай З., Горенко Л., Ткаченко І. Комунікаційна культура і творча особистість// Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес, Література, Рекламознавство, Кінематограф, Театр. Колективна монографія. – К., КиМУ, 2019, 326 с.- с. 6- 74.

 

Zoreslava Zakhozhay Колективна монографія. Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I., Nozdrova O., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.  329 р

 

Zoreslava Zakhozhay Колективна монографія. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 594 р

 

Самая Т. В. Публікація монографії «Вокальне мистецтво естради: український контекст». К.: Четверта хвиля, 2019. 152 с., 152 с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ДОВІДНИКИ

 

Антоненко М. І., Марченко В. В., Сафрончик Є. С., Горох В. М. Навчально-методичні рекомендації з проходження практики (навчальна, виробнича, переддипломна) за освітніми програмами: «вокал» і «інструментальне виконавство» 2021, – 45 с.;

 

Антоненко М. І., Марченко В. В., Виноградов Д. Г., Голота Ю. П. Навчально-методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт за освітніми програмами: «вокал» і «інструментальне виконавство».

 

Захожай З. Імена української культури. Довідник з курсу «Історія української культури». – К., КиМУ, 2017. – 168 с.

 

Захожай З., Богданов Г. Еволюція матеріалів для одягу. Навчальний посібник .-К.,КНУТД, 2011

 

Захожай З. Термінологічний словник навчальної дисципліни «Основи права» – Google диск. TNU. edu.ua

 

Самая Т. В. Методичні рекомендації до написання  курсової роботи з навчальної дисципліни «Методики викладання фахових дисциплін ЗВО» для освітнього ступеня магістра спеціальності 025 Музичне мистецтво спеціалізації Естрадний спів (2018 р.)

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection:

 

Zosim O. The Historical Typology of Sacred Music of the Christian Tradition // Journal of History Culture and Art Research. Karabuk: Karabük University, 2019. Vol. 8. № 4. P. 135–143;

 

Zosim O. Popular Music in Contemporary Church Chants // Journal of History Culture and Art Research. Karabuk: Karabük University, 2020. Vol. 9. № 2. P. 227–235.

 

Valerii Marchenko, Cheng Yunjia, Lin Yitong, Iryna Antonyuk, Oleksii S. Khovpun “Theatricality in Contemporary Symphonic Music”//REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS. Brazil. ISSN: 2237-0722.Vol 11 №3, 2021.- p.861-869 (Web of Siense)

 

Zoreslava Zakhozhay. Ukraine in the Global Cultural Space.– Hroceedings of the International scientific conference Humbold-Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum. – Kraow, 2017. ;

 

Zakhozhay Z. Vision of education in Eastern Galicia in the 20–30s of the twentieth century. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021..  P.134-140, Available at : DOI – 10.46299/ISG.2021. MONO.PED.I URL: https://isg-konf.com

 

Захожай З. Українські наротиви С.С. Прокоф’єва / Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I., Nozdrova O., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.  329 р. – p.118-123 Available at : DOI – 10.46299//ISG.2020.MONO.PED.III  URL: https://isg-konf.com

 

Глазунов О. О. «История и современность скрипичного образования в Финляндии». Музыкальное образование в России и за рубежом. Очерки и статьи // Межвузовский сборник с международным участием. – Вып. 2. – Уфа: Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, 2017. – С. 45-70

 

Самая Т. В. Естетичні проблеми саунду у естрадному вокальному виконавстві // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство: наук. журнал. Київ:  Міленіум, 2015. № 2 (5). С. 193-199.

 

Самая Т. В. Основні тенденції розвитку вокального мистецтва естради України 60-70-років ХХ століття // Вісник НАКККіМ: зб. наук. пр. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 3. С. 133-137.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

Зосім Ольга Леонідівна

 

Зосім О. Л. Псалтирні пісні в українській духовно-пісенній традиції XVII – початку XХІ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2016. № 1. С. 66–73.

 

Зосім О. Л. Класицизм як музичний стиль східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVIII – початку ХІХ століття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2016. Вип. 117: Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний класицизм у Східній Європі. С. 145–165.

 

Зосім О. Л. Теоретичні питання адаптації гімнографічних текстів у східнослов’янській духовно-пісенній традиції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2017. Вип. 119: Наукові діалоги з Н. О. Герасимовою-Персидською. С. 183–199.

 

Зосім О. Л., Білодід А. А. «Stabat mater» в українській музичній культурі: від традиції до постмодерних пошуків // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство: наук. журнал. Київ: Міленіум, 2017. № І (8). С. 110–121;

 

Зосім О. Л. Російська псалтирна пісенність кінця XVII – початку XХІ століття // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. праць. Харків: ХДАДМ, 2017. № 5. С. 141–149;

 

Зосім О. Л. Біблійні тексти як джерело східнослов’янської духовної пісенності // Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 2. С. 58–63;

 

Зосім О. Л. Білоруська духовно-пісенна традиція в історичній динаміці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2017. Вип. ХХХІХ. С. 107–118;

 

Зосім О. Л. Літургічний сакральний текст у середньовічній і новочасній європейській культурній парадигмі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2018. № 3. С. 288–293;

 

Зосім О. Л. Тематика духовних пісень у східнослов’янському репертуарі кінця XVIІ – ХVIІI століть // Українська музика: науковий часопис. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2019. Число 1 (31). С. 23–33.

 

Зосім О. Л. Духовна пісня в жанровій системі сакральної музики: питання термінології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С. 280–284.

 

Зосім О. Л. Українська духовна пісенність кінця ХІХ – початку ХХІ століття: основні тенденції розвитку / О. Л. Зосім // Історія, теорія та практика сучасної гуманітаристики : колективна монографія; за заг. ред. Т. В. Мартинюк, Н. В. Ігнатенко. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. С. 190–206.

 

Зосім О. Л. Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 328 с.

 

Зосім О. Л. Творчість С. Бичковського у контексті розвитку української протестантської музики діаспори другої половини ХХ століття // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Дев’ятої Міжн. наук.-творчої конф., м.  Київ, 21 квітня 2016 р. Київ: НАКККіМ, 2016. С. 67–70.

 

Зосім О. Л. Сакральна музика в курсах ВНЗ: проблемні питання // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 12–13 травня 2016 р. Київ: НАКККіМ, 2016. С. 49–53.

 

Зосім О. Л. Сучасні українські авторські збірки духовних пісень як чинник розвитку національної духовно-пісенної традиції // Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики: Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної міждисциплінарної Інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Лесі Українки: Київ – Дніпро – Слов’янськ, 16 лютого 2017 року. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. С. 138–143.

 

Зосім О. Л. Пісенно-кантові жанри у творчості українських композиторів ХХ – початку ХХІ століття // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Десятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 20 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 41–45.

 

Зосім О. Л. Духовна пісенність у курсі історії української музичної культури // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 25–26 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 41–44.

 

Зосім О. Л. Місце протестантської пісенності у східнослов’янському духовно-пісенному репертуарі: теоретичний та історичний аспекти // Українське суспільство: основні виміри: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С. 70–72.

 

Зосім О. Л. Науковий доробок польських дослідників релігійної пісні Б. Бартковського і А. Золи та його значення для інтердисциплінарних студій східнослов’янської духовно-пісенної традиції // Україна – Польща: діалог культур (Ukraina – Polska: dialog kultur): зб. матеріалів Міжнародного наукового симпозіуму, Київ, 19–21 квітня 2018 р. Київ: ІК НАМ України, 2018. С. 79–80.

 

Зосім О. Л. Національна складова в українській протестантській музиці ХХ ст. // Тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях». 1–2 листопада 2018 року. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. С. 27–29.

 

Зосім О. Л. Митець у сакральному мистецтві Нового часу // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (5–9 листопада 2018 р.). Херсон: ХНТУ, 2018. С. 72–74.

 

Зосім О. Л. Інтердисциплінарність музичних медієвістичних студій: український досвід // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 20–21 листопада 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 28–29.

 

Зосім О. Л. Сакральна та популярна музика: точки перетину // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, Київ, 6 червня 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 171–172.

Зосім О. Л. Особливості дизайну українських співаників духовних пісень (1990–2010-ті рр.) // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (11 – 13 вересня 2019 р.). Херсон: ХНТУ, 2019. С. 136–140.

 

Зосім О. Л. Теоретико-методологічні підходи вивчення української протестантської музики // Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях. Тези доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції. Національна музична академії України ім. П. І. Чайковського. Київ, 7–8 листопада 2019 року. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. С. 62–64.

 

Зосім О. Л. Музика як форма релігійної комунікації // Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі: зб. матеріалів Міжн. дистанц. наук.-практ. конф., Київ, 14 листопада 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 13–14.

 

Зосім О. Л. Рукописні канціонали та співаники як естетичний об’єкт // Екологія мистецтва: дискурс ракурсів. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (09–11 вересня 2020 р.), ХНТУ / за ред. Чепелюк О.В. Херсон: ХНТУ, 2020. С. 43–46.

 

Зосім О. Л. Оцифровані ресурси проєкту «Muzyka Benedyktynek Polskich» як інформаційне джерело для вивчення історії української музики // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2020. С. 384–387.

 

Марченко Валерій Віталійович

 

Марченко В.В. Тенденції розвитку акордеонного виконавського мистецтва України //Культура і сучасність. Альманах. Вип. 1- Київ: НАКККіМ, 2016. – С.111-115. (фаховий);

 

Марченко В.В. Композиторська творчість молодих українських митців для акордеона: жанрово-стильові риси // Музичне мистецтво 21 століття-історія, теорія, практика, Дрогобич, Кельце, Каунас, Алмати, Посвіт, 2017р., -С.196-204

 

Марченко В.В., Сідлецька Т.І. Акордеонне мистецтво України в контексті розвитку конкурсного та фестивального руху. України // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зап РДГУ. Вип. 26, т. 2. – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 145- 151. (фаховий)

 

Марченко В.В. Акордеон та його роль у розвитку музичного мистецтва україни // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип.39, – Дрогобич: ДДПІ імені І. Франка, 2021. – С.  (фаховий)

 

Захожай Зореслава Володимирівна

 

Захожай З., Осинська О. Національні особливості захисту прав національностей. – Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 2. – К., ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016.– С. 172-174.

 

Захожай З. Між польським молотом і радянським ковадлом. (Східна Галичина в 20-30 рр. ХХ ст.) – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Серія: історія. Випуск 1, частина 2. – Тернопіль, 2017. – с.29-35

 

Захожай З.В.  Культурна спадщина України у світовому вимірі / Збірник наукових праць: Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавство: збірник наукових праць [наук. ред..: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. – Київ: КиМУ, 2018. –Т. 2 – С 4-25.

 

Захожай З.В. Україна в інтелектуально-освітньому просторі Європи XVII-XIX ст. / Проблеми міжнародних відносин. / Збірник наукових праць. Випуск 14 [наук. ред.: Некряч А.І.] – К.: КиМУ, 2018. – с.220-241.

 

Захожай З. .Боже, нам єдність подай. До Дня соборності України // Українське слово. Січень 2021

 

Захожай З. Крути. Дух, що тіло рве до бою // Українське слово. Січень 2021

 

Захожай З. Історія української культури.  Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2018, – 149 с.

 

Захожай З. Східна Галичина між двох вогнів (20-30 рр. ХХ ст.).–  Еволюція національного світобачення українців на замі тисячоліть : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Тернопіль, Україна, 13 квітня 2017 року). – Тернопіль, ТОКІППО, 2017 .– с.19-22.

 

Захожай З.В. Україна – Європа: історико-інтеграційні процеси» / Проблеми державного будівництва в Україні. Матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегійний напрямок української держави». Київ, КиМУ, 2018. – с.113-119.

 

Самая Тетяна Вікторівна

 

Самая Т. Естетичні проблеми саунду у естрадному вокальному виконавстві // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство: наук. журнал. Київ:  Міленіум, 2015. № 2 (5). С. 193-199.

 

Самая Т. Художня критика в галузі естрадного мистецтва: проблемні питання // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку. Рівне : РДГУ, 2015. Вип. 21. Т. 1. С. 174-180.

 

Самая Т. Вокальне мистецтво в мистецтвознавчій науці: перспективи дослідження // Культура України. Харків : ХДАК, 2016. Вип. 53. С. 50-59.

 

Самая Т.  Основні тенденції розвитку вокального мистецтва естради України 60-70-років ХХ століття // Вісник НАКККіМ: зб. наук. пр. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 3. С. 133-137.

 

Самая Т. Тези. Вокальне мистецтво естради як об’єкт естрадознавства //  Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів ХІ Міжн. наук.-творч. конф. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 72-75.

 

Самая Т. Тези. До питання про реформування вокально-естрадної освіти // Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспекти: зб. матеріалів VIII наук.-практ.конф. Київ: КМАЕЦМ, 2018. С. 267-270.

Самая Т. Тези. Проблема естрадного звукоформування у сучасній вокальній педагогіці //  Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний аспекти: зб. матеріалів IХ наук.-практ.конф. Київ: КМАЕЦМ, 2018. С. 75-78.

 

Самая Т. Тези. Вокальна естетика сучасного естрадного виконавства // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: зб. матеріалів міжнародного симпозіуму. Київ: НАККіМ, 2019. С. 257-258.

 

Самая Т. Тези. Сучасне вокальне виконавство: типологія та характеристика // Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі: зб. матеріалів Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 158-160.

 

Самая Т. Тези. Естрадне мистецтво: специфіка, класифікація, наукові перспективи // PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT: зб. матеріалів III Міжнародної науково-практичої конференції. Львів, 2019. С. 573-578.

 

Самая Т. . Естрадознавство – наука про естрадне мистецтво // АРТ-платФОРМА: наук. альм. Київ: КМАЕЦМ, 2020. Вип. 1. С. 318-336.

 

Самая Т. Тези. До питання метроритму у сучасному вокальному виконавстві // SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS: зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної  конференції. Харків, 2020. С.586-590.

 

Самая Т. Тези. Актуальні питання сучасної вокальної педагогіки // TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: зб. матеріалів IX Міждународної науково-практичної конференції. Софія, 2020. С. 752-757.

 

Самая Т. Тези. До питання специфіки сучасного виконавства вокальної естради України // Культура та мистецтво: сучасні тенденції та перспектива: зб.матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, 2020. С. 283-285.

 

Самая Т. Тези. Поняття «вокальний слух» у сучасній вокально-педагогічній практиці // Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: зб. Матеріалів Х наук.-практ. конф. Київ: КМАЕЦМ, 2020. С. 188-191.

 

Самая Т. Тези. Вокально-педагогічні аспекти вітчизняної естрадної освіти // SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS: зб. матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2020. С 553-557.

 

Самая Т. Тези. Поняття «метроритм» у контексті сучасного естрадного вокального виконавства // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів XIV Міжнародної науково-творчої конференції. Київ: НАКККіМ, 2020 р. С.62-65.

 

Самая Т. Особливості музичного метроритму в естрадному вокальному виконавстві // АРТ-платФОРМА: наук. альм. Київ: КМАЕЦМ, 2020. Вип. 2. С. 366-385.

 

Самая Т. Музыкальный метроритм в профессиональном образовании эстрадного вокалиста // Образование в сфере искусства: науч. журн. Магнитогорск: Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2020. № 2 (16). С. 68-75.

 

Муравіцька Світлана Степанівна

 

Муравіцька С. Українська музика: науковий часопис [гол. ред. І. Пилатюк]. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка. 2019. Ч. 2. (32), Тема «Естрадна діяльність  Мусліма Магомаєва: вокально – виконавський аспект», С. 64-71.

 

Муравіцька С. III науково-практична конференція Міжнародної асоціації викладачів вокалу. Тема доповіді «Особливості вокального дихання в естрадному співі». Київ, 30 червня 2018 р

 

Муравіцька С. VII Міжнародна науково-творча конференція «Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність». Тема доповіді «Класичний кросовер в українському музичному просторі». Київ, НАКККіМ,  20-21 листопада 2018 р.

 

Муравіцька С. ІХ науково-практична конференція  «Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект». Тема доповіді «Гурт  “Les Swingele Singers” поєднання академічної та естрадної традицій». Київ, КМАЕЦМ, 16-19 квітня 2019 р

 

Муравіцька С. І Міжнародний симпозіум «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство». Тема доповіді «Classical crossower в контексті музичної культури доби постмодернізму». Київ, НАКККіМ, 6 червня 2019 р

 

Муравіцька С. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі». Тема доповіді «Творчість Сари Брайтман в контексті розвитку класичного кросоверу». Київ, НАКККіМ, 14 листопада 2019 р.

 

Муравіцька С. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура та  мистецтво: сучасні тенденції та перспективи». Тема доповіді «Аріна Домські в контексті вітчизняного музичного простору». Одеса, МГУ, травень 2020 р.

 

Муравіцька С. XIV Міжнародна науково-творча дистанційна конференція «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології». Тема доповіді «Повна вокальна техніка» Кетрін Садолін в контексті сучасного вокального виконавства. Київ, НАКККіМ, 23 жовтня 2020 р.

 

Никоненко Руслан Миколайович

Никоненко Р. М. Експериментальна творча майстерня «театр у кошику»: засоби пластичної виразності / Р. М. Никоненко // Вісник КНУКіМ: наук. журнал. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – № 42. – С. 177 – 182.

 

Никоненко Р. М. Візуальна пластична виразність як тенденція розвитку українського театрального мистецтва (1990-ті – початок 2000-х рр.) / Р. М. Никоненко // Культура і мистецтво у сучасному світі: Вісник КНУКіМ: наук. журнал. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – № 21. – С. 220 – 230.

 

Никоненко Р. М. Новаторство візуально-пластичної образності в постановках А. Жолдака / Р. М. Никоненко // Мистецтвознавчі записки:  наук. журнал. – К. : Вид. центр НАКККіМ, 2020. – № 37. – С. 223 – 227.

 

Никоненко Р. М. Трансгресія художніх форм в сучасному українському пластичному театрі / Р. М. Никоненко // Вісник НАККІМ:  наук. журнал. – К. : Вид. центр НАКККІМ, 2020. – № 2. – С. 301 – 305.

 

Никоненко Р. М. Тілесна виразність актора у теоретичних поглядах та сценічній практиці ХХ – початку ХХІ ст. / Р. М. Никоненко // Вісник НАККІМ:  наук. журнал. – К. : Вид. центр НАКККІМ, 2020. – № 3. – С. 280 – 285.

 

Никоненко Р. М. Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція: мат. Всеукр. наук. конф.   науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів. КНУКіМ, Кафедра РЕМС, Київ, 20 квітня 2021 р. Тези: Інтеграція пластичних рішень у постановках творів класичної драматургії на межі ХХ-ХХІ ст.